ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.030                                                                                                                                         Únor 2001

Bezvýkopové provádění stok
a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN
EN 12889

75 6115

 

Trenchless construction and testing of drains and sewers

Mise en oeuvre sans tranchée et essai des branchements et collecteurs d'assainissement

Grabenlose Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12889:2000. Evropská norma EN 12889:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12889:2000. The European Standard EN 12889:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          60210
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 752-5 zavedena v ČSN EN 752-5 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 5: Sanace

prEN 805:1999 nezavedena, nahrazena EN 805:2000, zavedena v ČSN EN 805 (75 5011) Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti*)

EN 1610 zavedena v ČSN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

Souvisící ČSN

ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii

ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby

ČSN 72 1510 Kamenivo pro stavební účely. Názvosloví a klasifikace

ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení

ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky

ČSN P ENV 1991-1 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 1: Zásady navrhování

ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

ČSN EN 1295-1 (75 0210) Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN EN 1671 (75 6111) Venkovní tlakové systémy stokových sítí

ČSN EN 1091 (75 6112) Venkovní podtlakové systémy stokových sítí

ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN EN 476 (75 6301) Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek gravitačních systémů

ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok

Souvisící literatura

Technické doporučení „Sanace stok a kanalizačních přípojek“

POZNÁMKA Technická doporučení jsou dostupná v Hydroprojektu a.s. Praha, Táborská 31, 140 16 Praha 4

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt, a.s., Praha, IČO 45274576, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek

_______________

*)    Vydání ČSN EN 805 se předpokládá ve 2. čtvrtletí 2001.


Strana 3

 

EUROPEAN STANDARD                                                                                          EN 12889
NORME EUROPÉENNE                                                                                            Leden 2000
EUROPÄISCHE NORM

ICS 93.030

Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

Trenchless construction and testing of drains and sewers

 

Mise en oeuvre sans tranchée et essai des branchements et collecteurs d'assainissement

Grabenlose Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-05-18. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                                  Ref. č. EN 12889:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 6

1                 Předmět normy ............................................................................................................................................................. 7

2                 Normativní odkazy ........................................................................................................................................................ 7

3                 Definice .......................................................................................................................................................................... 7

4                 Všeobecně .................................................................................................................................................................... 8

4.1             Technické podklady ..................................................................................................................................................... 8

5                 Stavební součásti a materiály ................................................................................................................................... 8

5.1             Všeobecně .................................................................................................................................................................... 8

5.2             Trouby a spoje .............................................................................................................................................................. 8

5.3             Vstupní a revizní šachty................................................................................................................................................ 8

5.4             Dodávka, nakládání, vykládání a doprava na staveništi ....................................................................................... 9

5.5             Skladování ..................................................................................................................................................................... 9

6                 Metody ............................................................................................................................................................................ 9

6.1             Metody bez osádky ....................................................................................................................................................... 9

6.1.1          Všeobecně .................................................................................................................................................................... 9

6.1.2          Neřízené metody .......................................................................................................................................................... 9

6.1.2.1       Metody bez odběru zeminy ......................................................................................................................................... 9

6.1.2.1.1   Metoda s krtkem ........................................................................................................................................................... 9

6.1.2.1.2   Metoda vodorovného beranění s uzavřeným hrotem .......................................................................................... 11

6.1.2.1.3   Metoda s vodorovnou zatlačovanou vodicí troubou a s rozšiřovací hlavou ..................................................... 12

6.1.2.1.4   Rozrušovací metoda (Pipe bursting) ...................................................................................................................... 12

6.1.2.1.5   Metoda vytahování potrubí (Pipe extraction)........................................................................................................... 13

6.1.2.2       Metody s odběrem zeminy......................................................................................................................................... 13

6.1.2.2.1   Metoda s vodorovným beraněním nebo protlakem a s otevřeným čelem....................................................... 13

6.1.2.2.2   Metoda vodorovného vrtání se současným zatlačováním potrubí..................................................................... 14

6.1.2.2.3   Metoda příklepného vrtání......................................................................................................................................... 14

6.1.2.2.4   Metoda vodorovného propichování s rozšířenou hlavou..................................................................................... 15

6.1.3          Řízené metody............................................................................................................................................................. 15

6.1.3.1       Mikrotunelování (Microtunneling)............................................................................................................................. 15

6.1.3.1.1    Všeobecně................................................................................................................................................................... 15

6.1.3.1.2    Mikrotunelování se šnekovým dopravníkem.......................................................................................................... 15

6.1.3.1.3    Mikrotunelování s hydraulickým odstraňováním zeminy..................................................................................... 15

