ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.05; 93.030                                                                                                                        Červen 2019

Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Management stokového systému

ČSN
EN 752

75 6110

 

Drain and sewer systems outside buildings – Sewer system management

Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments – Gestion du réseau d’assainissement

Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden – Kanalmanagement

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 752:2017. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 752:2017. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 752 (75 6110) z listopadu 2017.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 752:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 752 (75 6110) z listopadu 2017 převzala EN 752:2017 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Hlavní rozdíly proti předchozímu vydání jsou popsány v Evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 476 zavedena v ČSN EN 476 (75 6301) Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů

EN 858-1 zavedena v ČSN EN 858-1 (75 6510) Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) – Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti

EN 858-2 zavedena v ČSN EN 858-2 (75 6510) Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) – Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba

EN 1295-1 zavedena v ČSN EN 1295-1 (75 0210) Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 1610 zavedena v ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

EN 1825-1 zavedena v ČSN EN 1825-1 (75 6553) Lapáky tuků – Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti

EN 1825-2zavedena v ČSN EN 1825-2 (75 6553) Lapáky tuků – Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba

EN 1990:2002 zavedena v ČSN EN 1990:2004 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

EN 12889 zavedena v ČSN EN 12889 (75 6115) Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

EN 13508-1zavedena v ČSN EN 13508-1 (75 6901) Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek – Část 1: Obecné požadavky

EN 14654-1 zavedena v ČSN EN 14654-1 (75 6902) Řízení a kontrola provozu odvodňovacích a stokových systémů vně budov – Část 1: Čištění

EN 16323:2014 zavedena v ČSN EN 16323:2014 (75 0162) Slovník technických terminů v oblasti odpadních vod

prEN 16932 (soubor) dosud nezavedena1)

prEN 16933-2 dosud nezavedena2)

ČSN 75 0161:2008 Vodní hospodářství – Terminologie v inženýrství odpadních vod

ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

Souvisící ČSN

ČSN EN 1991 (soubor) (73 0035)Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 

ČSN EN 13380 (75 6304)Všeobecné požadavky na stavební dílce pro opravy a renovace venkovních stok a kanalizačních přípojek

ČSN EN 13508-2+A1 (75 6901)Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek – Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku

ČSN EN 14457 (75 6305)Všeobecné požadavky na stavební dílce pro bezvýkopové technologie stok a kanalizačních přípojek

ČSN EN 14654-2 (75 6902)Řízení a kontrola postupů čištění ve stokách a kanalizačních přípojkách – Část 2: Sanace

ČSN EN 15885 (75 6121)Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace a opravy stok a kanalizačních přípojek

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k Úvodu, ke kapitole 3 a k článkům 3.1, 3.10, 3.12, 5.1.2, 8.2, 8.4.2, 8.5.4, 10.4, C.9 a C.10 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČO 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 


 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 752
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Duben 2017

ICS 23.040.05; 93.030                                                                                                   Nahrazuje EN 752:2008

Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Management stokového systému

Drain and sewer systems outside buildings – Sewer system management

Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments – Gestion du réseau d’assainissement

Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden – Kanalmanagement

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-02-27.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                               Ref. č. EN 752:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva................................................................................................................................................................................. 11

Úvod............................................................................................................................................................................................................. 12

1......... Předmět normy.............................................................................................................................................................................. 14

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 14

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 15

4......... Cíle................................................................................................................................................................................................... 18

4.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 18

4.2...... Bezpečnost a ochrana veřejného zdraví.................................................................................................................................. 19

4.3...... Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků obsluhy................................................................................................................. 19

4.4...... Ochrana životního prostředí........................................................................................................................................................ 19

4.5...... Trvale udržitelný rozvoj................................................................................................................................................................ 19

5......... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 19

5.1...... Funkční požadavky....................................................................................................................................................................... 19

5.1.1... Úvod................................................................................................................................................................................................. 19

5.1.2... Ochrana před zaplavením stok................................................................................................................................................... 20

5.1.3... Snadnost údržby............................................................................................................................................................................ 21

