ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.01                                                                                                                                     Únor 1999

Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] Část 2: Obnovovací metoda

ČSN
EN ISO 7346-2

75 7761

                                                                                                  idt ISO 7346-2:1996

Water quality - Determination of the acute lethal toxicity of substances to a freshwater fish [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Part 2: Semi-static method

Qualité de l'eau - Détermination de la toxicité aiquë létale de substances vis-à-vis d'un poisson d'eau douce [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Téléostei, Cyprinidae)] - Partie 2: Méthode semi-statique

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der akuten letalen Toxizität von Substanzen gegenüber einem SüĐwasserfisch [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Teil 2: Semistatisches Verfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 7346-2:1997. Evropská norma EN ISO 7346-2:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 7346-2:1997. The European Standard EN ISO 7346-2:1997 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          54011
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Souvisící normy

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 75 0170 Vodní hospodářství - Názvosloví jakosti vod

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt a.s., Praha, IČO 4527 4576, Ing. Lenka Fremrová;

Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Ostrava, IČO 020 711, RNDr. Přemysl Soldán

Technická normalizační komise: TNK č. 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                         EN ISO 7346-2

EUROPEAN STANDARD                                                                                 Listopad 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.060.01

Deskriptory: water, quality, water pollution, tests, water tests, biological tests, determination, toxicity

Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] -
Část 2: Obnovovací metoda
(ISO 7346-2:1996)

Water quality - Determination of the acute lethal toxicity
of substances to a freshwater fish
[Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] -
Part 2: Semi-static method
(ISO 7346-2:1996)

 

Qualité de l'eau - Détermination de la toxicité aiquë létale de substances vis-à-vis d'un poisson d'eau douce [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Téléostei, Cyprinidae)] -
Partie 2: Méthode semi-statique
(ISO 7346-2:1996)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der akuten letalen Toxizität von Substanzen gegenüber einem Süßwasserfisch [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] -
Teil 2: Semistatisches Verfahren
(ISO 7346-2:1996)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-10-30. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy, zpracované technickou komisí ISO/TC 147 Jakost vod Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), byl převzat jako evropská norma technickou komisí CEN/TC 230 Rozbor vod, jejíž sekretariát je v DIN.

Této evropské normě se nejpozději do května 1998 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do května 1998.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny zavést tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 7346-2:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Norma ISO 7346 se skládá z těchto částí:

ISO 7346-1 Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Část 1: Statická metoda

ISO 7346-2 Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Část 2: Obnovovací metoda

ISO 7346-3 Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Část 3: Průtočná metoda

Přílohy A, B a C této části normy jsou jen informativní.


Strana 5

Úvod

Tři části ISO 7346 popisují metody stanovení akutní letální toxicity látek pro danio pruhované (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan). Doporučované použití dania pruhovaného nevylučuje použití jiných druhů ryb. Uváděné metody je možno použít pro ostatní druhy sladkovodních, mořských či brakických ryb za předpokladu, že jsou provedeny patřičné úpravy, například jakosti ředicí vody a teplotních podmínek zkoušky.

V rámci ISO 7346 může být vybrána statická, obnovovací (semistatická) nebo průtočná metoda. V ISO 7346-1 je popsána statická zkouška, v níž se roztok neobnovuje; má výhodu v tom, že vyžaduje jednoduché zařízení, ale zkoušené látky se mohou v průběhu zkoušky ve zkušebních nádobách rozložit a celková jakost vody se může zhoršit.

V ISO 7346-3 je popsána průtočná metoda, v níž se nepřetržitě obnovuje zkoušený roztok; překonává tyto problémy, ale vyžaduje použití složitějšího zařízení. V obnovovací metodě, popsané v této části ISO 7346, jsou zkoušené roztoky obnovovány každých 24 h nebo 48 h. Tato metoda je kompromisem mezi oběma postupy.

Průtočná metoda může být použita pro většinu typů látek, včetně ve vodě nestálých, ale koncentrace zkoušené látky se stanovují, kdykoliv je to možné. Statická metoda je omezena na studie látek, jejichž zkoušené koncentrace jsou relativně konstantní v průběhu expozice. Obnovovací metoda může být použita pro zkoušení těch látek, jejichž koncentrace mohou být v průběhu zkoušky uspokojivě udržovány obnovováním roztoků každých 24 h nebo 48 h. Pro vysoce těkavé látky mohou být nezbytné speciální úpravy.

Pro přípravu a udržování roztoků látek, které mohou být letální v koncentracích blízkých hodnotě jejich rozpustnosti ve vodě, může být použit malý objem rozpouštědla, jak je určeno v metodách.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část ISO 7346 určuje obnovovací (semistatickou) metodu pro stanovení akutní letální toxicity stálých, netěkavých, jednoduchých látek, rozpustných za definovaných podmínek ve vodě, pro sladkovodní rybu [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae) - běžně nazývána danio pruhované] ve vodě určené jakosti.

Metoda je použitelná pro stanovení kategorie akutní letální toxicity každé zkoušené látky pro Brachydanio rerio za podmínek zkoušky.

Výsledky samy o sobě nestačí k určení mezných hodnot jakosti vody pro ochranu životního prostředí.

Metoda je použitelná i pro určité další druhy sladkovodních ryb jako zkušební organismy1).

Metoda může být přizpůsobena k použití jiných sladkovodních, mořských a brakických ryb vhodnou úpravou zkušebních podmínek, zejména vzhledem k objemu a jakosti ředicí vody a teplotě.-- Vynechaný text --