ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.99                                                                                                                                   Duben 2003

Odlučovače lehkých kapalin
(např. oleje a benzinu) -
Část 1: Zásady pro navrhování,
provádění a zkoušení, označování
a řízení jakosti

ČSN
EN 858-1

75 6510

 

Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) - Part 1: Principles of product design, performance and testing,
marking and quality control

Installations de séparation de liquides légers (par exemple hydrocarbures) - Partie 1: Principes pour la conception, les
performances et les essais, le marquage et la maîtrise de la qualité

Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten (z.B - Öl und Benzin) - Teil 1: Bau-, Funktions- und Prüfgrundsätze,
Kenn-zeichnung und Güteüberwachung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 858-1:2002. Evropská norma EN 858-1:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 858-1:2002. The European Standard EN 858-1:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 858-1 (75 6510) ze září 2002.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66141
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně formy oznámení o převzetí EN 858-1:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 858-1 (75 6510) ze září 2002 převzala EN 858-1:2002 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ISO 48 zavedena v ČSN ISO 48 (62 1433) Pryž z vulkanických nebo termoplastických kaučuků - Stanovení tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD)

ISO 178 zavedena v ČSN EN ISO 178 (66 0607) Plasty - Stanovení ohybových vlastností

ISO 180 zavedena v ČSN EN ISO 180 (64 0614) Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Izod

ISO 185 dosud nezavedena

ISO 527-2 zavedena v ČSN EN ISO 527-2 (64 0604) Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Zkušební podmínky pro fólie a desky

ISO 630 zavedena v ČSN EN 10025 (42 0904) Konstrukční oceli - desky, široké plechy, tyče, tvarované a profilované

ISO 877:1994 zavedena v ČSN EN ISO 877 (64 0771) Plasty - Metody vystavení přímému působení povětrnosti, povětrnosti s použitím denního světla filtrovaného přes sklo a zesíleného denního světla s použitím Fresnelových zrcadel

ISO 1083 dosud nezavedena

ISO 1133 zavedena v ČSN EN ISO 1133 (64 0861) Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů

ISO 1183 zavedena v ČSN 64 0111 Plasty - Stanovení hustoty a relativní hustoty nelehčených plastů

ISO 1518 zavedena v ČSN EN ISO 1518 (67 3109) Nátěrové hmoty - Zkouška vrypem

ISO 1817 zavedena v ČSN ISO 1817 (62 1510) Elastomery - Základní požadavky na dynamické zkoušky

ISO 1920 dosud nezavedena

ISO 2409 zavedena v ČSN ISO 2409 (67 3085) Nátěrové hmoty - Mřížková zkouška

ISO 2736-1 dosud nezavedena

ISO 2736-2 dosud nezavedena

ISO 2808 zavedena v ČSN EN ISO 2808 (67 3061) Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěru

ISO 2812-1 zavedena v ČSN EN ISO 2812-1 (67 3099) Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti kapalinám - Část 1: Obecné zkušební metody

ISO 2812-2 zavedena v ČSN EN ISO 2812-2 (67 3099) Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti kapalinám - Část 2: Metoda ponorem do vody

ISO 2815 zavedena v ČSN ISO 2815 (67 3072) Nátěrové hmoty - Buchholzova vrypová zkouška

ISO 3755 zavedena v ČSN ISO 3755 (42 0952) Nelegované oceli na odlitky pro všeobecné použití

ISO 4012 zavedena v ČSN EN ISO 4012 (73 1317) Beton - Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles

ISO 4624 zavedena v ČSN EN 24624 (67 3077) Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti, nahrazena ISO 4624:2002

ISO 4628-2 zavedena v ČSN ISO 4628-2 (67 3071) Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Hodnocení intenzity, množství a velikosti obecných vad - Část 2: Hodnocení stupně puchýřování

ISO 4628-3 dosud nezavedena

ISO 6272 zavedena v ČSN EN ISO 6272 (67 3018) Nátěrové hmoty - Zkouška padajícím závažím

ISO 7253 dosud nezavedena


Strana 3

ISO 8217 dosud nezavedena

ISO 8501-1 zavedena v ČSN ISO 8501-1 (03 8221) Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků

EN 60 nahrazena EN ISO 1172:1998, dosud nezavedena

EN 61    zavedena v ČSN EN ISO 61 (64 2102) Plasty - Stanovení sypné hmotnosti lisovacích hmot, které neprojdou standardní nálevkou

EN 62 zavedena v ČSN EN ISO 62 (64 0112) Plasty - Stanovení nasákavosti ve vodě

EN 63 nahrazena EN ISO 14125:1998, dosud nezavedena

EN 124:1994 zavedena v ČSN EN 124 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Konstrukční zásady, zkoušení, označování, řízení jakosti

EN 228 zavedena v ČSN EN 228 (65 6505) Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení

EN 288-1 dosud nezavedena

EN 288-2 dosud nezavedena

EN 288-3 dosud nezavedena

EN 476 zavedena v ČSN EN 476 (75 6301) Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek gravitačních systémů

EN 681-1 zavedena v ČSN EN 681-1 (63 3002) Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž

EN 976-1:1997 zavedena v ČSN EN 976-1 (69 8976) Podzemní sklolaminátové nádrže - Horizontální válcové beztlakové nádrže pro skladování ropných kapalných paliv - Část 1: Požadavky a metody zkoušek pro nádrže s jednoduchou stěnou

EN 978 zavedena v ČSN EN 978 (69 8978) Podzemní sklolaminátové nádrže - Stanovení součinitelů alfa a beta

ENV 10080 zavedena v ČSN P ENV 10080 (42 1039) Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná, žebírková betonářská ocel B 500 - Technické dodací podmínky pro tyče, svitky a svařované sítě

EN 10088-1 zavedena v ČSN EN 10080-1 (42 0927) Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

EN 10088-2 zavedena v ČSN EN 10088-2 (42 0928) Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy pro všeobecné použití

EN 10088-3 zavedena v ČSN EN 10088-3 (42 0929) Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro předvýrobky, tyče, válcované dráty a tvarové tyče pro všeobecné použití

EN ISO 1514 zavedena v ČSN EN ISO 1514 (67 3009) Nátěrové hmoty - Normalizované podklady pro zkušební nátěry

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s. Praha, IČO 26475081, Ing. Vladimír Beneš

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 858-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Leden 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.060.99

Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 1: Zásady
pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti

Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) - Part 1: Principles
of product design, performance and testing, marking and quality control

 

Installations de séparation de liquides légers
(par exemple hydrocarbures) - Partie 1: Principes

pour la conception, les performances et les essais,

le marquage et la maîtrise de la qualité

Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten
(z.B - Öl und Benzin) - Teil 1: Bau-, Funktions-

und Prüf-grundsätze, Kennzeichnung
und Güteüberwach-ung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-03-08.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky              Ref. č. EN 858-1:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 6

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 8

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 8

3       Termíny a definice................................................................................................................................................................ 10

4       Třídy odlučovačů................................................................................................................................................................... 11

5       Jmenovité velikosti............................................................................................................................................................... 11

6       Požadavky............................................................................................................................................................................... 11

6.1    Všeobecně............................................................................................................................................................................. 11

6.2    Materiály.................................................................................................................................................................................. 12

6.3    Požadavky na koncepční řešení......................................................................................................................................... 15

6.4    Spolehlivost konstrukce...................................................................................................................................................... 16

6.5    Požadavky na provoz............................................................................................................................................................ 16

6.6    Označování............................................................................................................................................................................. 18

7       Informace o výrobku poskytované výrobcem................................................................................................................... 18

8       Zkušební metody.................................................................................................................................................................. 19

8.1    Materiály.................................................................................................................................................................................. 19

8.2    Vodotěsnost odlučovacích zařízení................................................................................................................................... 21

8.3    Funkční požadavky................................................................................................................................................................ 21

9       Zkoušky druhu odlučovacích zařízení stavěných na místě............................................................................................ 30

9.1    Všeobecně............................................................................................................................................................................. 30

9.2    Prototypy a dokumentace.................................................................................................................................................... 31

10     Řízení jakosti......................................................................................................................................................................... 34

10.1 Všeobecně............................................................................................................................................................................. 34

10.2 Řízení výroby (u výrobce)...................................................................................................................................................... 34

Příloha A (normativní) Analýzy vzorků vytékající kapaliny........................................................................................................ 35

Příloha B (normativní) Řízení výroby (u výrobce)...................................................................................................................... 36

Příloha C (informativní) Zavedené metody výpočtu a zkoušení............................................................................................. 40

Příloha D (informativní) Kontrola třetí stranou.......................................................................................................................... 42

Příloha E (informativní) Odchylka typu A.................................................................................................................................... 44

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 46


Strana 7

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2002 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2002.

Toto je první ze dvou částí normy pro odlučovače lehkých kapalin. Část 2 normy obsahuje nutné údaje pro volbu jmenovité velikosti, pro instalaci, provoz a údržbu odlučovače lehkých kapalin.

Přílohy A a B jsou normativní. Přílohy C, D a E jsou informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato norma stanoví definice, jmenovité velikosti, zásady navrhování, požadavky na provádění, označování, zkoušení a řízení jakosti pro odlučovače lehkých kapalin.

Tato norma je určena pro odlučovače lehkých kapalin, tam kde jsou lehké kapaliny odlučovány z odpadních vod gravitací a/nebo shlukováním.

Tuto normu nelze použít k úpravě stabilních emulzí, roztoků lehkých kapalin a vody, tuků a olejů rostlinného a živočišného původu.-- Vynechaný text --