ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.30                                                                                                                                  Červen 2006

Malé čistírny odpadních vod
do 50 ekvivalentních obyvatel -
Část 2: Zemní infiltrační systémy

ČSN
CEN/TR 12566-2

75 6404

 

Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 2: Soil infiltration systems

Petites installations de traitement des eaux usées jusqưà 50 PTE - Partie 2: Systèmes ďinfiltration dans le sol

Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW - Teil 2: Bodeninfiltrationssysteme

Tato norma obsahuje informativní dokument přijatý v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2, jako technická zpráva (TR) s označením CEN/TR 12566-2:2005.

UPOZORNĚNÍ: Převzetí TR do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TR nemusí být převzata na národní úrovni jako normativní dokument.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75549
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Tato norma obsahuje informativní dokument přijatý v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 jako technická zpráva (TR) s označením CEN/TR 12566-2.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1085 zavedena v ČSN EN 1085 (75 0160) Čištění odpadních vod - Slovník

EN 12566-1 zavedena v ČSN EN 12566-1 (75 6404) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky

prEN 12566-4 dosud nezavedena, bude zavedena po vydání EN

EN 12056-2 zavedena v ČSN EN 12056-2 (75 6760) Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočty

EN ISO 10319 zavedena v ČSN EN ISO 10319 (80 6125) Geotextilie - Tahová zkouška na širokém proužku

Souvisící ČSN

ČSN 01 1320 Veličiny, značky a jednotky v hydromechanice

ČSN P ENV 1997-1 (návrh) (72 1000) Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN ISO 14688-1 (72 1003) Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis

ČSN EN ISO 14688-2 (72 1003) Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2: Zásady klasifikace

ČSN EN ISO 14689-1 (72 1005) Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování hornin - Část 1: Pojmenování a popis

ČSN CEN ISO/TS 17892-1 (72 1007) Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti zemin

ČSN CEN ISO/TS 17892-4 (72 1007) Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 4: Stanovení zrnitosti zemin

ČSN CEN ISO/TS 17892-11 (72 1007) Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 11: Stanovení propustnosti zemin při konstantním a proměnném spádu

ČSN EN 1917 (72 3147) Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu

ČSN P ENV 1997-2 (návrh) (73 1000) Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Navrhování na základě laboratorních zkoušek

ČSN P ENV 1997-3 (návrh) (73 1000) Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 3: Navrhování na základě terénních zkoušek

ČSN 73 1001 Zakládání staveb - Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 3040 (návrh) Geotextílie v stavebných konštrukciách - Základné ustanovenia

ČSN 73 3050 Zemné práce - Všeobecné ustanovenia

ČSN 73 6530 Vodní hospodářství - Názvosloví hydrologie

ČSN 73 6532 Vodní hospodářství - Názvosloví hydrogeologie

ČSN 75 0101 Vodní hospodářství - Základní terminologie

ČSN 75 0102 Vodní hospodářství - Terminologie v hydromechanice

ČSN 75 0140 Vodní hospodářství - Názvosloví hydromeliorací

ČSN 75 0145 Meliorace - Terminologie v pedologii

ČSN P 75 0290 (návrh) Navrhování zemních konstrukcí hydrotechnických objektů

ČSN P 75 2002 (návrh) Geotextilní filtry hydrotechnických staveb


Strana 3

ČSN 75 2310 Sypané hráze

ČSN 75 4100 Průzkum pro meliorační opatření na zemědělských půdách - Základní ustanovení

ČSN 75 4200 Hydromeliorace - Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním

ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel

ČSN EN 1825-1 (75 6553) Lapáky tuků - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056-1 (75 6760) Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

ČSN EN 25667-2 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 2: Pokyny pro způsoby odběru vzorků

ČSN ISO 5667-10 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod

ČSN 75 7300 Jakost vod - Chemický a fyzikální rozbor - Všeobecná ustanovení a pokyny

ČSN 83 0901 Ochrana povrchových vod před znečištěním - Všeobecné požadavky

Souvisící TNV

TNV 75 0161 Vodní hospodářství - Názvosloví kanalizací

TNV 75 4102 Pedologický průzkum pro meliorační průzkum

TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení

TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace

TNV 75 6930 Obsluha a údržba čistíren odpadních vod

POZNÁMKA Odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) jsou dostupné na adrese:
HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4.

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody

Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

Další souvisící dokumenty

Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí č. 5/2003 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (Věstník MŽP č. 6/2003)

Typizační studie „Dočišťování odpadní vody zemními filtry“, Hydroprojekt 1992

POZNÁMKA Typizační studie jsou dostupné na adrese: HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4.