6.1.3.1.4    Mikrotunelování s podtlakovým odstraňováním zeminy...................................................................................... 15

6.1.3.1.5    Mikrotunelování s jiným mechanickým odstraňováním zeminy........................................................................ 15

6.1.3.1.      Mikrotunelování s rozrušováním potrubí................................................................................................................. 16

6.1.3.2       Protlak s vodicí troubou.............................................................................................................................................. 16

6.1.3.3       Směrové vrtání (Directional drilling)........................................................................................................................ 17

6.2             Metody s osádkou....................................................................................................................................................... 18

6.2.1          Trubní protlak............................................................................................................................................................... 18

6.2.2          Ostatní metody s osádkou........................................................................................................................................ 18

7                 Požadavky .................................................................................................................................................................... 18


Strana 5

Strana

7.1             Ochrana stávajících stavebních objektů ................................................................................................................ 18

7.2             Zvláštní požadavky ..................................................................................................................................................... 18

7.3             Zajištění projektových podkladů .............................................................................................................................. 18

7.4             Informace o podmínkách podloží ............................................................................................................................ 18

7.5             Shromažďování údajů během bezvýkopového provádění .................................................................................. 19

7.6             Stabilita během provádění ....................................................................................................................................... 20

7.6.1          Startovací a cílové šachty .......................................................................................................................................... 20

7.6.2          Potrubí .......................................................................................................................................................................... 20

7.6.3          Vodící systémy ............................................................................................................................................................ 20

7.7             Výrub.............................................................................................................................................................................. 20

7.8             Nadměrný výrub........................................................................................................................................................... 20

7.9             Sedání a zvedání......................................................................................................................................................... 20

7.10           Odchylky ve směru a výškovém uložení.................................................................................................................. 20

8                 Kontrola a zkoušení potrubí po provedení ............................................................................................................. 21

8.1             Vizuální kontrola ......................................................................................................................................................... 21

8.2             Těsnost ........................................................................................................................................................................ 21

9                 Metody a požadavky na zkoušky gravitačního potrubí .......................................................................................... 21

9.1             Všeobecně .................................................................................................................................................................. 21

9.2             Zkouška vzduchem (metoda „L“) ............................................................................................................................ 21

9.3             Zkouška vodou (metoda „W“) .................................................................................................................................. 23

9.3.1          Zkušební přetlak ......................................................................................................................................................... 23

9.3.2          Přípravná doba ........................................................................................................................................................... 23

9.3.3          Zkušební doba ............................................................................................................................................................ 23

9.3.4          Zkušební požadavky .................................................................................................................................................. 23

9.4             Zkouška jednotlivého stroje ..................................................................................................................................... 23

10              Zkouška tlakového potrubí ....................................................................................................................................... 23

11              Kvalifikace .................................................................................................................................................................... 23

Příloha A (informativní) Výtah ze směrnice Rady ze 17. září 1990 o postupech při zadávání veřejných zakázek v oblasti vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací............................................................................ 24


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace“, jejíž sekretariát je v DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2000 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Přílohy A je informativní


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro bezvýkopové (bezrýhové) provádění a zkoušení nových stok a kanalizačních přípojek z předem vyrobených trub a jejich spojů, které jsou obvykle provozovány v gravitačních systémech. Bezvýkopové provádění a zkoušení stok a kanalizačních přípojek provozovaných v tlakových systémech se řídí rovněž touto evropskou normou a popř., je-li to nutné, prEN 805:1999.1)

Tuto evropskou normu lze také použít pro bezvýkopové technologie obnovy stok a kanalizačních přípojek. Normu však nelze použít pro technologie renovace stávajících stok a kanalizačních přípojek.

Metody bezvýkopového provádění jsou:

      metody s obsluhou na čelbě a bez ní;

      metody řízené a neřízené.

POZNÁMKA 1 Hornické a jiné tunelářské metody (např. na místě betonované konstrukce, konstrukce ze stříkaného betonu nebo z prefabrikovaných segmentů) nejsou předmětem této evropské normy, i když některá ustanovení by se mohla pro tyto metody použít. Pro výstavbu stok a kanalizačních přípojek ve štolách platí další požadavky.

Měly by se také vzít v úvahu další doplňující místní nebo národní předpisy, týkající se např. bezpečnosti a ochrany zdraví, obnovy povrchu vozovek, tolerancí odchylek ve směrovém a výškovém uspořádání a požadavků na zkoušky těsnosti.

POZNÁMKA 2 Požadavky pro provádění vedlejších stavebních prací, které nejsou bezvýkopovými technologiemi (např. pro vstupní a revizní šachty) jsou uvedeny v EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.-- Vynechaný text --