5.1.4... Ochrana povrchových vodních recipientů................................................................................................................................ 21

5.1.5... Ochrana podzemních vod........................................................................................................................................................... 21

5.1.6... Ochrana před pachy a toxickými, výbušnými nebo korozivními plyny............................................................................... 21

5.1.7... Ochrana před hlukem a vibracemi............................................................................................................................................ 21

5.1.8... Řádný stav a plánovaná životnost.............................................................................................................................................. 21

5.1.9... Vodotěsnost.................................................................................................................................................................................... 21

5.1.10 Trvale udržitelné používání výrobků a materiálů.................................................................................................................... 22

5.1.11 Trvale udržitelné využívání energií............................................................................................................................................ 22

5.1.12 Zajištění přítoků.............................................................................................................................................................................. 22

5.1.13 Zamezení ohrožování sousedících objektů a vedení technického vybavení..................................................................... 22

5.1.14 Jakost přítoku odpadních vod..................................................................................................................................................... 22

5.2...... Stanovení požadavků na provozuschopnost odvodňovacího a stokového systému....................................................... 22

5.2.1... Úvod................................................................................................................................................................................................. 22

5.2.2... Požadavky týkající se ochrany životního prostředí.................................................................................................................. 24

5.2.3... Požadavky týkající se hydrauliky................................................................................................................................................ 25

5.2.4... Požadavky na stavbu.................................................................................................................................................................... 25

5.2.5... Požadavky na provoz................................................................................................................................................................... 25

5.3...... Návrhová kritéria........................................................................................................................................................................... 25

5.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 25

5.3.2... Hydraulická návrhová kritéria..................................................................................................................................................... 26

5.3.3... Environmentální návrhová kritéria............................................................................................................................................. 28

5.3.4... Kritéria pro navrhování staveb.................................................................................................................................................... 28

5.3.5... Provozní kritéria............................................................................................................................................................................. 29

6......... Integrovaný management odvodňovacího a stokového systému....................................................................................... 29

6.1...... Úvod................................................................................................................................................................................................. 29

6.2...... Průzkumy........................................................................................................................................................................................ 31

Strana

6.2.1... Úvod................................................................................................................................................................................................. 31

6.2.2... Účel průzkumů............................................................................................................................................................................... 31

6.2.3... Kontrola informací o provozuschopnosti systému.................................................................................................................. 31

6.2.4... Stanovení rozsahu průzkumů..................................................................................................................................................... 32

6.2.5... Kontrola stávajících informací..................................................................................................................................................... 32

6.2.6... Aktualizace údajů.......................................................................................................................................................................... 33

6.2.7... Hydraulické průzkumy.................................................................................................................................................................. 33

6.2.8... Environmentální průzkumy......................................................................................................................................................... 33

6.2.9... Stavební průzkumy....................................................................................................................................................................... 33

6.2.10 Průzkumy závad provozu............................................................................................................................................................ 33

6.3...... Posouzení....................................................................................................................................................................................... 34

6.3.1... Úvod................................................................................................................................................................................................. 34

6.3.2... Posouzení hydraulické kapacity................................................................................................................................................. 34

6.3.3... Posouzení vlivu na životního prostředí...................................................................................................................................... 34

6.3.4... Posouzení stavebního stavu....................................................................................................................................................... 35

6.3.5... Posouzení provozuschopnosti.................................................................................................................................................... 35

6.3.6... Porovnání s požadavky na provozuschopnost........................................................................................................................ 35

6.3.7... Zjišťování nepřípustných vlivů.................................................................................................................................................... 35

6.3.8... Zjišťování příčin nedostatečné provozuschopnosti................................................................................................................ 35

6.4...... Vypracování plánu........................................................................................................................................................................ 35

6.4.1... Úvod................................................................................................................................................................................................. 35

6.4.2... Vypracování úplných řešení........................................................................................................................................................ 36

6.4.3... Posouzení řešení........................................................................................................................................................................... 37

