ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.030                                                                                                                                     Březen 2006

Přehled evropských norem určených pro sanaci
systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek

ČSN 75 6307

                                                                                           idt CEN/TR 15128:2005

Survey of European Standards for rehabilitation of drain and sewer systems

Aperçu des Normes européennes pour la réhabilitation des réseaux d’évacuation et d’assainissement

Übersicht über Europäische Normen für die Sanierung von Entwässerungssystemen

Tato norma obsahuje informativní dokument přijatý v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2, jako technická zpráva (TR) s označením CEN/TR 15128:2005.

UPOZORNĚNÍ Převzetí TR do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TR nemusí být převzata na národní úrovni jako normativní dokument.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75166
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 476 zavedena v ČSN EN 476 (75 6301) Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek gravitačních systémů

EN 773 zavedena v ČSN EN 773 (75 6302) Všeobecné požadavky na stavební dílce hydraulicky provozovaných tlakových stok a kanalizačních přípojek

EN 805 zavedena v ČSN EN 805 (75 5011) Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a součásti

EN 1610 zavedena v ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

prEN 14801 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

EN 752-1 zavedena v ČSN EN 752-1 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Všeobecně a definice

EN 752-2 zavedena v ČSN EN 752-2 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Požadavky

EN 752-4 zavedena v ČSN EN 752-4 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 4: Hydraulické výpočty a hlediska ochrany životního prostředí

EN 752-5 zavedena v ČSN EN 752-5 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 5: Sanace

EN 13380 zavedena v ČSN EN 13380 (75 6304) Všeobecné požadavky na stavební dílce pro opravy a renovace venkovních stok a kanalizačních přípojek

EN 13508-1 zavedena v ČSN EN 13508-1 (75 6901) Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Všeobecné požadavky

EN 13508-2 zavedena v ČSN EN 13508-2 (75 6901) Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku

prEN 14801 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

EN 13689 zavedena v ČSN EN 13689 (64 6402) 1) Návod na klasifikaci a označování plastových potrubních systémů používaných pro renovaci

EN 295-7 zavedena v ČSN EN 295-7 (72 5201) Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 7: Požadavky na kameninové trouby a jejich spoje určené pro ražení

EN 1916 zavedena v ČSN EN 1916 (72 3146) Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu

EN 13566-1 zavedena v ČSN EN 13566-1 (64 6420)1) Plastové potrubní systémy pro renovaci beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí - Část 1: Všeobecně

prEN 13566-2 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

EN 13566-3 zavedena v ČSN EN 13566-3 (64 6420)1) Plastové potrubní systémy pro renovaci beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí - Část 3: Vyvložkování přiléhajícími trubkami

EN 13566-4 zavedena v ČSN EN 13566-4 (64 6420)1) Plastové potrubní systémy pro renovaci beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě

prEN 13566-7 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

EN 14457 zavedena v ČSN EN 14457 (75 6305) Všeobecné požadavky na stavební dílce pro bezvýkopové (bezrýhové) technologie stok a kanalizačních přípojek

EN 12889 zavedena v ČSN EN 12889 (75 6115) Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

_______________

1)    POZNÁMKA Převzata oznámením ve Věstníku ÚNMZ (platí anglická verze převzaté normy).-- Vynechaný text --