ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.30                                                                                                                                      Září 2017

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel –
Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění

ČSN
EN 12566-7
ed. 2

75 6404

 

Small wastewater treatment systems for up to 50 PT –
Part 7: Prefabricated tertiary treatment units

Petites installations de traitement des eaux usées jusqu’à 50 PTE –
Partie 7: Unités préfabriquées de traitement tertiaire

Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW –
Teil 7:
Im Werk vorgefertigte Einheiten für eine dritte Reinigungsstufe

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12566-7:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12566-7:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12566-7 ed. 2 (75 6404) z března 2017.

S účinností od 2018-05-31 se nahrazuje ČSN EN 12566-7 (75 6404) ze září 2013, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12566-7:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12566-7 ed. 2 (75 6404) z března 2017 převzala EN 12566-7:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Hlavní rozdíly proti předchozímu vydání jsou popsány v Evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 12566-3:2016 zavedena v ČSN EN 12566-3:2016 (75 6404) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod

CEN/TR 12566-5 zavedena v ČSN CEN/TR 12566-5 (75 6404) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 5: Filtrační systémy pro předčištěné odpadní vody

EN 12566-6:2016 zavedena v ČSN EN 12566-6:2016 (75 6404) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 16323:2014 zavedena v ČSN EN 16323:2014 (75 0162) Slovník technických terminů v oblasti odpadních vod

Souvisící ČSN

ČSN EN 476 (75 6301) Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek gravitačních systémů

ČSN EN 872 (75 7349) Jakost vod – Stanovení nerozpuštěných látek – Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken

ČSN EN 1899-1 (75 7517)Jakost vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSKn) – Část 1: Zřeďovací a očkovací metoda s přídavkem allylthiomočoviny

ČSN EN 12260 (75 7524)Jakost vod – Stanovení dusíku – Stanovení vázaného dusíku (TNb) po oxidaci na oxidy dusíku

ČSN EN 25663 (75 7525) Jakost vod – Stanovení dusíku podle Kjeldahla – Odměrná metoda po mineralizaci se selenem

ČSN EN ISO 11905-1 (75 7527)Jakost vod – Stanovení dusíku – Část 1: Metoda oxidační mineralizace peroxodisíranem

ČSN EN ISO 6878 (75 7465)Jakost vod – Stanovení fosforu – Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN ISO 10304-1 (75 7391) Jakost vod – Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů

ČSN EN ISO 11732 (75 7454)Jakost vod – Stanovení amoniakálního dusíku – Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí

ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod – Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

ČSN EN ISO 15681-2 (75 7464) Jakost vod – Stanovení orthofosforečnanů a celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA) – Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)

ČSN EN ISO 13395 (75 7456) Jakost vod – Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí

ČSN EN ISO 14911 (75 7392) Jakost vod – Stanovení rozpuštěných kationtů Li+ , Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ a Ba2+ chromatografií iontů – Metoda pro vody a odpadní vody

ČSN ISO 5664 (75 7449)Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Odměrná metoda po destilaci

ČSN ISO 6060 (75 7522)Jakost vody – Stanovení chemické spotřeby kyslíku

ČSN ISO 6778 (75 7450)Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Potenciometrická metoda

ČSN ISO 7150-1 (75 7451) Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 1: Manuální spektrometrická metoda

ČSN ISO 15705 (75 7521) Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) – Metoda ve zkumavkách

ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-1 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitolám 1 a 7 a k článkům 3.2, 4.6.2, 6.1, 6.2.1, ZA 2.1 a ZA 2.2 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová


 


 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 12566-7
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Srpen 2016

ICS 13.060.30                                                                                                         Nahrazuje EN 12566-7:2013

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel –
Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění

Small wastewater treatment systems for up to 50 PT –
Part 7: Prefabricated tertiary treatment units

Petites installations de traitement des eaux usées jusqu’à 50 PTE –
Partie 7:
Unités préfabriquées de traitement tertiaire

Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW –
Teil 7: Im Werk vorgefertigte Einheiten für eine dritte Reinigungsstufe

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-06-25.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                      Ref. č. EN 12566-7:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 8

1................ Předmět normy........................................................................................................................................................................ 10

2................ Citované dokumenty.............................................................................................................................................................. 10

3................ Termíny, definice, značky a zkratky..................................................................................................................................... 11

3.1............ Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 11

3.2............ Značky azkratky....................................................................................................................................................................... 12

4................ Charakteristiky výrobku.......................................................................................................................................................... 12

4.1............ Navrhování............................................................................................................................................................................... 12

4.1.1......... Obecně...................................................................................................................................................................................... 12

4.1.2......... Celkové rozměry..................................................................................................................................................................... 12

4.1.3......... Přítoky, odtoky, vnitřní potrubí a spoje................................................................................................................................. 12

4.1.4......... Přístup....................................................................................................................................................................................... 12

