ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.060.35 Březen 2010

Hydromeliorace – Závlahové potrubí a trubní sítě

ČSN 75 4306

 

Amelioration – Irrigation pipeline and pipe networks

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 4306 z března 1993.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 5

2 Citované normativní dokumenty 5

3 Termíny a definice 6

4 Rozdělení a základní požadavky závlahových potrubí a trubních sítí 6

5 Podklady pro navrhování závlahových potrubí a trubních sítí 7

6 Zásady navrhování závlahových potrubí a trubních sítí 9

7 Zvláštní způsoby návrhu a vybavení závlahových potrubí a sítí 13

8 Zásady pro výstavbu 14

9 Zásady údržby závlahových potrubí a trubních sítí 17

10 Opravy, sanace, rekonstrukce a modernizace závlahových potrubí a trubních sítí 18

11 Víceúčelové využití závlahových trubních sítí 19

12 Ochrana životního prostředí 19

13 Provozní řády závlahových potrubí a sítí 19

14 Hlavní zásady bezpečnosti práce 20

Příloha A (normativní) Orientační tabulky závlahových sítí 21

Předmluva

Změny proti předchozím normám

Revize normy zahrnuje změny vyplývající z nové legislativy (zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Norma byla doplněna o nové poznatky z navrhování, výstavby, udržování, sanace a rekonstrukce závlahových potrubí a trubních sítí, o aktualizaci odkazů na souvisící normy, upřesnění s názvoslovnými normami a zařazení nových kapitol zaměřených na údržbu, rekonstrukci a modernizaci.

Souvisící ČSN

ČSN 01 1320Veličiny, značky a jednotky v hydromechanice

ČSN 01 3410Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy

ČSN 01 3411Mapy velkých měřítek – Kreslení a značky

ČSN 01 3473Výkresy inženýrských staveb – Výkresy hydromeliorací

ČSN EN 545 (13 2070)Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí – Požadavky a zkušební metody

ČSN CEN/TS 14578 (64 3167)Plastové potrubní systémy pro rozvod vody nebo kanalizační přípojky a stokové sítě – Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) – Doporučené postupy ukládání

ČSN EN 15014 (64 6418)Plastové potrubní systémy – Tlakové rozvody vody a dalších tekutin uložené v zemi a nad zemí – Funkční charakteristiky trubek, tvarovek a jejich spojů

ČSN EN 1917 (72 3147)Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu

ČSN 73 0873Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

ČSN 73 1208Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů (v revizi)

ČSN 73 6530Vodní hospodářství – Názvosloví hydrologie (v revizi)

ČSN 75 0142Vodní hospodářství – Názvosloví protierozní ochrany půdy

ČSN 75 0145Meliorace – Terminologie v pedologii

ČSN 75 0170Vodní hospodářství – Názvosloví jakosti vod

ČSN EN 1295-1 (75 0210)Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN 75 0250Zatížení konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN 75 2411Zdroje požární vody

ČSN 75 7143Jakost vod – Jakost vody pro závlahu

ČSN EN 1993-1-1 (73 1401)Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Souvisící právní předpisy

Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technického zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č.195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně

Souvisící TNV a ostatní dokumenty

TNV 75 0144 Terminologie pozemkových úprav

TNV 75 0211 Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi – Statický výpočet

TNV 75 4102 Pedologický průzkum pro meliorační opatření na zemědělských půdách – Základní ustanovení

TNV 75 4112 Hydrogeologický průzkum pro meliorace a zemědělské užívání krajiny

TNV 75 4307 Závlahová zařízení podrobná pro postřik

TNV 75 4310 Závlahová zařízení pro mikrozávlahy

TNV 75 4931 Provozní řády závlah

TNV 75 4933 Údržba závlahových zařízení

TNV 75 4934 Provoz a údržba závlahových čerpacích stanic

TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí

TNV 75 5405 Sanace vodovodních sítí

TNV 75 5410 Bloky vodovodních potrubí

TNV 75 5516 Svařování vodovodního a kanalizačního potrubí z plastů

TNV 75 5950 Provozní řád vodovodu

TNV 75 7121 Jakost vod – Požadavky na jakost vody dopravované potrubím

Typizační komise III-B-70 Zásady protikorozní ochrany trubních a závlahových sítí

Doporučená pomůcka III-F-20 Zásady vymezení staveniště a pracovních pruhů na závlahových stavbách

Typový podklad III-B-82 Objekty na trubní závlahové síti

POZNÁMKA Odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) a technická doporučení, směrnice a ostatní podklady jsou dostupné na adrese: HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová,
ve spolupráci s prof. Ing. Janem Šálkem, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 145 Hydrotechnika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Míkovcová

1Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování a výstavbu závlahových potrubí a trubních sítí. Nevztahuje se na povrchová potrubí podrobných závlahových zařízení, závlahová potrubí s průtokem o volné hladině (gravitační), potrubí a trubní sítě dopravující odpadní vody, tekuté odpady (kejdu, kal) a jiné nenewtonské tekutiny. Neplatí pro navrhování a výstavbu závlahových potrubí a trubních sítí ve svážných územích.

V seizmických oblastech při navrhování závlahových potrubí a sítí je třeba dodržet zásady uvedené
v ČSN EN 1998-1 a zejména v ČSN EN 1998-4.

Na poddolovaném území je třeba zohlednit zásady uvedené v ČSN 73 0039.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.