6.4.4... Příprava plánu opatření................................................................................................................................................................ 37

6.5...... Provádění činností......................................................................................................................................................................... 40

6.5.1... Úvod................................................................................................................................................................................................. 40

6.5.2... Příprava plánu prací...................................................................................................................................................................... 41

6.5.3... Příprava popisu prací.................................................................................................................................................................... 42

6.5.4... Provádění prací.............................................................................................................................................................................. 42

6.5.5... Kontrola shody............................................................................................................................................................................... 42

6.5.6... Kontrola požadavků na provozuschopnost a aktualizace plánu.......................................................................................... 42

7......... Bezpečnost a ochrana zdraví...................................................................................................................................................... 42

8......... Návrh............................................................................................................................................................................................... 43

8.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 43

8.2...... Druhy systémů............................................................................................................................................................................... 44

8.3...... Zásady návrhu............................................................................................................................................................................... 45

8.3.1... Přípravné průzkumy...................................................................................................................................................................... 44

8.3.2... Situační uspořádání a výškové uspořádání............................................................................................................................. 45

8.4...... Hydraulické výpočty...................................................................................................................................................................... 46

8.4.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 46

8.4.2... Splaškové stoky a potrubí............................................................................................................................................................ 46

8.4.3... Systémy dešťových stok a potrubí............................................................................................................................................. 46

8.4.4... Stoky a potrubí jednotné soustavy............................................................................................................................................. 47

Strana

8.5...... Hlediska ochrany životního prostředí........................................................................................................................................ 47

8.5.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 47

8.5.2... Ochrana povrchových vodních recipientů................................................................................................................................ 48

8.5.3... Ochrana podzemních vod........................................................................................................................................................... 48

8.5.4... Ochrana před zahníváním odpadních vod............................................................................................................................... 48

8.5.5... Odlehčovací komory a nakládání se srážkovými povrchovými vodami............................................................................. 49

8.5.6... Výustní objekty srážkových povrchových vod.......................................................................................................................... 49

8.5.7... Bezpečnostní přepady.................................................................................................................................................................. 50

8.6...... Stavební projekt............................................................................................................................................................................. 50

8.6.1... Úvod................................................................................................................................................................................................. 50

8.6.2... Statický návrh potrubí................................................................................................................................................................... 50

8.6.3... Statický návrh dalších částí systému......................................................................................................................................... 50

8.6.4... Výběr materiálů............................................................................................................................................................................. 51

8.7...... Provozní hlediska.......................................................................................................................................................................... 51

8.7.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 51

8.7.2... Kontrola vnosu škodlivých látek................................................................................................................................................. 51

8.7.3... Samoproplachovací podmínky................................................................................................................................................... 51

8.7.4... Přístupnost stok a potrubí............................................................................................................................................................. 52

9......... Provádění........................................................................................................................................................................................ 52

9.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 52

9.2...... Potrubí............................................................................................................................................................................................. 52

9.3...... Pomocné objekty........................................................................................................................................................................... 52

9.4...... Zkoušení.......................................................................................................................................................................................... 53

10....... Provoz a údržba............................................................................................................................................................................. 53

10.1.... Úvod................................................................................................................................................................................................. 53

10.2.... Monitoring....................................................................................................................................................................................... 54

10.3.... Požadavky na provozní záznamy.............................................................................................................................................. 54

10.4.... Průzkum závad provozu.............................................................................................................................................................. 54

10.5.... Postupy při velkých poruchách................................................................................................................................................... 55

10.6.... Postupy pro provoz a údržbu částí............................................................................................................................................. 55

11....... Kvalifikace a školení obsluhy...................................................................................................................................................... 55

12....... Zdroje doplňujících informací..................................................................................................................................................... 56

Příloha A (informativní) Zdroje doplňujících informací....................................................................................................................... 57

A.1...... Národní normalizační orgány..................................................................................................................................................... 57

A.2...... Rakousko........................................................................................................................................................................................ 57

A.2.1.. Státní úřady..................................................................................................................................................................................... 57

