ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.30; 13.060.99                                                                                                                  Prosinec 2003

Odlučovače lehkých kapalin
(např. oleje a benzinu) -
Část 2: Volba jmenovité velikosti,
instalace, provoz a údržba

ČSN
EN 858-2

75 6510

 

Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) - Part 2: Selection of nominal size, installation, operation and
maintenance

Installations de séparation de liquides légers (par exemple hydrocarbures) - Partie 2: Choix des tailles nominales,
installation, service et entretien

Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten (z.B. Öl und Benzin) - Teil 2: Wahl der Nenngröße, Einbau, Betrieb und Wartung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 858-2:2003. Evropská norma EN 858-2:2003 má status české
technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 858-2:2003. The European Standard
EN 858-2:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 858-2 (75 6552) ze září 2003.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          69121
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 752-2 zavedena v ČSN EN 752-2 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních
přípojek - Část 2: Požadavky

EN 752-4 zavedena v ČSN EN 752-4 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních
přípojek - Část 4: Hydraulické výpočty a hlediska ochrany životního prostředí

EN 858-1:2002 zavedena v ČSN EN 858-1:2002 (75 6510) Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje
a benzinu) - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti

Souvisící ČSN

ČSN 34 3100 Elektrotechnické předpisy ČSN - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

ČSN 65 0512 Vzorkování kapalin

ČSN 65 0322 Koncentračné medze výbušnosti. Horľavé plyny a páry

ČSN 65 6005 Ropa a ropné výrobky. Vzorkovanie

ČSN EN ISO 3838 (65 6010) Ropa a kapalné nebo tuhé výrobky - Stanovení hustoty nebo relativní hustoty - Metody s kapilárním uzátkovaným pyknometrem a děleným bikapilárním pyknometrem

ČSN EN ISO 3675 (65 6011) Ropa a kapalné ropné výrobky - Laboratorní stanovení hustoty - Stanovení hustoměrem

ČSN EN ISO 12185 (65 6012) Ropa a ropné výrobky - Stanovení hustoty - Metoda oscilační U-trubice

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6261 Dešťové nádrže

ČSN 75 6505 Zneškodňování odpadních vod z povrchových úprav kovů a plastů

ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

ČSN EN 25667-1 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků

ČSN EN 25667-2 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 2: Pokyny pro způsoby odběru vzorků

ČSN EN 25667-3 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi

ČSN ISO 5667-10 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod

ČSN 75 7300 Jakost vod - Chemický a fyzikální rozbor - Všeobecná ustanovení

ČSN 75 7301 Jakost vod - Všeobecné požadavky na fyzikální a chemické metody stanovení složení a vlastností vod

ČSN 83 2003 Pracovní ochrana - Pracovní proces - Obecné bezpečnostní požadavky

Citované předpisy

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 94/9/ES ze dne 23. března 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených pro použití ve výbušných prostředích

Souvisící předpisy

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů


Strana 3

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

Nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků; způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek, ve znění Nařízení vlády č. 258/2001 Sb.

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Směrnice Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 8/1975 pro vypracování návrhů kanalizačních řádů (Věstník MLVH ČSR částka 8/1975)

Doporučená pomůcka II-C-107 „Deemulgačné čistiarně zaolejovaných odpadných vôd 1. kategorie“ (1990)

Technické doporučení II-C-130 „Způsob zpracování provozního řádu čistírny odpadních vod“ (2003)

POZNÁMKA Publikace Doporučená pomůcka a Technické doporučení jsou dostupné na adrese: HYDROPROJEKT CZ a.s. Praha, Táborská 31, 140 16 Praha 4.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitole 1 a 6, k článkům 4.3.5, 5.7 a k tabulkám B.1 a B.2 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s. Praha, IČ 2647 5081, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 858-2
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Leden 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.060.30

Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) -
Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba

Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) -
Part 2: Selection of nominal size, installation, operation and maintenance

 

Installations de séparation de liquides légers (par

exemple hydrocarbures) - Partie 2: Choix des

tailles nominales, installation, service et entretien

Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten
(z.B. Öl und Benzin) - Teil 2: Wahl der Nenngröße,

Einbau, Betrieb und Wartung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-09-29.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky              Ref. č. EN 858-2:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

2          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

4          Stanovení druhu a velikosti odlučovacího zařízení........................................................................................................ 8

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

4.2       Části odlučovacího zařízení, jejich sestavení a použití................................................................................................ 9

4.2.1    Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

4.2.2    Odlučovače s obtokem...................................................................................................................................................... 9

4.2.3    Třídy odlučovačů.................................................................................................................................................................. 9

4.3       Navrhování odlučovačů...................................................................................................................................................... 9

4.3.1    Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

4.3.2    Součinitelé.......................................................................................................................................................................... 10

4.3.3    Společný přítok dešťových a odpadních vod................................................................................................................ 10

4.3.4    Odpadní vody...................................................................................................................................................................... 10

4.3.5    Dešťové vody...................................................................................................................................................................... 12

4.3.6    Nekontrolovaně vytékající lehké kapaliny...................................................................................................................... 12

4.3.7    Množství lehkých kapalin.................................................................................................................................................. 12

4.3.8    Zvláštní případy navrhování............................................................................................................................................. 12

4.4       Lapáky kalu......................................................................................................................................................................... 12

5          Osazování........................................................................................................................................................................... 13

5.1       Omezující podmínky pro přítok........................................................................................................................................ 13

5.2       Zachycování lehkých kapalin........................................................................................................................................... 13

5.3       Automatická výstražná a elektrická zařízení.................................................................................................................. 13

5.4       Přítoková a odtoková potrubí odlučovacího zařízení.................................................................................................... 13

5.5       Místo osazení..................................................................................................................................................................... 14

5.6       Ochrana před únikem lehkých kapalin.......................................................................................................................... 14

5.7       Napojení na odvodňovací / kanalizační zařízení.......................................................................................................... 15

6          Provoz, kontrola a údržba................................................................................................................................................. 16

Příloha A (informativní) Součinitelé hustoty fd pro jednotlivé lehké kapaliny a jejich druhy............................................. 17

Příloha B (informativní) Sestavení částí odlučovacího zařízení a jeho použití.................................................................... 20

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 23


Strana 7

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2003 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2003.

Toto je druhá ze dvou částí normy pro odlučovače lehkých kapalin. Část 1 normy obsahuje zásady navrhování, požadavky na provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti pro odlučovače lehkých kapalin. Pokud si ochrana životního prostředí vyžádá čištění jiných znečišťujících látek než jsou lehké kapaliny, mohou být nutná další opatření.

Přílohy A a B jsou informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato norma je určena pro odlučovače používané k odlučování lehkých kapalin z odpadních vod. Tuto normu nelze použít k úpravě stabilních emulzí, roztoků lehkých kapalin a vody, tuků a olejů rostlinného a živočišného původu. NP1)

Tato norma poskytuje návod k volbě jmenovité velikosti, jakož i pokyny pro osazení, provoz a údržbu odlučovačů lehkých kapalin podle EN 858-1. Dále též poskytuje doporučení o vhodnosti čisticích prostředků, pokud jsou odváděny do těchto odlučovačů.-- Vynechaný text --