Strana 4

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k předmluvě, k článkům 3.1, 3.11, 3.19, 3.21, 3.23, 3.24, 3.25, kapitole 4, článkům 6.2.1, 6.2.3.1, 6.3, 7.3, 7.6, 8.1, 8.2, 9.7, A.1, B.1, B.3.2.2.2, obrázkům C.1, C.4, článkům C.1, C.2.2.1, C.2.3.1 a k bibliografii doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 5

TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                                                    CEN/TR 12566-2
TECHNICAL REPORT
RAPPORT TECHNIQUE
TECHNISCHER BERICHT                                                                            Červen 2005

ICS 13.060.30

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel -
Část 2: Zemní infiltrační systémy

Small wastewater treatment systems for up to 50 PT -
Part 2: Soil infiltration systems

 

Petites installations de traitement des eaux usées
jusq
ưà 50 PTE -
Partie 2: Syst
èmes ďinfiltration dans le sol

Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW -
Teil 2: Bodeninfiltrationssysteme

Tato zpráva CEN byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 a byla schválena CEN 2004-12-19.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky      Ref. č. CEN/TR 12566-2:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 8

Úvod.................................................................................................................................................................................................. 10

1          Předmět dokumentu......................................................................................................................................................... 10

2          Citované normativní dokumenty..................................................................................................................................... 10

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................. 10

4          Značky a zkratky................................................................................................................................................................. 13

5          Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

6          Návrhové parametry.......................................................................................................................................................... 13

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

6.2       Podmínky pro umístění zemních infiltračních systémů.............................................................................................. 13

6.2.1    Klimatické podmínky......................................................................................................................................................... 13

6.2.2    Hladina podzemní vody.................................................................................................................................................... 14

6.2.3    Umístění.............................................................................................................................................................................. 14

6.3       Dimenzování....................................................................................................................................................................... 14

6.4       Přítokové parametry.......................................................................................................................................................... 16

6.5       Výběr systému zemního infiltračního systému............................................................................................................ 16

7          Součásti zemního infiltračního systému....................................................................................................................... 17

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 17

7.2       Potrubí................................................................................................................................................................................. 17

7.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 17

7.2.2    Přívodní a rozdělovací potrubí......................................................................................................................................... 17

7.2.3    Rozváděcí infiltrační potrubí............................................................................................................................................. 17

7.3       Zrnitý výplňový materiál..................................................................................................................................................... 17

7.4       Geotextilie a síťová pletenina.......................................................................................................................................... 17

7.5       Hydroizolační fólie............................................................................................................................................................. 18

7.6       Čerpací systémy předčištěných odpadních vod.......................................................................................................... 18

7.7       Dávkovací systém.............................................................................................................................................................. 18

7.8       Šachty.................................................................................................................................................................................. 18

8          Všeobecné požadavky na osazení septiků................................................................................................................... 18

8.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 18

8.2       Větrání.................................................................................................................................................................................. 18

9          Stavební požadavky........................................................................................................................................................... 19

9.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 19

9.2       Osazování na svažitých místech..................................................................................................................................... 19

9.3       Odvodňovací drény............................................................................................................................................................ 19

9.4       Všeobecná bezpečnostní opatření pro výkopové práce............................................................................................. 19

9.5       Osazení šachet.................................................................................................................................................................. 19

9.5.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 19

9.5.2    Rozdělovací šachta........................................................................................................................................................... 19

9.5.3    Větrací potrubí.................................................................................................................................................................... 19

9.6       Kontrola rozváděcích infiltračních potrubí..................................................................................................................... 19


Strana 7

Strana

9.7       Přístup a kontrola.............................................................................................................................................................. 19

9.8       Zásypy.................................................................................................................................................................................. 19

9.9       Zakrytí................................................................................................................................................................................... 20

9.10     Bezpečnost a ochrana zdraví.......................................................................................................................................... 20

10        Specifické stavební požadavky........................................................................................................................................ 20

10.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 20

10.2     Vsakovací příkop................................................................................................................................................................ 20

10.2.1 Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 20

10.2.2 Výkopy rýh pro rozdělovací šachty a rozdělovací potrubí............................................................................................ 20

10.2.3 Výkopy pro vsakovací příkopy.......................................................................................................................................... 20

10.3     Infiltrační (vsakovací) lože................................................................................................................................................ 24

10.3.1 Mělké infiltrační lože.......................................................................................................................................................... 24

10.3.2 Svislé infiltrační lože.......................................................................................................................................................... 26

