ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.80                                                                                                                                  Červen 2001

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy -
Část 2: Odvádění splaškových odpadních
vod - Navrhování a výpočet

ČSN
EN 12056- 2

75 6760

 

Gravity drainage systems inside buildings - Part 2: Sanitary pipework, layout and calculation

Réseaux d’évacuation gravitaire à l’intérieur des bâtimens - Partie 2 : Systèmes pour les eaux usées, conception et calcul

Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden - Teil 2 : Schmutzwasseranlagen, Planung und Berechnung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12056-2:2000. Evropská norma EN 12056-2:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12056-2:2000. The European Standard EN 12056-2:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          61410
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 12056-1 zavedena v ČSN EN 12056-1 (75 6760) Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

EN 12056-3 zavedena v ČSN EN 12056-3 (75 6760) Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet

EN 12056-4 zavedena v ČSN EN 12056-4 (75 6760) Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 4: Čerpací stanice odpadních vod - Navrhování a výpočet

EN 12056-5 zavedena v ČSN EN 12056-5 (75 6760) Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání

EN 752 zavedena v ČSN EN 752 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek

-      Část 1: Všeobecně a definice

-      Část 2: Požadavky

-      Část 3: Navrhování

-      Část 4: Hydraulické výpočty a hlediska ochrany životního prostředí

-      Část 5: Sanace

-      Část 6: Čerpací stanice

-      Část 7: Provoz a údržba

prEN 12380 dosud nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

Souvisící ČSN

ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k definicím 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.4.4, článkům 6.4.1, 6.4.2, 6.5.4, 6.6.1 a příloze D doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt a.s., Praha, IČO 45274576, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK č. 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12056- 2

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červen 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.140.80

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy -
Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet

Gravity drainage systems inside buildings -
Part 2: Sanitary pipework, layout and calculation

 

Réseaux d’évacuation gravitaire a l’intérieur
des bâtimens -
Partie 2: Systèmes pour les eaux usées, conception
et calculs

Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb
von Gebäuden -
Teil 2: Schmutzwasseranlagen, Planung und
Berechnung

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-10-27.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                            Ref. č. EN 12056-2:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

3.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 6

3.2       Trouby a tvarovky................................................................................................................................................................. 7

3.3       Větrací potrubí...................................................................................................................................................................... 8

3.4       Zařizovací předměty............................................................................................................................................................ 8

3.5       Výpočet.................................................................................................................................................................................. 9

4          Systémy vnitřní kanalizace................................................................................................................................................. 9

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

4.2       Druhy systémů..................................................................................................................................................................... 9

4.3       Uspořádání systémů.......................................................................................................................................................... 9

5          Zásady navrhování............................................................................................................................................................ 13

6          Výpočet................................................................................................................................................................................ 14

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 14

6.2       Podklady.............................................................................................................................................................................. 14

6.3       Výpočet průtoku odpadních vod...................................................................................................................................... 16

6.4       Navrhování připojovacích potrubí................................................................................................................................... 17

6.5       Navrhování odpadních potrubí........................................................................................................................................ 23

6.6       Navrhování svodných potrubí.......................................................................................................................................... 25

Příloha A (informativní)  Národní a místní předpisy................................................................................................................ 26

Příloha B (informativní)  Kapacitní průtoky................................................................................................................................ 30

Příloha C (informativní)  Příklad výpočtu.................................................................................................................................... 32

Příloha D (informativní)  Bibliografie........................................................................................................................................... 35


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2001.

Tato část je druhá z řady částí normy vztahující se na funkční požadavky gravitačních systémů vnitřní kanalizace. Normu tvoří následujících pět částí: Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy:

Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet

Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet

Část 4: Čerpací stanice odpadních vod - Navrhování a výpočet

Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro gravitační systémy odvádění odpadních vod. Platí pro vnitřní kanalizaci v budovách pro bydlení a ubytování, občanskou vybavenost a v komerčních provozech.

Rozdíly v projektování a výstavbě vnitřní kanalizace v Evropě vedly k velkému množství rozdílných systévnitřní kanalizace. Některé z nejvíce používaných druhů těchto systémů jsou následně popsány. Tato norma však nepopisuje podrobné detaily každého systému. Podrobnější informace a pokyny lze nalézt v technických podkladech uvedených v příloze A (informativní).

Tato druhá část stanovuje základní požadavky pro gravitační systémy odvádění splaškových odpadních vod, které platí pro navrhování a výpočet. Pro vnitřní kanalizaci odvádějící průmyslové odpadní vody a pro kapaliny, které se odstraňují čerpáním, se ustanovení této normy použijí přiměřeně.

Všechna zobrazení v této normě jsou jen příklady řešení a nevylučují jiné uspořádání systému.-- Vynechaný text --