ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.01; 13.060.20                                                                                                                     Leden 2000

Vodárenství - Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody

ČSN
EN 1508

75 5356

 

Water supply - Reguirements for systems and components for the storage of  water

Alimentation en eau - Prescription pour les systèmes et les composants pour le stockage de l’eau

Wasserversorgung - Anforderungen an Systeme und Bestandteile der Wasserspeicherung

Tato norma je českou verzí normy EN 1508:1998. Evropská norma EN 1508:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1508:1998. The European Standard EN 1508:1998 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          57086
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Níže uvedené souvisící ČSN, které specifikují danou problematiku do větších podrobností, nejsou v rozporu s přejímanou EN 1508.

Souvisící ČSN

ČSN 73 6650 Vodojemy

ČSN 75 0150 Vodní hospodářství - Názvosloví vodárenství

ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

Citované normy

prEN 805:1996 nezavedena, nahrazena prEN 805:1999, dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt a.s., Praha, IČO 4527 4576, Ing. Vladimír Beneš

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek

 


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN 1508

EUROPEAN STANDARD                                                                                             Září 1998

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.060.20

Deskriptory: water distribution, water supply, storage, storage tanks, exterior, buildings, specifications, design, leaktightness, inspection, tests, safety, operating requirements, repairs

Vodárenství - Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody

Water supply - Reguirements for systems and components for the storage of water

Alimentation en eau - Prescription pour
les systèmes et les composants pour
le stockage de l’eau

Wasserversorgung - Anforderungen an Systeme und Bestandteile der Wasserspeicherung

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998-07-24.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 

ã 1998 CEN     Veškerá práva pro využití v jakémkoliv množství                                                   Ref. č. EN 1508:1998 E
                            jsou vyhrazena členům CEN

 


Strana 4

Obsah

                                                                                                                                                                                                    Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 6

Úvod .................................................................................................................................................................................................. 7

1       Předmět normy ...................................................................................................................................................................... 7

2       Normativní odkazy ................................................................................................................................................................. 7

3       Definice ................................................................................................................................................................................... 7

3.1    Využitelný objem; kapacita ................................................................................................................................................... 7

3.2    Komora vodojemu; nádrž vodojemu .................................................................................................................................. 7

3.3    Manipulační komora ............................................................................................................................................................. 8

3.4    Projektant ................................................................................................................................................................................ 8

3.5    Zemní vodojem ...................................................................................................................................................................... 8

3.6    Rekonstrukce ......................................................................................................................................................................... 8

3.7    Oprava ..................................................................................................................................................................................... 8

3.8    Vodojem .................................................................................................................................................................................. 8

3.9    Zásobní vodojem ................................................................................................................................................................... 8

3.10 Potřeba vody ........................................................................................................................................................................... 8

3.11 Vodotěsnost ........................................................................................................................................................................... 8

4       Použití norem a předpisů ..................................................................................................................................................... 8

5       Všeobecné požadavky .......................................................................................................................................................... 8

5.1    Všeobecně .............................................................................................................................................................................. 8

5.2    Funkční požadavky ................................................................................................................................................................ 9

6       Požadavky pro navrhování .................................................................................................................................................. 12

6.1    Vodotěsnost .......................................................................................................................................................................... 12

6.2    Navrhování konstrukce ....................................................................................................................................................... 13

6.3    Další ustanovení .................................................................................................................................................................. 14

7       Všeobecné požadavky na normy výrobků ........................................................................................................................ 14

8       Kontroly, zkoušky a uvedení do provozu .......................................................................................................................... 15

8.1    Všeobecně ............................................................................................................................................................................ 15

8.2    Kontrola deformací .............................................................................................................................................................. 15

8.3    Zkoušky vodotěsnosti ......................................................................................................................................................... 15

8.4    Čištění a dezinfekce ............................................................................................................................................................ 16

8.5    Uvedení do provozu ............................................................................................................................................................. 17

9       Požadavky na provoz ........................................................................................................................................................... 18

9.1    Úvod ....................................................................................................................................................................................... 18

9.2    Údržba .................................................................................................................................................................................... 18

9.3    Čištění a dezinfekce ............................................................................................................................................................ 18

10     Požadavky na rekonstrukci a opravu ................................................................................................................................ 18

10.1 Úvod ....................................................................................................................................................................................... 18

10.2 Studie ..................................................................................................................................................................................... 18


Strana 5

10.3 Prevence kontaminace ....................................................................................................................................................... 19

10.4 Opětné uvedení do provozu ............................................................................................................................................... 19

Příloha A (informativní) Komentář k EN 1508 ......................................................................................................................... 20

A.1   (k 5.1.1)   Funkce ................................................................................................................................................................. 20

A.2   (k 5.1.2)   Kritéria pro rozhodování a uspořádání systému .......................................................................................... 20

A.3   (k 5.2.2.1)   Přístup a zabezpečení ................................................................................................................................... 23

A.4   (k 5.2.2.4)   Sledování (monitorování) .............................................................................................................................. 23

A.5   (k 8.1.2 a 8.1.3)   Hygiena a Bezpečnost obsluhy ......................................................................................................... 23

A.6   (k 8.3.4 a 8.4.4)   Příklad protokolu o zkoušce ............................................................................................................... 24

A.7   k 9.1.4   Provozní deník ....................................................................................................................................................... 26


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 164 „Zásobování vodou“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě se nejpozději do března 1999 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do března 1999.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

Úvod

Pro zpracování požadavků této normy byla zkoumána důležitost spolehlivého a zabezpečeného zásobování vodou a to jak pro vodu určenou k zásobování obyvatel, tak pro vodu určenou pro obchod, průmysl, zemědělství a pro požární účely.

Byla vzata v úvahu též legislativa týkající se rozvádění vody, obyvatelstva, sociální a klimatické podmínky, které jsou velmi rozdílné v rámci Evropy.

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje a uvádí:

-      všeobecné požadavky pro akumulaci vody mimo budovy odběratelů včetně zásobních vodojemů pitné vody a pro vodojemy na vodu, která není určená k lidské spotřebě, napojené na odběry vody nebo umístěné uvnitř úpraven vody, s výjimkou těch, které jsou součástí  vlastního úpravárenského procesu;

-      koncepční řešení;

-      všeobecné požadavky na normy výrobků

-      požadavky pro provádění kontrol, zkoušek a uvedení do provozu,

-      požadavky pro provozování,

-      požadavky pro rekonstrukci a opravy.

Požadavky této normy lze použít pro:

-      koncepční řešení a výstavbu nových vodojemů;

-      rozšíření a úpravy ve stávajících vodojemech;

-      významnou rekonstrukci stávajících vodojemů.

POZNÁMKA 1 Pokud stávající vodojemy významným způsobem nezhoršují jakost vody, nepředpokládají se jejich úpravy z důvodu uvedení do souladu s touto normou.

POZNÁMKA 2 Tuto normu nelze použít pro nádrže vytvořené vybudováním přehrad nebo jezera používané k akumulaci vody.-- Vynechaný text --