ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.65                                                                                                                                   Leden 2007

Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané uzavřené
zásobníkové ohřívače vody

ČSN
EN 12897

75 5360

 

Water supply - Specification for indirectly heated unvented (closed) storage water heaters

Alimentation en eau - Prescriptions pour réservoirs de stockage d'eau chaude à chauffage indirect sans mise à l'air libre (fermés)

Wasserversorgung - Bestimmung für mittelbar beheizte, unbelüftete (geschlossene) Speicher-Wasserwärmer

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12897:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12897:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the oficial version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77502


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1487 zavedena v ČSN EN 1487 (13 5800) Armatury budov - Vodní pojistné ventily - Zkoušky a požadavky

EN 1488 zavedena v ČSN EN 1488 (13 5801) Armatury budov - Expanzní skupiny armatur - Zkoušky a požadavky

EN 1489 zavedena v ČSN EN 1489 (13 5802) Armatury budov - Pojistné ventily - Zkoušky a požadavky

EN 1490 zavedena v ČSN EN 1490 (13 5803) Armatury budov - Kombinované uvolňovací ventily při vzestupu teploty a tlaku- Zkoušky a požadavky

EN 1491 zavedena v ČSN EN 1491 (13 5804) Armatury budov - Expanzní ventily - Zkoušky a požadavky

EN 1567 zavedena v ČSN EN 1567 (13 5826) Armatury budov - Redukční ventily a kombinované redukční ventily pro vodu - Požadavky a zkoušky

EN 1717 zavedena v ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

EN 60730-2-9 zavedena v ČSN EN 60730-2-9 (36 1950) Automatická elektrická řídící zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na řídící zařízení pro snímání teploty

EN 60379 zavedena v ČSN EN 60379 (36 1060) Metody měření funkce elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a podobné účely

Souvisící ČSN

ČSN 06 1010 Zásobníkové ohřívače vody s vodním a parním ohřevem a kombinované s elektrickým ohřevem - Technické požadavky - Zkoušení

ČSN 06 0320 Ohřívání užitkové vody - Navrhování a projektování (v revizi)

ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

ČSN EN 806-2 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Jiří Kaisler

Technická normalizační komise: TNK 164 Vodárenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dana Bedřichová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                               EN 12897
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         
Červenec 2006

ICS 91.140.65

Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané uzavřené zásobníkové
ohřívače vody

Water supply - Specification for indirectly heated unvented (closed)
storage water heaters

 

Alimentation en eau - Prescriptions pour réservoirs de stockage d'eau chaude à chauffage indirect sans mise à l'air libre (fermés)

Wasserversorgung - Bestimmung für mittelbar beheizte, unbelüftete (geschlossene) Speicher-Wasserwärmer

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-04-13.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 12897:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma (EN 12897:2006) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Tomuto dokumentu je nutno nejpozději do ledna 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu a nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ním v rozporu, je nutno nejpozději do ledna 2007 zrušit.

POZNÁMKA Výrobky, určené pro použití v systémech pro zásobování pitnou vodou, musí vyhovovat existujícím národním předpisům a zkušebním požadavkům, zajišťujícím jejich způsobilost pro kontakt s pitnou vodou. Příslušné regulační úřady členských států a EC komise se dohodly na principech budoucího jednotného evropského schvalovacího systému (EAS), který umožní společné zkoušení a schvalování na evropské úrovni. Jakmile bude tento evropský schvalovací systém (EAS) zaveden, evropské normy pro výrobky budou upraveny přidáním přílohy Z/EAS podle mandátu M/136, který obsahuje formální odkazy EAS pro požadavky na zkoušky, certifikaci a označování výrobků. Dokud nebude proces EAS realizován platí národní předpisy.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 5

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 8

5          Označování......................................................................................................................................................................... 10

6          Vyjádření o shodě.............................................................................................................................................................. 11

7          Technická dokumentace.................................................................................................................................................. 13

Příloha A (normativní) Zkoušení výkonu a bezpečnosti přípravy horké vody...................................................................... 14

Příloha B (normativní) Měření tepelné ztráty............................................................................................................................. 18

Příloha C (informativní) Přístupy pro kontrolu........................................................................................................................... 21

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 23


Strana 6

Úvod

Vzhledem k možným nepříznivým účinkům výrobku uvedeného v této evropské normě na jakost vody určené k lidské spotřebě:

1)  tato evropská norma neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v aplikaci tohoto výrobku v členských státech EU nebo EFTA;

2)  do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, týkající se použití a/nebo vlastností výrobku, se doporučuje ponechat stávající národní předpisy v platnosti.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na provoz a zkušební postupy pro nepřímo ohřívané uzavřené zásobníkové ohřívače až do objemu 1 000 l použitelné v systémech zásobování vodou při tlaku od 0,05 MPa do 1,00 MPa (0,5 bar až 10 bar), vybavené regulačním a zabezpečovacím zařízením, které je navrženo pro zajištění, že teplota pitné vody v zásobníkovém ohřívači nepřestoupí 100 °C.

Přestože tato norma neplatí pro přímo ohřívané ohřívače, připouští použití elektrických topných článků jako pomocného zdroje tepla.-- Vynechaný text --