A.2.2.. Další organizace............................................................................................................................................................................ 57

A.3...... Dánsko............................................................................................................................................................................................ 57

A.3.1.. Státní úřady..................................................................................................................................................................................... 57

A.3.2.. Další organizace............................................................................................................................................................................ 58

A.4...... Finsko.............................................................................................................................................................................................. 58

A.4.1.. Státní úřady..................................................................................................................................................................................... 58

A.4.2.. Další organizace............................................................................................................................................................................ 58

Strana

A.5...... Francie............................................................................................................................................................................................. 59

A.5.1.. Státní úřady..................................................................................................................................................................................... 59

A.5.2.. Další organizace............................................................................................................................................................................ 59

A.6...... Německo......................................................................................................................................................................................... 59

A.6.1.. Státní úřady..................................................................................................................................................................................... 59

A.6.2.. Další organizace............................................................................................................................................................................ 60

A.7...... Irsko.................................................................................................................................................................................................. 60

A.7.1.. Státní úřady..................................................................................................................................................................................... 60

A.8...... Itálie.................................................................................................................................................................................................. 60

A.8.1.. Státní úřady..................................................................................................................................................................................... 60

A.8.2.. Další organizace............................................................................................................................................................................ 60

A.9...... Nizozemsko.................................................................................................................................................................................... 60

A.9.1.. Státní úřady..................................................................................................................................................................................... 60

A.9.2.. Další organizace............................................................................................................................................................................ 61

A.10... Norsko............................................................................................................................................................................................. 61

A.10.1 Státní úřady..................................................................................................................................................................................... 61

A.10.2 Další organizace............................................................................................................................................................................ 61

A.11... Portugalsko..................................................................................................................................................................................... 61

A.11.1 Státní úřady..................................................................................................................................................................................... 61

A.11.2 Další organizace............................................................................................................................................................................ 62

A.12... Švédsko........................................................................................................................................................................................... 62

A.12.1 Státní úřady..................................................................................................................................................................................... 62

A.12.2 Další organizace............................................................................................................................................................................ 62

A.13... Švýcarsko........................................................................................................................................................................................ 62

A.13.1 Státní úřady..................................................................................................................................................................................... 62

A.13.2 Další organizace............................................................................................................................................................................ 62

A.14... Spojené království......................................................................................................................................................................... 63

A.14.1 Státní úřady..................................................................................................................................................................................... 63

A.14.2 Další organizace............................................................................................................................................................................ 64

Příloha B (informativní) Sanační přístupy............................................................................................................................................. 66

Příloha C (informativní) Provoz a údržba.............................................................................................................................................. 67

C.1..... Potrubí............................................................................................................................................................................................. 67

C.1.1.. Obecně............................................................................................................................................................................................ 67

C.1.2.. Provozní problémy........................................................................................................................................................................ 67

C.1.3.. Stavební problémy........................................................................................................................................................................ 67

C.2..... Vstupní a revizní šachty................................................................................................................................................................ 67

C.3..... Odlehčovací komory..................................................................................................................................................................... 68

C.4..... Retenční nádrže............................................................................................................................................................................. 68

C.5..... Odlučovače, lapáky, usazovací jímky a dešťové vpusti......................................................................................................... 68

C.6..... Objekty čerpání odpadních vod.................................................................................................................................................. 69

C.7..... Shybky............................................................................................................................................................................................. 69

C.8..... Hubení škůdců............................................................................................................................................................................... 69

C.9..... Připojení na stávající potrubí a stoky......................................................................................................................................... 69

Strana

C.10... Kontrola zrušených stok a potrubí.............................................................................................................................................. 70

C.11... Kontrola stavebních objektů nad stokami nebo v jejich sousedství.................................................................................... 70

Příloha D (normativní) Navrhování systému........................................................................................................................................ 71

D.1..... Přípravné průzkumy...................................................................................................................................................................... 71

D.1.1.. Obecně............................................................................................................................................................................................ 71

