ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.30 Březen 2015

Zavěšené podhledy – Požadavky a metody zkoušení

ČSN
EN 13964
ed. 2

74 4521

Suspended ceilings – Requirements and test methods

Plafonds suspendus – Exigences et méthodes d’essai

Unterdecken – Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13964:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13964:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13964 ed. 2 (74 4521) ze září 2014.

S účinností od 2015-12-31 se nahrazuje ČSN EN 13964 (74 4521) z ledna 2006, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 19364:2014 dovoleno do 2015-12-31 používat dosud platnou ČSN EN 13964 (74 4521) z ledna 2006.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13964:2014 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 13964 ed. 2 (74 4521) ze září 2014 převzala EN 13964:2014 převzetím originálu, tato norma ji přejímá překladem.

Přehled hlavních technických změn provedených v EN 13964:2014 proti EN 13964:2004 je uveden v příloze M.

Informace o citovaných dokumentech

EN 120zavedena v ČSN EN 120 (49 2657) Drevné materiály – Zisťovanie obsahu formaldehydu – Extrakčný postup zvaný „perforátorová metóda“

EN 312zavedena v ČSN EN 312 (49 2614) Třískové desky – Požadavky

EN 335zavedena v ČSN EN 335 (49 0080) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Třídy použití: definice, aplikace na rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva

EN 350 (soubor)zavedena v souboru ČSN EN 350 (49 0081) Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi – Přirozená trvanlivost rostlého dřeva

EN 351 (soubor)zavedena v souboru ČSN EN 351 (49 0674) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky

EN 460zavedena v ČSN EN 460 (49 0082) Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi – Přirozená trvanlivost rostlého dřeva – Požadavky na trvanlivost dřeva pro jeho použití v třídách ohrožení

EN 573-3zavedena v ČSN EN 573-3 (42 1401) Hliník a slitiny hliníku – Chemické složení a druhy tvářených výrobků – Část 3: Chemické složení a druhy výrobků

EN 599 (soubor)zavedena v souboru ČSN EN 599 (49 0672) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami

EN 622-1zavedena v ČSN EN 622-1 (49 2612) Vláknité desky – Požadavky – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 717-1zavedena v ČSN EN 717-1 (49 0163) Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou

EN 717-2zavedena v ČSN EN 717-2 (49 0163) Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy

EN 1396:2007zavedena v ČSN EN 1396:2007 (42 1415) Hliník a slitiny hliníku – Svitky povlakovaných plechů a pásů pro všeobecné použití – Specifikace

EN 1912zavedena v ČSN EN 1912 (73 1713) Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti – Přiřazení vizuálních tříd a dřevin

EN 1991-1-4zavedena v ČSN EN 1991-1-4 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem

EN 1995-1-1zavedena v ČSN EN 1995-1-1 (73 1701) Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

EN 1998-1zavedena v ČSN EN 1998-1 (73 0036) Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

EN 10143zavedena v ČSN EN 10143 (42 0036) Ocelové plechy a pásy kontinuálně pokovené – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10152zavedena v ČSN EN 10152 (42 0911) Ocelové ploché výrobky válcované za studena elektrolyticky pozinkované pro tváření za studena – Technické dodací podmínky

EN 10169zavedena v ČSN EN 10169+A1 (42 0923) Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlakované organickými povlaky (svitky s povlakem) – Technické dodací podmínky

EN 10346zavedena v ČSN EN 10346 (42 0110) Kontinuálně žárově ponorem povlakované ocelové ploché výrobky – Technické dodací podmínky

EN 12600zavedena v ČSN EN 12600 (70 0588) Sklo ve stavebnictví – Kyvadlová zkouška – Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo

EN 12664zavedena v ČSN EN 12664 (73 0568) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku – Suché a vlhké výrobky o středním a nízkém tepelném odporu

EN 12667zavedena v ČSN EN 12667 (73 0569) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku – Výrobky o vysokém a středním tepelném odporu

EN 13162zavedena v ČSN EN 13162 ed. 2 (72 7201) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace

EN 13171zavedena v ČSN EN 13171 ed. 2 (72 7210) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) – Specifikace

EN 13245-1:2010zavedena v ČSN EN 13245-1:2010 (64 3212) Plasty – Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace – Část 1: Označování PVC-U profilů

EN 13245-2:2008zavedena v ČSN EN 13245-2:2009 (64 3212) Plasty – Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace – Část 2: Profily z PVC-U a profily z PVC-UE pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů

EN 13501-1zavedena v ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-2zavedena v ČSN EN 13501-2+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

EN 13823zavedena v ČSN EN 13823 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

EN ISO 354zavedena v ČSN EN ISO 354 (73 0535) Akustika – Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti

EN ISO 717-1zavedena v ČSN EN ISO 717-1 (73 0531) Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

