ČESKÁ NORMA

MDT 631.6

Leden 1994

Hydromeliorace
ÚPRAVA VODNÍHO REŽIMU
ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD ODVODNĚNÍM

ČSN 75 4200


 

 

 

Amelioration. Control of sub-surface water management of agricultural lands by draining

Amélioration. Régularisation du régime d'eau des sols agricoles par le drainage

Melioration. Regelung des Wasserhaushaltes der Landwitschaftsboden durch Dränung

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

1

Předmět normy

4

2

Termíny, definice a značky

4

3

Základní požadavky

9

4

Charakteristika zamokření a způsoby odvodnění

9

5

Odvodňovací opatření

11

5.1

Hlavní odvodňovací zařízení

11

5.2

Podrobná odvodňovací zařízení

11

5.2.1

Záchytné příkopy a drény

11

5.2.2

Opatření ke snížení tlaku podzemní vody

12

5.2.3

Odvodnění příkopy

12

5.2.4

Ojedinělá (sporadická) drenáž

13

5.2.5

Plošná (systematická) drenáž trubková

13

5.2.6

Krtčí drenáž

16

5.2.7

Štěrbinová drenáž

16

5.2.8

Dvouetážová drenáž

16

5.2.9

Navlažovací drenáž

16

5.2.10

Regulační drenáž

16

5.3

Fyzikální, chemická a biologická meliorace

16

6

Zásady pro navrhování

17

6.1

Obecné zásady

17

6.2

Návrh intenzity odvodnění

17

6.3

Návrh zvláštních opatření na drenáži

18

7

Zásady pro výstavbu

21

Příloha A (normativní) Intenzita odvodnění

25

Příloha B (normativní) Trubková drenáž

35

Příloha C (normativní) Zvláštní opatření na drenáži

58

Příloha D (informativní) Vlastnosti soudržných zemin ve vztahu k vlhkosti a konzistenci

72

 

Ó Český normalizační institut, 1993
15282


Strana 2

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecná ustanovenia

ČSN 73 6961 Křížení a souběhy melioračních zařízení s komunikacemi a vedeními

ČSN 75 0140 Vodní hospodářství. Názvosloví hydromeliorací

ČSN 73 6611 Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia

ČSN 73 6716 Skúšanie vodotěsnosti stôk

 

Další souvisící normy

ČSN 01 3473 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy hydromeliorací

ČSN 13 8740 Drenážne rúrky z plastov

ČSN 72 2699 Drenážní trubky

ČSN 73 6820 Úpravy vodních toků

ČSN 73 6823 Úpravy vodních toků s malým povodím

ČSN 73 6824 Malé vodní nádrže

ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod

ČSN 75 4100 Průzkum pro meliorační opatření na zemědělských půdách. Základní ustanovení

ČSN 75 7143 Jakost vod. Jakost vody pro závlahu

 

Obdobné zahraniční normy

DIN 1185:1973 Dränung; Regelung des Bodenwasser-Haushaltes durch Rohr-dränung, Rohrlose Dränung und Unterbodenmelioration (Odvodnění; Úprava vodního režimu půdy trubkovou drenáží, beztrubkovou drenáží a úpravami půdního profilu)

Teil 1 Allgemeine Hinweise und Sonder fälle (Všeobecné zásady a zvláštní případy)

Teil 2 Wesentliche Angaben für Planung und Bemessung (Základní údaje pro plánování a navrhování)

Teil 3  Ausführung (Provádění)

Teil 4  Entwurf und Bastandszeichnungen (Návrh a projektování)

Teil 5  Unterhaltung (Údržba)

ÖNORM B 2581:1978 Landwirtschaftlicher Wasserbau. Dränung (Zemědělské vodní stavby. Odvodnění)

 

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 262/1992 Sb., kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 103/1990 Sb.

Zákon č. 138/1973 Sb. o vodách (vodní zákon)

Zákon ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu

Zákon SNR č. 307/1992 Sb. o ochrane pôlnohospodárského pôdného fondu

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích technických zařízení při stavebních pracích

 

Nahrazení předchozích norem:

Tato norma  nahrazuje ČSN 73  6931:1979 v plném rozsahu.


Strana 3

Změny proti předchozí normě:

Obsah normy byl aktualizován s ohledem na vývoj v oblasti navrhování a provádění opatření pro úpravu vodního a vzdušného režimu zamokřených půd a s ohledem na požadavky ochrany přírody a životního prostředí. Norma byla rozšířena o požadavky pro návrh intenzity odvodnění zemědělských půd (dříve ON 75 4202), pro navrhování trubkové drenáže (dříve ON 75 4203), pro navrhování zvláštních opatření na drenáži (dříve ON 75 4204) a o základní požadavky na výstavbu (dříve ON 75 4205).

 

Vypracovnání normy

Zpracovatel: Hydroprojekt Praha, IČO 020672 Ing. Karel Klusáček, Ing. Jaroslav Pasler za spolupráce Výzkumného ústavu pro zúrodnění zemědělských půd Praha, Ing. Zd. Bretfeld, CSc., Ing. Vl. Švihla, DrSc., Ing. Zd. Vašků, CSc., Českého vysokého učení technického Praha, Prof. Ing. Pavel Dvořák, DrSc., Vysoké školy zemědělské Praha, Prof. Ing. Jiří Fídler, DrSc., Státní meliorační správy Praha, Jiří Špaček.

Technická normalizační komise: TNK 82 Meliorace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Kratochvílová


Strana 4

1  Předmět normy

 

Tato norma platí pro navrhování, výstavbu a rekonstrukci opatření k úpravě vodního režimu zamokřených půd.

 -- Vynechaný text --