D.1.2.. Konfigurace terénu....................................................................................................................................................................... 71

D.1.3.. Geotechnické průzkumy.............................................................................................................................................................. 71

D.1.4.. Podzemní voda.............................................................................................................................................................................. 71

D.1.5.. Stávající odvodňování.................................................................................................................................................................. 71

D.1.6.. Ostatní stávající vedení technického vybavení........................................................................................................................ 72

D.2..... Situační uspořádání a výškové uložení..................................................................................................................................... 72

D.2.1.. Úvod................................................................................................................................................................................................. 72

D.2.2.. Situační uspořádání...................................................................................................................................................................... 72

D.2.3.. Přístupnost...................................................................................................................................................................................... 72

D.2.4.. Výškové uložení............................................................................................................................................................................. 73

D.2.5.. Nutnost přečerpávání................................................................................................................................................................... 73

D.2.6.. Čerpací stanice.............................................................................................................................................................................. 74

D.2.7.. Stoky a potrubí vedené v jímacím území vodního zdroje...................................................................................................... 74

D.3..... Přístup do stok a potrubí............................................................................................................................................................... 74

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 75

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 752:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 165 Kanalizace, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 752:2008.

Dále jsou uvedeny hlavní rozdíly proti předchozímu vydání EN 752:

a)  terminologie byla uvedena do souladu s EN 16323:2014;

b)  celý text týkající se určení požadavků na provozuschopnost a návrhových kritérií byl přesunut do kapitoly 5, protože jsou základní součástí tohoto postupu a nikoli součástí procesu navrhování;

c)  kapitola 5 byla aktualizována, aby zahrnovala odkazy na Rámcovou směrnici o vodách (2000/60/ES) a na souvisicí směrnice a na směrnici o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (2007/60/ES);

d)  kapitola 6 byla aktualizována, aby byla v souladu s poslední revizí EN 13508-1, a byl vypuštěn text, který se opakuje v EN 13508-1;

e)  kapitola 6 byla aktualizována, aby byla v souladu s EN 14654-2;

f)   plánování činnosti při poruchových a havarijních stavech bylo přesunuto z dřívější přílohy C do kapitoly 6, protože je součástí integrovaného procesu navrhování stokových systémů;

g)  dodatečný text z dřívější přílohy D byl přesunut do kapitoly 7, což umožnilo vypuštění dřívější přílohy D, která z velké části kopírovala kapitolu 7;

h)  do kapitoly 8 byly doplněny další požadavky na odolnost odvodňovacích a stokových systémů;

i)   všechny požadavky na navrhování z dřívější kapitoly 9 byly přesunuty do nové přílohy D;

j)   všechny požadavky na hydraulický návrh z dřívější kapitoly 9 byly přesunuty do prEN 16933-2, aby struktura textu byla jednotnější;

k)  dřívější kapitola 11 (nyní kapitola 10) byla aktualizována, aby zahrnovala požadavky na postupy při haváriích;

l)   text dřívější kapitoly 12 byl zařazen do 6.5.5, 10.4 (nyní 9.4) nebo 11.2 (nyní 10.2), podle toho, co je vhodné;

m) text dřívější přílohy A byl zařazen buď do kapitoly 5, nebo do kapitoly 7;

n)  byla přidána nová příloha B o přístupech k sanaci;

o)  text dřívější přílohy C byl zařazen do kapitoly 6 (pro plánování), do kapitoly 11 nebo do nové přílohy C;

p)  dřívější příloha F byla vypuštěna, protože je nahrazena souborem norem prEN 16932.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Odvodňovací a stokové systémy jsou součástí kanalizace, která poskytuje služby veřejnosti. Tyto služby lze stručně popsat jako:

    odstraňování odpadních vod z nemovitostí z důvodu ochrany veřejného zdraví a hygieny;

    prevence před povodněmi v urbanizovaném území;

    ochranu životního prostředí.

Kanalizace má čtyři na sebe navazující funkce:

    odvádění;

    dopravu;

    čištění;

    vypouštění.

