ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.80 Říjen 2016

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci –
Část 4: Zpětné armatury pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií

ČSN
EN 12050-4
ed. 2

75 6762

 

Wastewater lifting plants for buildings and sites – Part 4: Non-return valves for faecal-free wastewater and wastewater containing faecal matter

Stations de relevage d’effluents pour les bâtiments et terrains – Partie 4: Dispositifs anti-retour pour effluents contenant
ou non des matières fécales

Abwasserhebeanlagen für die Gebäude- und Grundstücksentwässerung – Teil 4: Rückflussverhinderer für fäkalienfreies
und fäkalienhaltiges Abwasser

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12050-4:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12050-4:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12050-4 ed. 2 (75 6762) ze září 2015.

S účinností od 2016-12-31 se nahrazuje ČSN EN 12050-4 (75 6762) z července 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 12050-4:2015 dovoleno do 2016-12-31 používat
dosud platnou ČSN EN 12050-4 (75 6762) z července 2002.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12050-4:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12050-4 ed. 2 (75 6762) ze září 2015 převzala EN 12050-4:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Hlavní rozdíly proti předchozímu vydání jsou popsány v Evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 12050-1:2015 zavedena v ČSN EN 12050-1:2015 (75 6762) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní
kanalizaci – Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi

EN 12050-2:2015 zavedena v ČSN EN 12050-2:2015 (75 6762) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní
kanalizaci – Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií

EN 12050-3:2015 zavedena v ČSN EN 12050-3:2015 (75 6762) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní
kanalizaci – Část 3: Čerpací stanice odpadních vod s omezeným použitím

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí
staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13823 zavedena v ČSN EN 13823 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební
výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

EN ISO 20361 zavedena v ČSN EN ISO 20361 (11 0040) Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí – Zkušební předpis pro hluk – Třídy přesnosti 2 a 3

Souvisící ČSN

ČSN EN 1561 (42 0953) Slévárenství – Litiny s lupínkovým grafitem

ČSN EN 1563 (42 0951) Slévárenství – Litina s kuličkovým grafitem

ČSN EN 10025-1 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky

ČSN EN 10088-1 (42 0927) Korozivzdorné oceli – Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

ČSN EN 10130 (42 0908) Ploché výrobky z hlubokotažných ocelí válcované za studena k tváření za studena – Technické dodací podmínky

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

EVROPSKÁ NORMA EN 12050-4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Březen 2015

ICS 91.140.80 Nahrazuje EN 12050-4:2000

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci –
Část 4: Zpětné armatury pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií

Wastewater lifting plants for buildings and sites –
Part 4: Non-return valves for faecal-free wastewater and wastewater containing faecal matter 

Stations de relevage d’effluents pour les bâtiments
et terrains –
Partie 4: Dispositifs anti-retour pour effluents contenant ou non des matières fécales

Abwasserhebeanlagen für die Gebäude-
und Grundstücksentwässerung –
Teil 4: Rückflussverhinderer für fäkalienfreies
und fäkalienhaltiges Abwasser

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-01-17.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12050-4:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny, definice, značky a zkratky 7

3.1 Termíny a definice 7

3.2 Značky a zkratky 8

3.2.1 Značky 8

3.2.2 Zkratky 8

4 Materiály a charakteristiky výrobku 8

4.1 Materiály 8

4.2 Mechanická odolnost 8

4.3 Účinnost 8

4.3.1 Obecně 8

4.3.2 Spoje 8

4.3.3 Průchod pevných látek 8

4.3.4 Čisticí otvory 9

4.3.5 Jmenovitý tlak zpětných armatur 9

4.4 Netěsnost 9

4.5 Reakce na oheň 9

4.5.1 Obecně 9

4.5.2 Zpětné armatury klasifikované jako třída A1 bez potřeby zkoušení 9

4.5.3 Zpětné armatury klasifikované podle výsledků zkoušek 9

4.6 Trvanlivost 10

4.6.1 Obecně 10

4.6.2 Trvanlivost vodotěsnosti 10

4.6.3 Trvanlivost učinnosti 10

4.6.4 Trvanlivost mechanické odolnosti 10

4.7 Hladina hluku 10

4.8 Nebezpečné látky 10

5 Zkoušení 10

5.1 Obecně 10

5.2 Zkoušky 11

5.2.1 Odpadní vody bez fekálií 11

5.2.2 Odpadní vody s fekáliemi 11

5.2.3 Netěsnost 11

5.2.4 Tlaková zkouška 11

5.2.5 Zkouška zvedacího zařízení 11

6 Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP 11

6.1 Obecně 11

6.2 Zkouška typu 11

6.2.1 Obecně 11

6.2.2 Zkušební vzorky, zkoušení a kritéria shody 12

Strana

6.2.3 Protokoly o zkouškách 12

6.3 Řízení výroby u výrobce (FPC) 12

6.3.1 Obecně 12

6.3.2 Požadavky 13

6.3.3 Požadavky specifické pro výrobek 15

6.3.4 Postup při změnách 15

7 Označování, značení štítkem a balení 16

7.1 Prohlášení výrobce 16

7.2 Označování 16

Příloha A (informativní) Doporučované materiály 17

Příloha ZA (informativní) Vztah této evropské normy k požadavkům nařízení Evropské unie o stavebních výrobcích 18

ZA.1 Rozsah a odpovídající charakteristiky 18

ZA.2 Postup pro posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) zpětných armatur pro odpadní vody bez fekálií a s fekáliemi 19

ZA.2.1 Systém(y) AVCP 19

ZA.2.2 Prohlášení o vlastnostech (DoP) 21

ZA.2.2.1 Obecně 21

ZA.2.2.2 Obsah 22

ZA.2.2.3 Příklad prohlášení o vlastnostech 22

ZA.3 Označení CE a značení štítkem 24

Bibliografie 27

 


Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12050-4:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 165 Inženýrství odpadních vod, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12050-4:2000.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky nařízení (EU) č. 305/2011.

Vztah k nařízení EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

EN 12050 Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci sestává z dále uvedených částí:

Dále jsou uvedeny hlavní rozdíly proti předchozímu vydání:

  1. byla přidána reakce na oheň;

  2. název kapitoly „Hodnocení shody“ byl změněn na „Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP“
    a kapitola byla aktualizována;

  3. příloha ZA byla aktualizována v souladu s „Implementation of the Construction Products Regulation (CPR)
    in harmonized standards“ (zavedení nařízení EU č. 305/2011);

  4. byly provedeny redakční úpravy.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.


1 Předmět normy

Tato norma se používá pro zpětné armaturyNP1) čerpacích stanic na vnitřní kanalizaci pro odpadní vody s fekáliemi a bez fekálií. Tato norma stanovuje obecné požadavky, konstrukční zásady a zkoušení, jakož i údaje o materiálech a posuzování a ověřování stálosti vlastností.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.