ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.99                                                                                                                                  Květen 2005

Lapáky tuku -
Část 1: Zásady pro navrhování, provádění
a zkoušení, označování a řízení jakosti

ČSN
EN 1825-1

75 6553

 

Grease separators - Part 1: Principles of design, performance and testing, marking and quality control

Séparateurs à graisses - Partie 1: Principes pour la conception, les performances et les essais, le marquage et la
maîtrise de la qualité

Abscheideranlagen für Fette - Teil 1: Bau-, Funktions- und Prüfgrundsätze, Kennzeichnung und Güteüberwachung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1825-1:2004. Evropská norma EN 1825-1:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1825-1:2004. The European Standard EN 1825-1:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73025
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 124:1994 zavedena v ČSN EN 124:1996 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Konstrukční zásady, zkoušení, označování, řízení jakosti

EN 206-1 zavedena v ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

EN 288-2 zavedena v ČSN EN 288-2 (05 0312) Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 2: Stanovení postupu obloukového svařování

EN 295-3 zavedena v ČSN EN 295-3 (72 5201) Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 3: Zkušební postupy

EN 476 zavedena v ČSN EN 476 (75 6301) Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek gravitačních systémů

EN 681-1 zavedena v ČSN EN 681-1 (63 3002) Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady1) - Část 1: Pryž

EN 976-1 zavedena v ČSN EN 976-1 (69 8976) Podzemní sklolaminátové nádrže - Horizontální válcové beztlakové nádrže pro skladování ropných kapalných paliv - Část 1: Požadavky a metody zkoušek pro nádrže s jednoduchou stěnou

EN 978 zavedena v ČSN EN 978 (69 8978) Podzemní sklolaminátové nádrže - Stanovení součinitelů alfa a beta

EN 1253-4 zavedena v ČSN EN 1253-4 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 4: Vtokové mřížky

EN 10088-1 zavedena v ČSN EN 10088-1 (42 0927) Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

EN 10088-2 zavedena v ČSN EN 10088-2 (42 0928) Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy pro všeobecné použití

EN 10088-3 zavedena v ČSN EN 10088-3 (42 0929) Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro předvýrobky, tyče, válcované dráty a tvarové tyče pro všeobecné použití

EN 12350-1 zavedena v ČSN EN 12350-1 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků

EN 12390-2 zavedena v ČSN EN 12390-2 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN ISO 178 zavedena v ČSN EN ISO 178 (64 0607) Plasty - Stanovení ohybových vlastností

EN ISO 180 zavedena v ČSN EN ISO 180 (64 0616) Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Izod

EN ISO 291 zavedena v ČSN EN ISO 291 (64 0204) Plasty - Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení

EN ISO 527-2 zavedena v ČSN EN ISO 527-2 (64 0604) Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty

EN ISO 527-4 zavedena v ČSN EN ISO 527-4 (64 0604) 2) Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 4: Zkušební podmínky pro izotropní a orthotropní plastové kompozity vyztužené vlákny

EN ISO 1172 zavedena v ČSN EN ISO 1172 (64 4041) 3) Textilní sklo - Vyztužené prepregy (předimpregnovaný laminát) lisovací směsi a lamináty - Stanovení obsahu textilního skla a minerálního plniva - Kalcinanční metoda

_______________

1)    POZNÁMKA Správný termín „odvádění odpadních vod“ namísto nesprávného termínu „odpady“ bude v názvu
ČSN EN 681-1 uveden při její nejbližší revizi.

2)    POZNÁMKA Zavedena převzetím anglického originálu.

3)    POZNÁMKA Zavedena vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ. Platí anglická verze převzaté normy.


Strana 3

EN ISO 1514 zavedena v ČSN EN ISO 1514 (67 3009) Nátěrové hmoty - Normalizované podklady pro zkušební nátěry

EN ISO 1518 zavedena v ČSN EN ISO 1518 (67 3109) Nátěrové hmoty - Zkouška vrypem

EN ISO 2409 zavedena v ČSN EN ISO 2409 (67 3085) Nátěrové hmoty - Mřížková zkouška

EN ISO 2808 zavedena v ČSN EN ISO 2808 (67 3061) Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěru

EN ISO 2812-1 zavedena v ČSN EN ISO 2812-1 (67 3099) Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti kapalinám - Část 1: Obecné zkušební metody (ISO 2812-1:1993)

EN ISO 2815 zavedena v ČSN EN ISO 2815 (67 3072) Nátěrové hmoty - Buchholzova vrypová zkouška

EN ISO 4624 zavedena v ČSN EN ISO 4624 (67 3077) Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti

