ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 626/628:001.4

Schválena: 24.11.1986

Vodní hospodářství
NÁZVOSLOVÍ JAKOSTI VOD

ČSN 75 0170


 

 

ČSN 75 0170 (eqv ST SEV 5184-85
a společně s ČSN 73 6510 eqv ST SEV 3544-82)

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Water management Terminology of water quality

 

V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 5184-85 Vodní hospodářství. Jakost vod. Termíny a definice a ST SEV 3544-82 Ochrana přírody. Hydrosféra. Termíny a definice z oblasti využití a ochrany vod. Údaje souhlasné s ST SEV 5184-85 a ST SEV 3544-82 jsou označeny postranní čarou na levém okraji.

 

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu schválily, se používají (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo normy RVHP. Tato norma určuje základní termíny a jejich definice z jakosti vod.

 

Všechny termíny v této normě je třeba chápat v souladu s názvem normy jako termíny jakosti vod. Víceslovné termíny je možno v praktickém použití, neohrozí-li to jejich srozumitelnost, přiměřeně zjednodušit, případně nahradit doporučenou zkratkou.

 

Termíny a jejich definice jsou rozděleny do těchto skupin:

 

I. VŠEOBECNÉ TERMÍNY

A. ZÁKLADNÍ POJMY

B. VODNÍ ÚTVARY

C. DRUHY VOD

D. ZNEČIŠTĚNÍ VOD

E. OCHRANA VOD

F. VZORKY VOD

G. TOXIKOLOGIE


Nahrazuje ON 73 6535
z 26.8.1983

Účinnost od:
1.7.1987

31247-- Vynechaný text --