ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.030 Srpen 2011

Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů

ČSN
EN 476

75 6301

 

General requirements for components used in drains and sewers

Exigences générales pour les composants utilisés pour les branchements et les collecteurs d'assainissement

Allgemeine Anforderungen an Bauteile für Abwasserleitungen und -kanäle

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 476:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 476:2011. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 476 (75 6301) z října 1999, ČSN EN 773 (75 6302) z července 2000 a ČSN EN 1293 (75 6303) z července 2000.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Norma vznikla sloučením původní EN 476 s EN 773 a EN 1293. Sloučením vzniklá norma zároveň respektuje, že od doby jejich posledního vydání vznikla celá řada specializovaných norem, které se původně dotčenou
problematikou zabývají podrobněji, proto byly do normy na vhodná místa vloženy odkazy na tyto nové normy a jejich problematika není nadále v předložené revidované normě řešena.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 124 zavedena v ČSN EN 124 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Konstrukční zásady, zkoušení, označování, řízení jakosti

EN 681-1 zavedena v ČSN EN 681-1 (63 3002) Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž

EN 681-2+A1 zavedena v ČSN EN 681-2+A1 (63 3002) Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 2: Termoplastické elastomery

EN 681-3+A1 zavedena v ČSN EN 681-3+A1 (63 3002)) Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 3: Lehčená pryž

EN 681-4+A1 zavedena v ČSN EN 681-4+A1 (63 3002) Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 4: Lité polyuretanové těsnící části

EN 805:2000 zavedena v ČSN EN 805:2001 (75 5011) Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti

EN 1085:2007 zavedena v ČSN EN 1085:2007 (75 0160) Čištění odpadních vod – Slovník

EN 13101 zavedena v ČSN EN 13101 (13 6352) Stupadla pro podzemní vstupní šachty – Požadavky, označování, zkoušení a hodnocení shody

EN 14396 zavedena v ČSN EN 14396 (13 6353) Žebříky pevně zabudované v šachtách

EN 14801 zavedena v ČSN EN 14801 (75 5013) Podmínky pro tlakovou klasifikaci výrobků potrubních systémů určených pro zásobování vodou a odvádění odpadních vod

ISO 48 zavedena v ČSN ISO 48 (62 1433) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD)

Souvisící ČSN

ČSN 01 1320 Veličiny, značky a jednotky v hydromechanice

ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí – Výkresy betonových konstrukcí

ČSN 03 8350 Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení

ČSN 03 8375 Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi

ČSN EN 14396 (13 6353) Žebříky pevně zabudované v šachtách

ČSN EN 877 (13 8110) Litinové trubky a tvarovky, jejich spoje a příslušenství pro odvádění vody z budov –
Požadavky, zkušební metody a zabezpečování jakosti

ČSN EN ISO 9969 (64 3102) Trubky z termoplastů – Stanovení kruhové tuhosti

ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců – Společná ustanovení

ČSN EN 1916 (72 3146) Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu

ČSN EN 1917 (72 3147) Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu

ČSN EN 295-2 (72 5201) Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci –
Část 2: Kontrola jakosti a odběr vzorků

ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě – Základní ustanovení

ČSN ISO 13822 (73 0038) Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí

ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských staveb

ČSN 73 4501 Stavby pro hospodářská zvířata – Základní požadavky

ČSN 73 6109 Projektování polních cest

ČSN 73 7501 Navrhování konstrukcí ražených podzemních objektů – Společná ustanovení

ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

ČSN 75 0250 Zatížení konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN 75 0748 Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací

ČSN 75 7300 Jakost vod – Chemický a fyzikální rozbor – Všeobecná ustanovení a pokyny

ČSN EN 752 (75 6110) Odvodňovací systémy vně budov

ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Jiří Kaisler

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

 

EVROPSKÁ NORMA EN 476
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Leden 2011

ICS 93.030 Nahrazuje EN 476:1997, EN 773:1999 a EN 1293:1999

Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů

General requirements for components used in drains and sewers 

Exigences générales pour les composants utilisés pour les branchements et les collecteurs d'assainissement

Allgemeine Anforderungen an Bauteile für Abwasserleitungen und -kanäle

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-11-23.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 476:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

 

 

 

Předmluva

Tato evropská norma (EN 476:2011) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace“, jejíž
sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno nejpozději do července 2011 zrušit.

