ČESKÁ NORMA

MDT 621.644.2-986:628.1/2:620.165.29

Duben 1995

TLAKOVÉ ZKOUŠKY VODOVODNÍHO
A ZÁVLAHOVÉHO POTRUBÍ

ČSN 75 5911


 

 

 

Pressure tests of water and irrigation pipelines

Epreuves de pression des conduites d'eau potable et d'irrigation

Druckprüfungen der Rohrleitungen für Wasserversorgung und Bewässerung

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 13 0009 Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky

ČSN 25 7071 Tlakoměry. Číselníky a stupnice provozních tlakoměrů

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

ČSN 75 0150 Názvosloví vodárenství. Vodní hospodářství

ČSN 75 7111 Jakost vod. Pitná voda

 

Další souvisící normy

ČSN 13 0010 Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky

ČSN 13 0015 Potrubí a armatury. Jmenovité světlosti

ČSN 13 0020 Potrubí. Technické předpisy

ČSN 13 1000 Přírubové spoje potrubí. Příruby. Přehled

ČSN 13 1005 Potrubí a armatury. Příruby ocelové. Technické předpisy

ČSN 13 2000 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Přehled a schematické značky

ČSN 13 8900 Skleněné potrubí. Skleněné trouby a tvarovky. Společná ustanovení

ČSN 42 0142 Trubky ocelové svařované přesné a závitové. Technické dodací předpisy

ČSN 42 0144 Trubky ocelové svařované se šroubovicovým svarem. Technické dodací předpisy

ČSN 42 5710 Trubky ocelové závitové běžné. Rozměry

ČSN 42 5738 Trubky ocelové svařované se šroubovicovým svarem. Rozměry

ČSN 64 3041 Plasty. Trouby a tvarovky z polyetylenu

ČSN 64 3212 Plasty. Trouby z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC) pro tlakové potrubí. Technické požadavky

ČSN 72 3131 Azbestocementové tlakové trouby a azbestocementové spojky

ČSN 72 3150 Betonové prefabrikáty. Železobetonové trouby. Společná ustanovení

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Požární vodovody

ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

ČSN 75 4306 Hydromeliorace. Závlahové trubní sítě

ČSN 75 5401 Vodárenství. Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5402 Vodárenství. Výstavby vodovodního potrubí

ČSN 75 5411 Vodárenství. Vodovodní přípojky

 

Ó Český normalizační institut, 1994
17360


Strana 2

Obdobné zahraniční normy

DIN 4279 Innendruckprüfung von Druckrohreleitungen für Wasser Teil 1-10 (Vnitřní tlaková zkouška vodovodních tlakových potrubí Část 1-10)

ÖNORM B 2538, Teil 2 Transport und Versorgungsleitungen von Wasserversorgungsanlagen. Bau und Prüfung (Část 2 Přiváděcí a rozváděcí řady vodovodů. Výstavba a zkoušení)

 

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb. a zákona č. 262/1992 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích

 

Nahrazení předcházejících norem

Tato norma nahrazuje ČSN 73 6611 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí ze 6. 9. 1983 v plném rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

Norma byla upravena podle poznatků získaných v průběhu jejího používání a ve vazbě na nové normy a předpisy. Za základ pro stanovení zkušebního přetlaku byl vzat nejvyšší přetlak dosahovaný ve vodovodních řadech za provozu. Norma byla částečně přizpůsobena zahraničním normám.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt, a. s. Praha, IČO 45274576, Ing. Vladimír Beneš

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Hofmanová

 

1 Předmět normy

 

Norma určuje způsob provádění tlakových zkoušek vodovodních a závlahových potrubí a vodovodních přípojek, bez ohledu na použitý trubní materiál a na způsob jejich uložení v zemi, v kolektorech, v technických kanálech nebo na různých konstrukcích.

Norma platí též pro výtlačná potrubí odpadních vod.

Pro zkoušení potrubí vnitřních vodovodů platí ČSN 73 6660.

 -- Vynechaný text --