4.2............ Únosnost................................................................................................................................................................................... 13

4.3............ Účinnost třetího stupně čištění.............................................................................................................................................. 13

4.4............ Vodotěsnost............................................................................................................................................................................. 13

4.5............ Spotřeba energie.................................................................................................................................................................... 13

4.6............ Trvanlivost................................................................................................................................................................................ 13

4.6.1......... Obecně...................................................................................................................................................................................... 13

4.6.2......... Beton, ocel, PVC-U, PE, GRP, PDCPD a poddajné desky.............................................................................................. 14

4.7............ Reakce na oheň...................................................................................................................................................................... 14

4.7.1......... Obecně...................................................................................................................................................................................... 14

4.7.2......... Čistírny klasifikované jako třída A1 bez potřeby zkoušení.............................................................................................. 14

4.7.3......... Čistírny klasifikované podle výsledků zkoušek................................................................................................................. 14

4.8............ Nebezpečné látky................................................................................................................................................................... 15

5................ Metody zkoušení, hodnocení a vzorkování........................................................................................................................ 15

5.1............ Únosnost................................................................................................................................................................................... 15

5.1.1......... Obecně...................................................................................................................................................................................... 15

5.1.2......... Únosnost stanovená výpočtem............................................................................................................................................ 15

5.1.3......... Únosnost stanovená zkoušením.......................................................................................................................................... 16

5.2............ Účinnost třetího stupně čištění.............................................................................................................................................. 17

5.3............ Vodotěsnost............................................................................................................................................................................. 17

5.4............ Spotřeba energie.................................................................................................................................................................... 17

6................ Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP......................................................................................................... 18

6.1............ Obecně...................................................................................................................................................................................... 18

6.2............ Zkouška typu............................................................................................................................................................................ 18

6.2.1......... Obecně...................................................................................................................................................................................... 18

6.2.2......... Zkušební vzorky, zkoušení a kritéria shody........................................................................................................................ 19

6.2.3......... Protokoly o zkouškách........................................................................................................................................................... 20

6.2.4......... Sdílené výsledky další strany................................................................................................................................................ 20

6.2.5......... Výsledky stupňovitého určení typu výrobku....................................................................................................................... 20

6.3............ Řízení výroby u výrobce (FPC)............................................................................................................................................. 21

6.3.1......... Obecně...................................................................................................................................................................................... 21

Strana

6.3.2......... Požadavky................................................................................................................................................................................ 21

6.3.3......... Požadavky specifické pro výrobek...................................................................................................................................... 24

6.3.4......... Počáteční inspekce ve výrobním závodě a FPC............................................................................................................... 24

6.3.5......... Průběžný dohled na FPC...................................................................................................................................................... 24

6.3.6......... Postup při změnách................................................................................................................................................................ 25

6.3.7......... Jednotlivé výrobky, prototypy a výrobky vyráběné ve velmi malém množství............................................................ 25

7................ Jmenovité označení............................................................................................................................................................... 25

8................ Značení, označování a balení............................................................................................................................................... 26

8.1............ Označování zařízení............................................................................................................................................................... 26

8.2............ Průvodní technické informace zařízení.............................................................................................................................. 26

8.3............ Pokyny pro montáž................................................................................................................................................................. 27

8.4............ Pokyny pro obsluhu a údržbu............................................................................................................................................... 27

Příloha A (normativní) Zkušební metody pro stanovení účinnosti třetího stupně čištění............................................................. 28

A.1............ Předběžné požadavky........................................................................................................................................................... 28

A.1.1......... Obecně...................................................................................................................................................................................... 28

A.1.2......... Instalace a uvedení do provozu........................................................................................................................................... 28

A.1.3......... Provozní postupy v průběhu zkoušky.................................................................................................................................. 28

A.1.4......... Sledované údaje..................................................................................................................................................................... 28

A.2............ Postup zkoušky........................................................................................................................................................................ 29

A.2.1......... Doba pro zavedení procesu.................................................................................................................................................. 29

A.2.2......... Přítokové hodnoty................................................................................................................................................................... 29

A.2.3......... Denní průběh průtoku pro potřeby zkoušky....................................................................................................................... 29

A.2.4......... Postup zkoušky........................................................................................................................................................................ 29

A.2.4.1..... Obecně...................................................................................................................................................................................... 29

A.2.4.2..... Přetížení.................................................................................................................................................................................... 30

A.2.4.3..... Výpadek elektrické energie/porucha strojně-technologického zařízení....................................................................... 30

A.2.5......... Odběr vzorků na přítoku a na odtoku.................................................................................................................................. 30

A.3............ Analýza vzorků........................................................................................................................................................................ 30

A.4............ Protokol o zkoušce.................................................................................................................................................................. 30

Příloha B (normativní) Definování procesů.......................................................................................................................................... 32

Příloha C (informativní) Analytické metody.......................................................................................................................................... 33

