ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.20; 93.025                                                                                                                        Březen 2020

Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5401

 

Designing of water pipeline

Projet de conduite deau

Entwerfen von Wasserleitung

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 5401 z prosince 2007.


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Obecné požadavky.......................................................................................................................................................................... 7

5......... Materiál vodovodního potrubí........................................................................................................................................................ 7

6......... Uložení vodovodního potrubí........................................................................................................................................................ 8

7......... Návrh armatur na vodovodním potrubí..................................................................................................................................... 10

8......... Šachty na vodovodním potrubí................................................................................................................................................... 11

9......... Ochrana potrubí proti korozi........................................................................................................................................................ 12

10....... Měření průtoku popř. proteklého objemu vody........................................................................................................................ 13

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 14

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla uvedena do souladu s platnými normami a právními předpisy.

Souvisící ČSN

ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy vodovodu

ČSN EN ISO 14040 (01 0940) Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova

ČSN EN ISO 14044 (01 0944)Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice

ČSN 13 0010 Potrubí a armatury – Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky

ČSN EN ISO 6708 (13 0015) Potrubní části – Definice a výběr jmenovitých světlostí – DN

ČSN EN 1092-1 (13 1170) Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 1: Příruby z oceli

ČSN EN 12982 (13 3034) Průmyslové armatury – Stavební délky ETE, CTE armatur s konci pro přivaření tupým svarem

ČSN 13 6503 Armatury vodárenské – Navrtávací pasy – Technické předpisy

ČSN EN 1074-6 (13 7111) Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 6: Hydranty

ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě – Kontrola přesnosti – Část 4: Liniové stavební objekty

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky

ČSN ISO 15686-5 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu

ČSN EN 1997-1 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla

ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky

ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou, ve znění pozdějších předpisů

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.

ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČO 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod

Pro navrhování vodovodního potrubí vně budov platí ČSN EN 805. Doplňující požadavky jsou uvedeny v ČSN EN 1993-4-3. Pokud je vodovod součástí protipožárních opatření, musí být v souladu s ČSN 73 0873.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování vodovodního potrubí vnějších vodovodů studené pitné vody, tedy pouze pro potrubí od zdroje vody až k napojení vodovodní přípojky. Norma doplňuje požadavky ČSN EN 805 a ČSN EN 1993-4-3 tam, kde to tyto normy umožňují, nebo v oblasti, kterou tyto normy neřeší.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.