ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.10; 93.025                                                                                                                             Září 2004

Dešťové nádrže

ČSN 75 6261

 

 

Stormwater detention basins

Bassins de retention des eaux de pluie

Regenbecken

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6261 z listopadu 1997.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          69117
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 5

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 5

4          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 6

5          Uspořádání dešťových nádrží........................................................................................................................................... 7

5.1       Druhy dešťových nádrží...................................................................................................................................................... 7

5.2       Vztah k systému stokové sítě............................................................................................................................................ 8

5.3       Zapojení dešťových nádrží do stokové sítě.................................................................................................................... 8

5.4       Funkční části objektu s dešťovými nádržemi................................................................................................................ 9

6          Podmínky návrhu dešťových nádrží................................................................................................................................. 9

6.1       Vztah k průtočným poměrům ve stokové síti.................................................................................................................. 9

6.2       Vztah k průtočným poměrům ve vodním recipientu...................................................................................................... 9

6.3       Vyprazdňování dešťových nádrží...................................................................................................................................... 9

7          Dimenzování dešťových nádrží....................................................................................................................................... 10

7.1       Všeobecné podmínky....................................................................................................................................................... 10

7.2       Mezní déšť.......................................................................................................................................................................... 10

7.3       Modelování odtoku dešťových vod z povodí dešťové nádrže.................................................................................... 10

7.4       Racionální metody dimenzování dešťových nádrží..................................................................................................... 11

7.5       Bilanční metody dimenzování dešťových nádrží.......................................................................................................... 14

8          Stavební řešení dešťových nádrží a jejich vybavení.................................................................................................... 14

9          Provoz dešťových nádrží................................................................................................................................................... 16

10        Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci............................................................................................................... 16

Příloha A (informativní) Zapojení dešťových nádrží do stokové sítě (schematicky).......................................................... 17

Příloha B (informativní) Příklady návrhu dešťové nádrže....................................................................................................... 21

B.1       Výpočet dešťové nádrže racionální metodou............................................................................................................... 21

B.2       Výpočet dešťové nádrže bilanční metodou.................................................................................................................. 23


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Při zpracování normy byly využity nové poznatky o navrhování dešťových nádrží a především o výpočtech odlehčovacích komor a separátorů podle TNV 75 6262. Dále byly akceptovány nové souvisící právní předpisy z oboru vodního hospodářství.

Citované technické předpisy

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

Souvisící ČSN

ČSN 01 1320 Veličiny, značky a jednotky v hydromechanice

ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace

ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí - Výkresy betonových konstrukcí

ČSN EN 124 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Konstrukční zásady, zkoušení,
označování, řízení jakosti

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN ISO 7078 (73 0230) Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování - Slovník a vysvětlivky

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky

ČSN 73 1001 Zakládání staveb - Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 1002 Pilotové základy

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN P ENV 1992-4 (návrh) (73 1212) Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Nádrže na kapaliny a
zásobníky

ČSN P ENV 13670-1 (73 2400) Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení

ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí

ČSN 73 3050 Zemné práce - Všeobecné ustanovenia

ČSN 75 0102 Vodní hospodářství - Terminologie v hydromechanice

ČSN 75 6601 Strojně-technologická zařízení čistíren odpadních vod - Všeobecné požadavky

ČSN EN 752-2 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Požadavky

ČSN EN 752-3 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 3: Navrhování

ČSN EN 752-4 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 4: Hydraulické
výpočty a hlediska ochrany životního prostředí

ČSN EN 752-6 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 6: Čerpací stanice

ČSN EN 752-7 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 7: Provoz
a údržba

ČSN 75 7220 Jakost vod. Kontrola jakosti povrchových vod

ČSN 75 7221 Jakost vod - Klasifikace jakosti povrchových vod

ČSN 75 7301 Jakost vod. Všeobecné požadavky na fyzikální a chemické metody stanovení složení
a vlastností vod


Strana 4

Souvisící TNV

TNV 75 0747 Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací

TNV 75 0748 Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací

TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení

TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení

TNV 75 6925 Obsluha a údržba stok

TNV 75 6930 Obsluha a údržba čistíren odpadních vod

Souvisící předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
přadpisů

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění
pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a
odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací
a o citlivých oblastech

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně
plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
předpisů

Vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody

Technické doporučení „Dešťové nádrže“ (Hydroprojekt 1998)

Typizační studie „Dažďové nádrže - Variácie riešení“ (Hydroconsult 1991)

Technická směrnice „Česle v ČOV“ (Hydroprojekt 1992)

Doporučená pomůcka „Měření průtoků v čistírnách odpadních vod“ (Hydroprojekt 1986)

Doporučená pomůcka „Manipulace s provozními hmotami na čistírnách odpadních vod“ (Hydroprojekt 1987)

Technické doporučení „Způsob zpracování provozního řádu čistírny odpadních vod“ (SOVAK 2002)

POZNÁMKA Technická doporučení, Typizační studie, Technická směrnice a Doporučené pomůcky jsou dostupné na
adrese: HydroprojekT CZ a.s. Praha, Táborská 31, 140 16 Praha 4.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081; Ing. Petr Špalek, ve spolupráci s Českou
zemědělskou universitou - Ing. Josef Sobota, CSc.

Technická normalizační komise: TNK č. 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma stanoví podmínky pro navrhování, provádění a provozování dešťových nádrží na stokových sítích měst a obcí jednotných a oddílných soustav a na dešťových stokových sítích oddílné soustavy průmyslových závodů či dopravních staveb. Norma vychází z ČSN 75 6101. Norma se nezabývá záchytnými nádržemi na splaškové stokové síti oddílné soustavy za účelem vyrovnávání maximálních přítoků splaškových odpadních vod do čistíren odpadních vod (dále jen čistírna) nebo před kapacitně nevyhovujícími úseky splaškové stokové sítě. Předmětem normy nejsou odlehčovací komory a separátory na stokové síti. 1)-- Vynechaný text --