Příloha ZA (informativní) Vztah této evropské normy k požadavkům nařízení Evropské unie o stavebních výrobcích........ 34

ZA.1.......... Rozsah a odpovídající charakteristiky................................................................................................................................. 34

ZA.2.......... Postup pro posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) prefabrikovaných čistíren odpadních vod
pro třetí stupeň čištění............................................................................................................................................................ 35

ZA.2.1...... Systémy AVCP........................................................................................................................................................................ 35

ZA.2.2...... Prohlášení o vlastnostech (DoP).......................................................................................................................................... 37

ZA.2.2.1... Obecně...................................................................................................................................................................................... 37

ZA.2.2.2... Obsah........................................................................................................................................................................................ 37

ZA.2.2.3... Příklad prohlášení o vlastnostech........................................................................................................................................ 38

ZA.3.......... Označení CE a značení štítkem........................................................................................................................................... 39

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 41

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12566-7:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 165 Kanalizace, jejíž sekretariát
zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12566-7:2013.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky nařízení EU.

Vztah k nařízení EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Rozdíly mezi tímto vydáním a EN 12566-7:2013 jsou většinou redakčního charakteru, v souladu s nařízením Evropské unie o stavebních výrobcích (CPR), a deklarace spotřeby energie a odkalování během zkoušky účinnosti čištění.

EN 12566 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatelsestává z dále uvedených částí (viz obrázek 1):

    Část 1: Prefabrikované septiky;

    Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod;

    Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě;

    Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků;

    Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění (tento dokument).

Pro filtrační systémy se CEN/TC 165 rozhodla publikovat dále uvedené zprávy CEN, které jsou považovány za praktické návody a nespecifikují požadavky na čištění:

    Část 2: Zemní infiltrační systémy;

    Část 5: Filtrační systémy pro předčištěné odpadní vody.

Legenda

A    splaškové (domovní) odpadní vody

B    odpadní vody předčištěné v septicích

C   odpadní vody čištěné filtrací

D   čištěné odpadní vody

E    výtok vyčištěných odpadních vod z třetího stupně
čištění

1    prefabrikovaný septik

2    zemní infiltrační systém

3    balená a/nebo na místě montovaná domovní čistírna
odpad
ních vod

4    septik montovaný ze soupravy prefabrikátů na místě

5    filtrační systém pro předčištěné odpadní vody

6    prefabrikované čisticí zařízení pro dočištění odpadních vod ze septiku

7    prefabrikované čisticí zařízení pro třetí stupeň čištění
odpad
ních vod

Národní předpisy mohou stanovit i jiná uspořádání výrobků popsaných v částech normy EN 12566.

Obrázek 1 – Schéma znázorňující použití částí normy EN 12566

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky, zkušební metody, označování a hodnocení shody pro balené a/nebo na místě montované čistírny odpadních vod pro třetí stupeň čištění (viz obrázek 1).

Platí pro čistírny odpadních vod pro třetí stupeň čištění, které jsou na trhu jako kompletní čistírny pro třetí stupeň čištění splaškových (domovních) odpadních vod biologickými, fyzikálními, chemickými nebo elektrickými postupy a přitékají z:

a)   výrobků podle EN 12566-3 nebo EN 12566-6;

b)   zařízení navržených a zkonstruovaných podle CEN/TR 12566-5.

Ekvivalentní (stejné) odpadní vody předčištěné druhým stupněm čištění mohou pocházet ze stávajících systémů.

Balené a/nebo na místě montované čistírny odpadních vod pro třetí stupeň čištění jsou podle této normy tvořeny jednou nebo více vodotěsnými nádržemi bez přímé infiltrace do podloží, jsou vyrobeny z betonu, korozivzdorné oceli nebo oceli s povlakem, neměkčeného poly(vinylchloridu) (PVC-U), polyethylenuNP1) (PE), sklolaminátuNP2) (GRP) založeného na polyesterové pryskyřici (UP), označeného (GRP-UP), polypropylenuNP3) (PP), poly(dicyklopentadienu) (PDCPD) a z poddajných desek (HDPE, PP, PVE a EPDM).

Tato norma platí pro čistírny odpadních vod třetího stupně čištění, které se osazují na úroveň terénu (vně budov) nebo se zabudovávají pod úroveň terénu, kde nesmí být vystaveny žádnému zatížení dopravou vozidly.

Tato norma neplatí pro systémy třetího stupně čištění odpadních vod pro čistírny, pro které platí normy EN 12566-3 a EN 12566-6.

Tato norma nezahrnuje systémy pro snižování počtu mikroorganismů.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Podle aktuálně platného chemického názvosloví se má používat název polyethen.

NP2)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Reaktoplast vyztužený skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP).

NP3)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Podle aktuálně platného chemického názvosloví se má používat název polypropen.