ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.30                                                                                                                                   Duben 2002

Čistírny odpadních vod -
Část 8: Kalové hospodářství

ČSN
EN 12255-8

75 6403

 

Wastewater treatment plants - Part 8: Sludge treatment and storage

Stations d’épuration - Partie 8: Stockage et traitement des boues

Kläranlagen - Teil 8: Schlammbehandlung und -lagerung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12255-8:2001. Evropská norma EN 12255-8:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12255-8:2001. The European Standard EN 12255-8:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64148
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1085:1997 zavedena v ČSN EN 1085:1998 (75 0160) Čištění odpadních vod - Slovník

EN 12176:1998 zavedena v ČSN EN 12176:1999 (75 8010) Charakterizace kalů - Stanovení pH

prEN 12255-1:1996 nezavedena, nahrazena prEN 12255-1:2001, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

prEN 12255-4:1997 nezavedena, nahrazena prEN 12255-4:2001, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

EN 12255-5 zavedena v ČSN EN 12255-5 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích

prEN 12255-6:1997 nezavedena, nahrazena prEN 12255-6:2001, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

prEN 12255-9:1999 nezavedena, nahrazena prEN 12255-9:2001, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

EN 12255-10 zavedena v ČSN EN 12255-10 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti

EN 12880 zavedena v ČSN EN 12880 (75 8006) Charakterizace kalů - Stanovení veškerých látek a obsahu vody

EN ISO 5667-13:1997 zavedena v ČSN EN ISO 5667-13:1999 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 13: Pokyny pro odběr vzorků kalů z čistíren a úpraven vod

Souvisící ČSN

ČSN 83 8030 Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu

ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel

ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel

Souvisící předpisy

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Zákon ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb

Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Vyhláška MŽP ČR č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

Vyhláška MŽP ČR č. 384/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 5.4.2.1, 5.4.4, 5.5.2 a bibliografii doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČO 2647 5081, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek

 


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                    ČSN EN 12255-8
EUROPEAN STANDARD                                                                            Květen 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.060.30

Čistírny odpadních vod - Část 8: Kalové hospodářství

Wastewater treatment plants - Part 8: Sludge treatment and storage

 

Stations d’épuration - Partie 8: Stockage et traitement des boues

Kläranlagen - Teil 8: Schlammbehandlung und -lagerung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-03-08.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                           Ref. č. EN 12255-8:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Navrhování (všeobecně).................................................................................................................................................... 7

5          Požadavky na technické postupy...................................................................................................................................... 8

5.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

5.2       Zahušťování......................................................................................................................................................................... 8

5.3       Hygienizace.......................................................................................................................................................................... 9

5.4       Stabilizace a pseudostabilizace....................................................................................................................................... 9

5.5       Odvodňování kalu.............................................................................................................................................................. 14

5.6       Kompostování.................................................................................................................................................................... 16

5.7       Manipulace a skladování................................................................................................................................................. 16

6          Zásady navrhování............................................................................................................................................................ 17

6.1       Teoretická životnost........................................................................................................................................................... 17

6.2       Potrubí................................................................................................................................................................................. 17

6.3       Kalová čerpadla................................................................................................................................................................. 17

7          Bezpečnost......................................................................................................................................................................... 18

Bibliografie................................................................................................................................................................................... ... 19


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2001.

Je osmou částí, vypracovanou pracovními skupinami CEN/TC 165/WG 42 a WG 43, vztahující se na všeobecné požadavky a procesy čištění pro čistírny odpadních vod pro více než 50 EO (ekvivalentních obyvatel). Norma sestává z následujících částí:

Část 1: Všeobecné stavební zásady

Část 3: Předčištění

Část 4: Primární čištění

Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích

Část 6: Aktivace

Část 7: Biofilmové reaktory

Část 8: Kalové hospodářství

Část 9: Kontrola pachů a odvětrání

Část 10: Zásady bezpečnosti

Část 11: Všeobecné návrhové údaje

Část 12: Automatizovaný systém řízení1)

Část 13: Čištění odpadních vod chemickým srážením

Část 14: Hygienizace1)

Část 15: Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži

Část 16: Filtrace odpadních vod1)

POZNÁMKA Požadavky na čerpací stanice v čistírnách odpadních vod a jejich přítoky, které se původně původně předpokládaly jako Část 2: „Čerpací stanice pro čistírny odpadních vod “, jsou uvedeny v EN 752-6 „Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 6: Čerpací stanice“.

EN 12255-1, EN 12255-3 až EN 12255-8, EN 12255-10 a EN 12255-11 byly zavedeny společně jako soubor evropských norem (Rezoluce BT 152/1998). Datum zrušení (dow) všech národních norem, které jsou s nimi v rozporu, je nejpozději do 2001-12-31. Do té doby platí souběžně stávající národní normy a již vydané evropské normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny převzít národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

_______________

1) V přípravě.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje zásady pro navrhování a výstavbu zařízení kalového hospodářství městských čistíren odpadních vod pro více než 50 EO (dále jen čistíren).

Hospodaření s jinými kaly nebo organickými odpady se připouští společně s kaly z městských čistíren odpadních vod.

Rozdíly v čištění odpadních vod v jednotlivých evropských zemích vedly k vývoji různých systémů čištění. Tato norma poskytuje základní informace o těchto systémech; nelze v ní však uvádět všechny dostupné systémy.

Další podrobnější informace navazující na informace uvedené v této normě lze získat v bibliografii uvedené v závěru normy.-- Vynechaný text --