ICS 13.060.20; 67.250

ČSN

EN 12873-4

 

75 7333

Červen 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – Vliv migrace –
Část 4: Zkušební metoda pro membránové systémy úpravy vody

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12873-4 (75 7333) ze září 2006.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.