EN ISO 4628-2 zavedena v ČSN EN ISO 4628-2 (67 3071) Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Hodnocení intenzity, množství a velikosti obecných vad - Část 2: Hodnocení stupně puchýřování

EN ISO 4628-3 zavedena v ČSN EN ISO 4628-3 (67 3071) Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 3: Hodnocení stupně prorezavění

EN ISO 7253 zavedena v ČSN EN ISO 7253 (67 3092) Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti v neutrální solné mlze

EN ISO 8501-1 zavedena v ČSN EN ISO 8501-1 (03 8221) Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků

EN ISO 9377-2 zavedena v ČSN EN ISO 9377-2 (75 7507) Jakost vod - Stanovení nepolárních extrahovatelných látek - Část 2: Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem

EN ISO 14125 zavedena v ČSN EN ISO 14125 (64 0664) Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení ohybových vlastností

EN ISO 15607 zavedena v ČSN EN ISO 15607 (05 0311) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Všeobecná pravidla

EN ISO 15614-1 dosud nezavedena

ENV 10080 zavedena v ČSN P ENV 10080 (návrh) (42 1039) Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná, žebírková, betonářská ocel B 500 - Technické dodací podmínky pro tyče, svitky a svařované sítě

ISO 48 zavedena v ČSN ISO 48 (62 1433) Pryž z vulkanizovaných nebo termoplastických kaučuků - Stanovení tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD)

ISO 185 dosud nezavedena

ISO 630 zavedena v ČSN EN 10025 + A1 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z nelegovaných konstrukčních ocelí. Technické dodací podmínky

ISO 877 zavedena v ČSN EN ISO 877 (64 0771) Plasty - Metody vystavení přímému působení povětrnosti, povětrnosti s použitím denního světla filtrovaného přes sklo a zesíleného denního světla s použitím Fresnelových zrcadel

ISO 1083 dosud nezavedena

ISO 1133 zavedena v ČSN EN ISO 1133 (64 0861) Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny a termoplastů

ISO 1183-1 zavedena v ČSN EN 1183-1 (64 0111) Plasty - Stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 1: Imerzní metoda, metoda kapalinového pyknometru a titrační metoda

ISO 1183-2 zavedena v ČSN ISO 1183-2 (64 0111) Plasty - Stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 2: Metoda plynového pyknometru

ISO 1521 zavedena, nahrazena ISO 2812-2:1993, zavedena v ČSN EN ISO 2812-2

ISO 1817 zavedena v ČSN ISO 1817 (62 1510)3) Pryž vulkanizovaná - Stanovení účinku kapalin

ISO 1920 dosud nezavedena


Strana 4

ISO 3755 zavedena v ČSN ISO 3755 (42 0952) Nelegované oceli na odlitky pro všeobecné použití

ISO 4012 dosud nezavedena

ISO 6272 zavedena v ČSN EN ISO 6272 (67 3018) Nátěrové hmoty - Zkouška padajícím závažím

ISO 8217 dosud nezavedena

Citované technické předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků, v platném znění

(Council Directive 89/106 EEC of 21 December 1998 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products)

V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Rozhodnutí Komise 1999/472/ES ze dne 1. července 1999 o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o potrubí, zásobníky a příslušenství, které nepřijdou do styku s vodou určenou k lidské spotřebě, v platném znění

(Změna: Rozhodnutí Komise 2001/596/ES ze dne 8. ledna 2001)

(Commission Decision 1999/472/EC of 1 July 1999 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards pipes, tanks and ancillaries not in contact with water intended for human consumption)

Rozhodnutí Komise 96/578/ES ze dne  24. června 1996 o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o vybavení hygienických prostorů, v platném znění

(Změny: Rozhodnutí Komise 2001/596/ES a 2002/592/ES)

(Commission Decision 96/578/EC of 24 June 1996 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards sanitaryappliance)

Souvisící ČSN

ČSN P ENV 1992-1-1 (návrh) (73 1201) Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN P ENV 1992-3 (návrh) (73 1210) Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Betonové základy

ČSN EN 12390-3 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN EN 1085 (75 0160) Čištění odpadních vod - Slovník

ČSN EN 752-1 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Všeobecně a definice

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k předmluvě, kapitole 2, k článkům 5.2.1, 5.2.4, 5.2.7, 5.2.8.1.3, 5.4.2, 5.5.2, 8.1.2.2, 8.2.2, k příloze B a k bibliografii doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., IČ 26475081, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 1825-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Září 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.060.99

Lapáky tuku -
Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení,
označování a řízení jakosti

