ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.30                                                                                                                              Červenec 2000

Čistírny odpadních vod -
Část 5: Čištění odpadních vod
v biologických nádržích

ČSN
EN 12255-5

75 6403

 

Wastewater treatment plants - Part 5: Lagooning processes

Stations ďépuration - Partie 5: Lagunage

Kläranlagen -Teil 5: Abwasserbehandlung in Teichen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12255-5:1999. Evropská norma EN 12255-5:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12255-5:1999. The European Standard EN 12255-5:1999 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          59123
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1085:1997 zavedena v ČSN EN 1085:1998 (75 0160) Čištění odpadních vod - Slovník

prEN 12255-1:1996 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

prEN 12255-3:1995 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

prEN 12255-6:1997 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

prEN 12255-10:1996 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

prEN 12255-11:1998 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

EN 752-6 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel

ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel

ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže

Souvisící odvětvové normy

TNV 75 2131 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích

TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení

TSm-So „Anoxické a anaerobní nádrže v technologické lince ČOV“

POZNÁMKA Odvětvové technické normy (TNV) a typizační směrnice stavebního objektu (TSm-So) jsou dostupné v Hydroprojektu a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt a.s., Praha, IČO 4527 4576, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek

 


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12255-5

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Září 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.060.30

Čistírny odpadních vod - Část 5: Čištění odpadních vod
v biologických nádržích

Wastewater treatment plants - Part 5: Lagooning processes

Stations ďépuration - Partie 5: Lagunage

Kläranlagen - Teil 5: Abwasserbehandlung in Teichen

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998-08-13.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1999 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                                  Ref. č. EN 12255-5:1999 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

     Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1             Předmět normy................................................................................................................................................................. 6

2             Normativní odkazy............................................................................................................................................................ 6

3             Termíny a definice............................................................................................................................................................ 6

4             Popis procesu čištění..................................................................................................................................................... 6

4.1          Soustava biologických nádrží......................................................................................................................................... 6

4.2          Provzdušňované stabilizační nádrže............................................................................................................................ 6

4.3          Biologické dočišťovací nádrže....................................................................................................................................... 7

4.4          Kombinace s jinými systémy......................................................................................................................................... 7

5             Požadavky.......................................................................................................................................................................... 7

5.1          Všeobecně........................................................................................................................................................................ 7

5.2          Situování............................................................................................................................................................................ 7

5.3          Přístupnost........................................................................................................................................................................ 7

5.4          Navrhování......................................................................................................................................................................... 7

5.4.1       Pokyny pro navrhování..................................................................................................................................................... 7

5.4.2       Vodotěsnost...................................................................................................................................................................... 8

5.4.3       Břehy................................................................................................................................................................................... 8

5.4.4       Stavební objekty a potrubní systémy............................................................................................................................ 8

Bibliografie........................................................................................................................................................................................ 9


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace“, jejímž sekretariátem byl pověřen DIN.

Této evropské normě se nejpozději do března 2000 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do prosince 2001.

Je pátou částí vypracovanou těmito pracovními skupinami vztahující se na všeobecné požadavky a procesy pro čistírny odpadních vod pro více než 50 EO (ekvivalentních obyvatel).

Norma sestává z následujících částí:

Část 1: Všeobecné stavební zásady,

Část 3: Předčištění,

Část 4: Primární čištění,

Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích,

Část 6: Aktivace,

Část 7: Biofilmové reaktory,

Část 8: Kalové hospodářství,

Část 9: Kontrola pachů a odvětrání,

Část 10: Zásady bezpečnosti při provádění,

Část 11: Všeobecné návrhové údaje,

Část 12: Automatizovaný systém řízení,

Část 13: Čištění odpadních vod koagulací / chemickým srážením,

Část 14: Dezinfekce,

Část 15: Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži,

Část 16: Filtrace odpadních vod.

POZNÁMKA Pro požadavky na čerpací stanice v čistírnách odpadních vod a jejich přítoky, původně předpokládané jako Část 2: „Čerpací stanice pro čistírny odpadních vod“, viz EN 752-6 „Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 6: Čerpací stanice“.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje funkční požadavky na navrhování a provádění biologických nádrží.

Tato část se vztahuje na biologické nádrže pro čištění komunálních (městských) odpadních vod ze stokové sítě jednotné nebo oddílné soustavy, jakož i pro další (třetí) stupeň čištění.

POZNÁMKA Biologické nádrže jsou zvlášť vhodné pro čištění odpadních vod tam, kde lze očekávat značné výkyvy v přítoku (např. z přívalových dešťových vod).-- Vynechaný text --