10.3.3 Infiltrační násyp.................................................................................................................................................................. 28

11        Údržba................................................................................................................................................................................. 31

11.1     Všeobecné požadavky...................................................................................................................................................... 31

11.2     Šachty a potrubí................................................................................................................................................................. 31

Příloha A (informativní) Předběžná hlediska na místo osazení zemního infiltračního systému.................................... 32

A.1       Hlediska na místo osazení, ke kterým je nutno přihlížet............................................................................................ 32

A.2       Rostliny jako indikátor prosakování vody...................................................................................................................... 33

A.3       Příklady hledisek na infiltrační plochu, která ovlivňují umístění zemních infiltračních systémů......................... 36

Příloha B (informativní) Hydrogeologický průzkum.................................................................................................................. 38

B.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 38

B.2       Předběžný průzkum........................................................................................................................................................... 38

B.2.1   Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 38

B.2.2   Průzkumné hloubené sondy........................................................................................................................................... 39

B.2.3   Zjištění charakteristik (vlastností) podorničí................................................................................................................. 39

B.2.4   Grafické schéma klasifikace zemin............................................................................................................................... 40

B.3       Podrobný průzkum............................................................................................................................................................ 41

B.3.1   Zrnitost zemin (sítové rozbory)........................................................................................................................................ 41

B.3.2   Zkoušky propustnosti....................................................................................................................................................... 43

B.3.3   Zkušební hloubená sonda.............................................................................................................................................. 46

Příloha C (informativní) Výběr vhodných písků......................................................................................................................... 47

C.1       Zrnitost písku...................................................................................................................................................................... 47

C.2       Kontrola písků pro zemní infiltrační systém................................................................................................................. 48

C.2.1   Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 48

C.2.2   Zkouška odběrným válečkem......................................................................................................................................... 48

C.2.3   Zkouška písku.................................................................................................................................................................... 50

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 51


Strana 8

Předmluva

Tento dokument (CEN/TR 12566-2:2005) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Je třeba vzít na zřetel, že některé prvky tohoto dokumentu mohou podléhat patentovým právům. CEN neodpovídá za zneužití ať už některých nebo všech těchto patentových práv.

Tento dokument je praktickým návodem a stanovuje všeobecné požadavky na zemní infiltrační systémy používané k čištění splaškových (domovních) odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) do 50 včetně (viz kapitola 1).

Evropská norma EN 12566 s všeobecným názvem „Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel“ sestává z těchto částí:

Část 1: Prefabrikované septiky (Tato část stanovuje požadavky a laboratorní zkušební metody pro prefabrikované septiky jako celky. Nestanovuje požadavky a zkoušky účinnosti čištění odpadních vod).

Část 2: Zemní infiltrační systémy (Tato technická zpráva CEN doporučuje na místě zřizované zařízení pro infiltraci (vsakování) odpadních vod do horninového prostředí. Nestanovuje požadavky na čištění odpadních vod).

Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (Tato část stanovuje požadavky a laboratorní zkušební metody pro posouzení balených čistíren určených k čištění splaškových (domovních) odpadních vod na předem stanovené normové hodnoty).

Část 4: Septiky montované z prefabrikovaných dílců na místě - Prováděcí předpis (v přípravě).

Část 5: Filtrační systémy (včetně pískových filtrů) (v přípravě).

Část 6: Zkušební metody pro hodnocení účinnosti čištění ze strany uživatele NP1).

Použití částí souboru EN 12566 je znázorněno na následujícím schéma:

_______________

NP1)    NÁRODNÍ POZNÁMKA Podle prEN 12566-6 název části 6 zní: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků.


Strana 9

image004.gif

  Legenda

A

B

C

D

Splaškové (domovní) odpadní vody (přítok)

Předčištěné odpadní vody

Infiltrace zemními infiltračními systémy

Výtok vyčištěných odpadních vod (odtok)

1

2


3

4

5

Prefabrikované septiky (viz EN 12566-1)

Zemní infiltrační systémy (infiltrace (vsakování)
do horninového prostředí) (viz CEN/TR 12566-2;
norma v přípravě)

Balené a/nebo na místě montované domovní
čistírny
odpadních vod (viz EN 12566-3)

Septiky montované z prefabrikovaných dílců
na místě (viz prEN 12566-4)

Filtrační systémy (viz prEN 12566-5)

 

POZNÁMKA Národní předpisy mohou stanovit i odlišná uspořádání výrobků popsaných v souboru norem EN 12566.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto technickou zprávu povinny oznámit národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.-- Vynechaný text --