Grease separators -
Part 1: Principles of design, performance and testing,
marking and quality control

 

Séparateurs à graisses -
Partie 1: Principes pour la conception,
les performances et les essais, le marquage
et la maîtrise de la qualité

Abscheideranlagen für Fette -
Teil 1: Bau-, Funktions- und Prüfgrundsätze,
Kennzeichnung und Güteüberwachung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-07-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                 Ref. č. EN 1825-1:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 9

1             Předmět normy............................................................................................................................................................... 10

2             Normativní odkazy.......................................................................................................................................................... 10

3             Termíny a definice.......................................................................................................................................................... 13

4             Jmenovité velikosti......................................................................................................................................................... 14

5             Požadavky........................................................................................................................................................................ 14

5.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 14

5.2          Materiály........................................................................................................................................................................... 14

5.2.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 14

5.2.2       Beton................................................................................................................................................................................. 14

5.2.3       Kovové materiály............................................................................................................................................................. 15

5.2.4       Výrobky z plastů............................................................................................................................................................... 15

5.2.5       Kamenina........................................................................................................................................................................ 16

5.2.6       Těsnicí materiály............................................................................................................................................................ 16

5.2.7       Povlaky a výstelky............................................................................................................................................................ 16

5.2.8       Chemická odolnost........................................................................................................................................................ 17

5.2.9       Reakce na oheň............................................................................................................................................................. 18

5.3          Konstrukční požadavky.................................................................................................................................................. 18

5.3.1       Rozměry a rozměrové tolerance.................................................................................................................................. 18

5.3.2       Vodotěsnost součástí.................................................................................................................................................... 18

5.3.3       Přístupnost...................................................................................................................................................................... 18

5.3.4       Vtoky, výtoky a propoje................................................................................................................................................... 18

5.3.5       Vnitřní části...................................................................................................................................................................... 18

5.3.6       Kalové prostory............................................................................................................................................................... 18

5.3.7       Poklopy pro přístup........................................................................................................................................................ 18

5.3.8       Výška a skladovací objem (kapacita) prostoru pro zachycování tuku................................................................... 19

5.3.9       Sklon................................................................................................................................................................................. 19

5.3.10    Odvětrání.......................................................................................................................................................................... 19

5.4          Statická stabilita.............................................................................................................................................................. 19

5.4.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 19

5.4.2       Lapáky tuku z prostého betonu, betonu s rozptýlenou výztuží a železobetonu.................................................... 19

5.4.3       Lapáky tuku ze sklolaminátu........................................................................................................................................ 19

5.5          Požadavky na funkci....................................................................................................................................................... 19

5.5.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 19

5.5.2       Automatická výstražná zařízení a jiná přídavná zařízení.......................................................................................... 19

5.5.3       Určení jmenovité velikosti............................................................................................................................................. 20

5.5.4       Objem kalového prostoru............................................................................................................................................. 21

6             Označování...................................................................................................................................................................... 21

7             Pokyny výrobce................................................................................................................................................................ 22

8             Zkušební metody............................................................................................................................................................ 22

8.1          Materiály........................................................................................................................................................................... 22


Strana 7

              Strana

8.1.1       Beton................................................................................................................................................................................. 22

8.1.2       Plasty................................................................................................................................................................................ 22

8.1.3       Kamenina........................................................................................................................................................................ 22

8.1.4       Povlaky.............................................................................................................................................................................. 22

8.2          Chemická odolnost vnitřních povrchů........................................................................................................................ 23

8.2.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 23

8.2.2       Plasty a výstelky.............................................................................................................................................................. 24

8.2.3       Těsnicí materiály............................................................................................................................................................ 24

8.2.4       Povlaky.............................................................................................................................................................................. 24

8.3          Chemická odolnost vnějších povlaků......................................................................................................................... 24

8.4          Vodotěsnost částí lapáku tuku..................................................................................................................................... 24

8.4.1       Vodotěsnost.................................................................................................................................................................... 24

8.4.2       Výška a objem prostoru pro zachycování tuku, kalové prostory, sklony, větrání, vestavby,
přítoky, výtoky, přípoje a přístupnost............................................................................................................................ 25

8.4.3       Poklopy pro přístup........................................................................................................................................................ 25

8.5          Stanovení jmenovité velikosti....................................................................................................................................... 26

8.5.1       Průmyslově vyráběné lapáky tuku............................................................................................................................... 26

8.5.2       Lapáky tuku budované na místě (in situ)................................................................................................................... 30

8.6          Reakce na oheň............................................................................................................................................................. 30

