ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.93; 93.160 Červen 2009

Vodní hospodářství – Terminologie hydrotechniky

ČSN 75 0120

 

Water management – Terminology of hydrotechnic structures

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6524 z 1986-03-18, ČSN 75 0121 ze září 2003, ČSN 75 0123 z 1989-12-13, ČSN 75 0124 z listopadu 2003, ČSN 75 0125 z října 2006, ČSN 75 0128 z 1988-05-17 a ČSN 75 0129 z 1990-06-20.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované normativní dokumenty 4

3 Termíny a definice 4

Příloha A (informativní)  Souvisící předpisy 165

Předmluva

Všeobecně

Termíny v této normě jsou uváděny v abecedním pořádku. U víceslovných termínů se uplatňuje inverzní (nepřímý) pořádek slov. Na prvním místě stojí podstatné jméno, které je základem víceslovného termínu. Za tímto základovým podstatným jménem se bez použití interpunkce uvádějí ty členy víceslovného termínu, které po něm následují i v přirozeném pořádku slov. Dále následuje čárka a za ní se pak uvádějí ty členy, které v přirozeném pořádku slov stojí před základovým podstatným jménem, přičemž se zachovává pořadí (zleva doprava), které existuje v přirozeném pořádku slov.

Změny proti předchozím normám

Oproti předchozím normám došlo ke sloučení všech názvoslovných norem z oboru hydrotechniky do jedné normy.

Termíny byly uvedeny do souladu s názvoslovím používaným v legislativě a v terminologických normách ČSN 01 1320 Veličiny, značky a jednotky v hydromechanice a ČSN 75 0101 Vodní hospodářství – Základní terminologie.

Zároveň byly doplněny anglické, německé a francouzské termíny.

Souvisící ČSN

ČSN 73 1208Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN 73 6506Zatížení vodohospodářských staveb ledem

ČSN 73 6851Asfaltobetonové konstrukce hydrotechnických staveb – Názvosloví a základní ustanovení

ČSN 75 0250Zatížení konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN 75 0255Výpočet účinků vln na stavby na vodních nádržích a zdržích

ČSN 75 1400Hydrologické údaje povrchových vod

ČSN 75 2101Ekologizace úprav vodních toků

ČSN 75 2340Navrhování přehrad – Hlavní parametry a vybavení

ČSN 75 2405Vodohospodářská řešení vodních nádrží

ČSN 75 2410Malé vodní nádrže

ČSN 75 2911Vodní značky

POZNÁMKA Souvisící předpisy viz příloha B.

Souvisící odvětvové normy

TNV 75 0144Terminologie pozemkových úprav

TNV 75 2005Pozorování a měření konstrukcí vodních děl

TNV 75 2102Úpravy potoků

TNV 75 2103Úpravy řek

TNV 75 2321Rybí přechody

TNV 75 2401Vodní nádrže a zdrže

TNV 75 2415Suché nádrže

TNV 75 2910Manipulační řády vodních děl na vodních tocích

TNV 75 2920Provozní řády hydrotechnických vodních děl

TNV 75 2931Povodňové plány

TNV 75 2935Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních

POZNÁMKAOdvětvové normy vodního hospodářství (TNV) jsou dostupné na adrese: HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ, a.s., IČ 26475081, Ing. Jiří Kaisler

Spolupráce: ČVUT, Fakulta stavební, prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc.

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Míkovcová

1 Předmět normy

Tato norma určuje základní termíny a jejich definice v hydrotechnice.

Všechny termíny v této normě je třeba chápat v souladu s názvem normy jako termíny hydrotechniky. Víceslovné termíny jsou v textu, neohrozí-li to jeho srozumitelnost, přiměřeně zjednodušeny. Tato zásada byla uplatněna i při formulaci termínů a definic v této normě.

Pokud nejsou v normě uvedeny některé cizojazyčné termíny, nebyly buď v příslušném jazyce nalezeny, nebo je jejich použití nevhodné, protože např. pro svou obecnost nesplňují požadavek ekvivalence.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.