Je třeba upozornit na možnost, že některé z částí tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.

CEN [a/nebo CENELEC] není zodpovědný za určování jakýchkoliv patentových práv.

Tato evropská norma nahrazuje EN 476:1997, EN 773:1999 a EN 1293:1999.

Požadavky této normy vyplývají z požadavků na systémy odvodu odpadních vod, uvedených v EN 752 a EN 12056.

Tato norma je výsledkem sloučení EN 476, EN 773 a EN 1293.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Obsah

Strana

Předmluva 6

1 Předmět normy 8

2 Citované normativní dokumenty 8

3 Termíny a definice 9

4 Značky a zkratky 11

5 Rozměrové požadavky 12

5.1 Všeobecně 12

5.2 Rozměry trub a tvarovek 12

5.3 Rozměry vstupních a revizních šachet 14

5.4 Propojení 15

6 Provozní požadavky 15

6.1 Mechanická odolnost trub a tvarovek 15

6.2 Mechanická odolnost vstupních, revizních a ostatních šachet nad základovou částí šachty 17

6.3 Těsnost 17

6.4 Hladkost dna ve spoji 19

6.5 Teplota 19

6.6 Rozměrová stabilita 20

6.7 Hladkost vnitřního průměru 20

6.8 Vzhled 20

6.9 Korozivzdornost 20

6.10 Odolnost vůči abrazi 20

6.11 Nátěry a vystýlky 20

6.12 Dlouhodobý provoz 20

6.13 Trvanlivost 20

6.14 Těsnicí prvky 21

6.15 Odolnost při čištění 21

6.16 Manipulace 21

7 Zkušební metody 21

7.1 Měření rozměrů 21

7.2 Zkoušky únosnosti 21

7.3 Zkouška únosnosti trub podélným ohybovým momentem 22

7.4 Zkoušky těsnosti 23

8 Označování a balení 25

Bibliografie 26

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje všeobecné požadavky na stavební dílce/součásti vnitřní a venkovní kanalizace (viz EN 12056-1) NP1), jako jsou trouby, tvarovky a šachty s příslušnými spoji, které jsou určeny pro kanalizační potrubí a stoky a které fungují jako gravitační systémy, s maximálním přípustným přetlakem 40 kPa.

Tato norma rovněž uvádí všeobecné požadavky na stavební dílce používané v přetlakových a podtlakových kanalizačních systémech.

Norma poskytuje základní požadavky, které mají být v příslušných výrobkových normách respektovány.

Tuto normu nelze použít k přímému hodnocení výrobku. Slouží jako podklad pro vypracování specifikace výrobků, pokud není k dispozici výrobková norma.

POZNÁMKA Termín „vnitřní kanalizace“ v kontextu stavebních dílců použitých na vnitřní kanalizaci zahrnuje také kanalizační potrubí včetně tvarovek, vedené po vnějších površích budov.

Tato evropská norma se vztahuje na stavební dílce používané k tomu, aby uspokojivým způsobem odváděly:

Tato evropská norma se vztahuje na stavební dílce kruhového i jiného příčného profilu NP2).

Tato norma platí obdobně pro stavební prefabrikáty, a pokud je to vhodné, i pro stavební dílce, vyrobené na stavbě.

Tato evropská norma se nevztahuje na stavební dílce používané pro bezvýkopové stavby podle EN 14457 a na stavební dílce používané pro renovaci kanalizačních systémů podle EN 13380.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.