8.6.1       Výrobky splňující požadavky požární klasifikační třídy A1........................................................................................ 30

8.6.2       Výrobky nesplňující požadavky požární klasifikační třídy A1................................................................................... 30

9             Zkoušky typu průmyslově vyráběných lapáků tuku................................................................................................... 30

9.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 30

9.2          Prototypy a dokumentace.............................................................................................................................................. 30

10           Hodnocení shody........................................................................................................................................................... 32

10.1        Všeobecně....................................................................................................................................................................... 32

10.2        Řízení výroby u výrobce.................................................................................................................................................. 32

Příloha A (normativní) Analýza vzorků odtoku........................................................................................................................... 33

A.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 33

A.2          Metoda infračervené spektrometrie............................................................................................................................ 33

A.2.1      Extrakce a příprava extraktu.......................................................................................................................................... 33

A.2.2      Vyhodnocení.................................................................................................................................................................... 34

A.3          Metoda plynové chromatografie................................................................................................................................... 34

A.3.1      Všeobecně....................................................................................................................................................................... 34

A.3.2      Činidla.............................................................................................................................................................................. 34

A.3.3      Rušivé vlivy....................................................................................................................................................................... 34

A.3.4      Provedení......................................................................................................................................................................... 34

A.3.5      Analýza plynovou chromatografií................................................................................................................................. 35

A.3.6      Příklad podmínek plynové chromatografie (GC)...................................................................................................... 35

A.3.7      Kalibrace.......................................................................................................................................................................... 35

A.3.8      Výpočet koncentrace oleje............................................................................................................................................ 36

Příloha B (normativní) Řízení výroby u výrobce......................................................................................................................... 37

Příloha C (informativní) Zavedené metody pro výpočty a zkoušení....................................................................................... 41


Strana 8

              Strana

C.1          Německo.......................................................................................................................................................................... 41

C.2          Nizozemsko..................................................................................................................................................................... 41

C.3          Francie.............................................................................................................................................................................. 41

C.4          Rakousko......................................................................................................................................................................... 41

Příloha D (informativní) Kontrola třetí stranou.......................................................................................................................... 42

D.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 42

D.2          Provádění kontroly třetí stranou................................................................................................................................... 42

D.2.1      Výrobní podniky s certifikací podle EN ISO 9001...................................................................................................... 42

D.2.2      Výrobní podniky bez certifikace podle EN ISO 9001................................................................................................ 42

D.3          Výsledek kontroly třetí stranou..................................................................................................................................... 42

D.4          Neshodné výrobky.......................................................................................................................................................... 43

Příloha E (normativní) Příslušné výňatky z Rozhodnutí Komise 96/603/EHS, ve znění pozdějších předpisů ............. 44

Příloha ZA (normativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají základních požadavků
nebo ustanovení směrnic EU o stavebních výrobcích............................................................................................. 45

ZA.1       Předmět a příslušné vlastnosti a charakteristiky..................................................................................................... 45

ZA.2       Postup prokazování shody lapáků tuku...................................................................................................................... 45

ZA.2.1    Systém prokazování shody.......................................................................................................................................... 45

ZA.2.2    Prohlášení o shodě...................................................................................................................................................... 46

ZA.3       Označení CE a označení štítkem................................................................................................................................. 46

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 48


Strana 9

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2005.

Tato norma je první částí souboru dvou norem pro lapáky tuku. Druhá část souboru obsahuje zásady pro výběr jmenovité velikosti, osazování, obsluhu a údržbu lapáků tuku.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO) NP1) a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) Evropské unie (EU).

Soulad se směrnicí (směrnicemi) EU viz informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí této normy.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

_______________

NP1)      NÁRODNÍ POZNÁMKA European Free Trade Association (EFTA).


Strana 10

1 Předmět normy

Tato norma stanoví definice, jmenovité velikosti, zásady navrhování, funkční požadavky, označování, zkoušení a řízení jakosti pro lapáky tuku.

Tato norma platí pro lapáky určené k odlučování tuků a olejů rostlinného nebo živočišného původu z odpadních vod na principu gravitace a bez pomoci vnější energie.

Tato norma neplatí pro lapáky tuku, určené k čištění domovních splaškových vod z kuchyní rodinných domků o jmenovité velikosti menší než 1.

Tato norma neplatí pro odlučování lehkých kapalin, např. benzinu, motorové a topné nafty, a nezahrnuje čištění odpadních vod obsahujících výhradně stabilní emulze tuků a olejů.

Tato norma též neřeší používání biologických přísad (bakterií a enzymů).-- Vynechaný text --