Odpadní vody mohou být, po případném vyčištění, vypouštěny do životního prostředí nebo znovu využívány.

Odvodňovací a stokové systémy zajišťují odvádění a dopravu odpadních vod.

Odvodňovací a stokové systémy byly zřizovány, protože bylo potřebné odstraňovat odpadní vody a tím zabraňovat šíření nemocí.

Tradičně byly budovány odvodňovací a stokové systémy, které odváděly a dopravovaly všechny druhy odpadních vod bez ohledu na jejich původ. Vzhledem ke znečištění vodních toků během maximálních průtoků v době přívalových dešťů byly zřizovány odlehčovací komory, které odváděly odpadní vody do povrchových vodních recipientů.

Později bylo uznáno, že oddílné soustavy, odvádějící odděleně odpadní vody a srážkové povrchové vody, jsou lepší než jednotné soustavy.

I když zpočátku bylo mnoho odvodňovacích a stokových systémů provozováno jako jednotné soustavy, bylo nutné uvažovat o oddělování odpadních vod od srážkových povrchových vod. Obsah znečišťujících látek není stejný a oddělování odpadních vod od srážkových povrchových vod umožňuje jejich odlišné čištění, čímž se mohou uplatňovat řešení příznivá pro ochranu životního prostředí.

Toto pojetí je obsaženo v přístupu integrovaného managementuNP1) stokového systému.

Tato norma poskytuje rámec pro navrhování, výstavbu, údržbu a obnovu odvodňovacích a stokových systémů vně budov, což je znázorněno v horní části obrázku 1. Tato norma je podporována podrobnějšími normami pro průzkum, navrhování, provádění, organizaci, kontrolu a řízení odvodňovacích a stokových systémů.

Normy pro průzkum a hodnocení zahrnují:

    EN 13508 (soubor) Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek.

Normy pro navrhování a výstavbu zahrnují:

    prEN 16932 (soubor) Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Čerpací systémy,

    prEN 16933-2 Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Navrhování – Část 2: Hydraulický návrh,

    EN 1295 (soubor)Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky,

    EN 1610Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení;

    EN 12889Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení,

    EN 15885Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace a opravy stok a kanalizačních přípojek.

Normy pro management a řízení zahrnují:

    EN 14654 (soubor) Řízení a kontrola postupů čištění ve stokách a kanalizačních přípojkách.

K lepšímu využívání těchto podrobnějších norem se používají informace ze specifikací vytvořených jednotlivými organizacemi pro vlastní používání. Normy výrobků mají také zohledňovat funkční požadavky v této normě za použití norem EN 476, EN 13380 a EN 14457.

Obrázek 1 - Diagram

Obrázek 1 – Pyramidový diagram

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb upravuje zadávání veřejných zakázek na zboží a služby. Zahrnuje také zadávání zakázek týkajících se odvodňovacích a stokových systémů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích poskytuje jednotné metody pro hodnocení charakteristik stavebních výrobků, které jsou stanoveny v harmonizovaných evropských normách.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje cíle pro odvodňovací a stokové systémy vně budov. Stanovuje funkční požadavky k dosažení těchto cílů i zásady strategie a postupů, týkajících se plánování, navrhování, provádění, obsluhy, údržby a sanace.

Norma platí pro odvodňovací a stokové systémy od místa, kde odpadní vody opouštějí objekt a srážkové vody opouštějí vnější dešťová odpadní potrubí nebo odvodňované zpevněné plochy, k místu, kde jsou tyto vody vyústěny do čistírny odpadních vod (dále jen „čistírna“) nebo do vodního recipientu.

Svodná potrubí a stoky pod budovami jsou do těchto systémů zahrnuty, pokud nejsou součástí kanalizace uvnitř budov.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)       EN 16932:2018 byla zavedena jako ČSN EN 16932:2018.

2)       EN 16933-2:2018 byla zavedena jako ČSN EN 16933-2:2018.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Koordinovaná činnost vedení, řízení a kontroly.