ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.20 Duben 2010

Navrhování úpraven vody

ČSN 75 5201

 

Design of drinking water treatment plants

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 5201 z července 1994.

 

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 8

2 Citované normativní dokumenty 8

3 Termíny a definice; symboly a zkratky 9

4 Všeobecné požadavky 10

4.1 Provozně neodzkoušené technologické procesy 10

5 Výkon stavby pro úpravu vody (úpravny vody) 10

6 Zdroje vody pro úpravu na vodu pitnou 11

6.1 Zdroj podzemní vody 11

6.2 Zdroj povrchové vody 12

7 Návrh technologie úpravy vody 13

8 Návrh dávkování chemikálií 14

9 Návrhové parametry technologických procesů technologické linky úpravy vody 14

9.1 Návrh hydraulických parametrů 14

9.2 Provzdušnění vody 15

9.3 Odkyselování vody 15

9.4 První stupeň separace 15

9.5 Filtrace 15

9.6 Ozonizace 16

9.7 Filtrace granulovaným aktivním uhlím 16

9.8 Stabilizace vody 16

9.9 Dezinfekce 16

9.10 Membránové filtrace 16

9.11 Iontová výměna 17

10 Návrhové parametry kalového hospodářství technologické linky úpravy vody 17

10.1 Zahušťování odkalovacích a pracích vod 17

10.2 Odvodňování kalu v kalových lagunách 17

10.3 Trvalé skladování kalu v nádržích 17

10.4 Strojní odvodňování kalu (komorový lis, pásový lis, šnekový lis a další) 17

10.5 Stanovení množství vysušeného kalu, určeného pro trvalé skladování 17

10.6 Skladování kalu z vápenného hospodářství 18

11 Stavebně technické řešení 18

11.1 všeobecné požadavky na stavební řešení 18

11.2 Stavebně fyzikální řešení objektů staveb pro úpravu vody (úpraven vody) 18

11.3 Mechanická odolnost a stabilita 19

11.4 Materiály stavebních konstrukcí a prvků 19

12 Strojně technologická zařízení 19

13 Elektrotechnická zařízení 20

14 Návrh technologických stupňů a objektů 20

14.1 Technologické stupně 20

14.2 Provozní místnosti 22

14.3 Vytápění a větrání 22

14.4 Odpadní vody a kaly ze stavby pro úpravu vody (úpravny vody) 23

Strana

15 Řízení stavby pro úpravu vody (úpravny vody) 23

16 Pracovní prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci 24

17 Požární bezpečnost 24

18 Odolnost proti zemětřesení 24

Předmluva

Změny proti předchozím normám

Norma byla vypracována s přihlédnutím k poznatkům získaným v průběhu používání předchozí normy ČSN 75 5201 s ohledem k ostatním vodohospodářským normám, používaným při navrhování, výstavbě a provozu staveb pro úpravu vody (úpraven vody) na vodu pitnou. V souladu s platnou legislativou byla v normě upravena terminologie a podle těchto novelizovaných legislativních předpisů a zkušeností z provozu stávajících objektů byly aktualizovány technické požadavky na navrhování nových a rekonstrukce stávajících staveb pro úpravu vody (úpraven vody).

Zároveň byly při revizi textu normy aktualizovány citované a související normy a právní předpisy.

Souvisící ČSN

ČSN 01 1320 Veličiny, značky a jednotky v hydromechanice

ČSN 01 5111 Vzorkování sypkých a zrnitých materiálů

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 (33 2000)Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 3201 Elektrické instalace nad AC 1 kV

ČSN 33 3220 Elektrotechnické předpisy – Společná ustanovení pro elektrické stanice

ČSN 33 3240 Elektrotechnické předpisy – Stanoviště výkonových transformátorů

ČSN CEN/TR 13201-1 (36 0455) Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Výběr tříd osvětlení

ČSN EN 13201-2 (36 0455) Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Požadavky

ČSN EN 13201-3 (36 0455) Osvětlení pozemních komunikací – Část 3: Výpočet

ČSN EN 13201-4 (36 0455) Osvětlení pozemních komunikací – Část 4: Metody měření

ČSN EN 50272-2 (36 4380) Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace – Část 2: Staniční baterie

ČSN 44 1315 Tuhá paliva – Skladování

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

ČSN 73 0540-1 (73 0540) Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie

ČSN 73 0540-2 (73 0540) Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3 (73 0540) Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin

ČSN 73 0540-4 (73 0540) Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 0821 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – Sklady

ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ČSN EN 1085 (75 0160) Čištění odpadních vod – Slovník

ČSN 75 0161 Vodní hospodářství – Terminologie v inženýrství odpadních vod

ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky

ČSN EN 12903 (75 5703) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Práškové aktivní uhlí

ČSN EN 12915-1 (75 5715) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Granulované aktivní uhlí – Část 1: Čerstvé granulované aktivní uhlí

ČSN EN 12915-2 (75 5715) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Granulované aktivní uhlí – Část 2: Regenerované granulované aktivní uhlí

ČSN EN 878 (75 5801) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Síran hlinitý

ČSN EN 881 (75 5802) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chlorid hlinitý (monomer), chlorid-hydroxid hlinitý (monomer) a chlorid-hydroxid-síran hlinitý (monomer)

ČSN EN 888 (75 5806) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chlorid železitý

ČSN EN 889 (75 5807) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Síran železnatý

ČSN EN 890 (75 5808) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Síran železitý kapalný

ČSN EN 891 (75 5809) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chlorid-síran železitý

ČSN EN 887 (75 5819) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské potřebě – Síran hlinito-železitý

ČSN EN 935 (75 5820) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské potřebě – Chlorid hlinito-železitý (monomer) a chlorid-hydroxid hlinito-železitý (monomer)

ČSN EN 12672 (75 5830) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Manganistan draselný

ČSN EN 1278 (75 5832) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Ozon

ČSN EN 937 (75 5833) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chlor

ČSN EN 900 (75 5834) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chlornan vápenatý

ČSN EN 901 (75 5835) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chlornan sodný

ČSN EN 902 (75 5836) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Peroxid vodíku

ČSN EN 938 (75 5837) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chloritan sodný

ČSN EN 939 (75 5838) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Kyselina chlorovodíková

ČSN EN 12518 (75 5850) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Vápno

ČSN EN 1421 (75 5852) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chlorid amonný

ČSN EN 899 (75 5853) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Kyselina sírová

ČSN EN 936 (75 5855) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Oxid uhličitý

ČSN EN 1198 (75 5856) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Dihydrogenfosforečnan sodný

ČSN EN 1199 (75 5857) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Hydrogenfosforečnan sodný

ČSN EN 1200 (75 5858) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Fosforečnan trisodný

ČSN EN 1205 (75 5863) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Dihydrogendifosforečnan disodný

ČSN EN 1206 (75 5864) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Difosforečnan tetrasodný

ČSN EN 1210 (75 5867) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Trifosforečnan pentasodný

ČSN EN 1212 (75 5869) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Polyfosforečnan sodný

ČSN EN 898 (75 5870) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Hydrogenuhličitan sodný

ČSN EN 896 (75 5872) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Hydroxid sodný

ČSN EN 897 (75 5873) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Uhličitan sodný

ČSN EN 12123 (75 5877) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Síran amonný

ČSN EN 12485 (75 5889) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Uhličitan vápenatý, vápno a polovypálený dolomit – Metody zkoušení

Souvisící odvětvové normy

TNV 75 0747Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací

TNV 75 0951Označování potrubí podle protékající látky ve vodohospodářských provozech

TNV 75 2935Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních

TNV 75 5910Zkoušky vodárenských objektů a zařízení

TNV 75 5931Vodárenství – Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod – Koagulace

TNV 75 5932Vodárenství – Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod – Odželezování a odmanganování

TNV 75 5933Vodárenství – Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod – Sorpce

TNV 75 5934Vodárenství – Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod – Dezinfekce

TNV 75 5940Mikroskopické posuzování separační účinnosti vodárenské technologie

TNV 75 7121Jakost vod – Požadavky na jakost vody dopravované potrubím
(K normě je možné objednat výpočetní program)

TNV 75 7231Jakost vod – Metoda stanovení toxického rizika povrchových vod

POZNÁMKA Odvětvové normy vodního hospodářství (TNV) jsou dostupné na adrese: HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4.

Souvisící předpisy

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.21/1079 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č.369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ, a.s., IČ 26475081, Ing. Jiří Kaisler, Ing. Josef Drbohlav, Ing. Arnošt Vožeh, Ing. Richard Schejbal, Ing. Robert Barkman

Technická normalizační komise: TNK 145 – Hydrotechnika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

1 Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování a rekonstrukci úpraven vody, jejichž účelem je upravit vodu odebranou z přírodních i umělých zdrojů na vodu pitnou.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.