ISO 2813zavedena v ČSN ISO 2813 (67 3066) Nátěrové hmoty – Stanovení zrcadlového lesku nátěrů bez obsahu kovových pigmentů při úhlu 20°, 60° a 85°

EN ISO 6946zavedena v ČSN EN ISO 6946 (73 0558) Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtová metoda

EN ISO 9001:2008zavedena v ČSN EN ISO 9001 ed. 2:2010 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

EN ISO 10140 (soubor)zavedena v souboru ČSN EN ISO 10140 (73 0511) Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí

EN ISO 10211zavedena v ČSN EN ISO 10211 (73 0551) Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Tepelné toky a povrchové teploty – Podrobné výpočty

EN ISO 10456zavedena v ČSN EN ISO 10456 (73 0574) Stavební materiály a výrobky – Tepelně vlhkostní vlastnosti – Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot

EN ISO 10848-2zavedena v ČSN EN ISO 10848-2 (73 0513) Akustika – Laboratorní měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem a kročejového zvuku mezi sousedními místnostmi – Část 2: Aplikace na lehké prvky s malým vlivem styku

EN ISO 11654zavedena v ČSN EN ISO 11654 (73 0528) Akustika – Absorbéry zvuku používané v budovách – Hodnocení zvukové pohltivosti

EN ISO 11925-2zavedena v ČSN EN ISO 11925-2 (73 0884) Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene

EN ISO 12944-3zavedena v ČSN EN ISO 12944-3 (03 8241) Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 3: Navrhování

ISO 1006nezavedena

ISO 7724-2nezavedena

ISO 7724-3nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 520+A1 (72 3611)Sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1168+A3 (72 3060)Betonové prefabrikáty – Dutinové panely

ČSN EN 1520 ed. 2 (73 1203)Prefabrikované dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva vyztužené nosnou a nenosnou výztuží

ČSN EN 1992-2 (73 6208)Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 2: Betonové mosty –
Navrhování a konstrukční zásady

ČSN EN 1993-1-1 (73 1401)Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla
a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 10244-2 (42 6611)Ocelové dráty a výrobky z drátu – Kovové neželezné povlaky na ocelových
drátech – Část 2: Povlaky ze zinku nebo slitin zinku

ČSN EN 12354-6 (73 0512)Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 6: Zvuková pohltivost v uzavřených prostorech

ČSN EN 12602+A1 (73 1221)Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu

ČSN EN 13658-1 (72 3614)Kovové pletivo a lišty – Definice, požadavky a zkušební metody – Část 1: Vnitřní omítání

ČSN EN 13963 (72 2495)Spárovací materiály pro sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13986 (73 2871)Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví – Charakteristiky, hodnocení shody a označení

ČSN EN 14190 (72 2491)Upravené výrobky ze sádrokartonových desek – Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14195 (72 3612)Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy – Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14246 (72 3615)Sádrové prvky pro zavěšené podhledy – Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14566+A1 (72 3616)Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových desek – Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14716 (74 4520)Napínané podhledy – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 15283-1+A1 (72 3617)Sádrové desky vyztužené vlákny – Definice, požadavky a zkušební metody – Část 1: Sádrové desky vyztužené rohoží 

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS (89/106/EEC) ze dne 21. prosince 1998 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. Tato směrnice byla zrušena ke dni 30. června 2013
a od 1. července 2013 plně nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne
9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Podle článku 65 tohoto nařízení se odkazy na zrušenou směrnici považují za odkazy na toto nařízení.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost s.r.o., IČ 25052063,
Ing. Zuzana Aldabaghová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dženita Sagdati

EVROPSKÁ NORMA EN 13964
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2014

ICS 91.060.30 Nahrazuje EN 13964:2004

Zavěšené podhledy – Požadavky a metody zkoušení

Suspended ceilings – Requirements and test methods

Plafonds suspendus – Exigences et méthodes d’essai

Unterdecken – Anforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-08-29.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13964:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie,
České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 11

Úvod 12

1 Předmět normy 13

2 Citované dokumenty 14

3 Termíny a definice 17

3.1 Obecně 17

3.2 Dílce zavěšeného podhledu a subsystému (viz obrázek 1) 18

3.2.1 Obecně 18

3.2.2 Připevnění, spojení a nosníky 18

3.3 Membrány podhledu a membránové dílce podhledu 19

3.4 Typické systémy zavěšených podhledů s použitím objemových nebo tenkých šablonových materiálů 21

4 Požadavky 24

4.1 Rozměry a tolerance – Obecně 24

4.2 Modulové rozměry 24

4.3 Mechanická odolnost a stabilita nosných dílců 33

4.3.1 Obecně 33

4.3.2 Subsystém 33

4.3.3 Závěsné dílce a upevňovací prostředky 34

4.3.4 Odolnost v upevnění 34

4.3.5 Odolnost proti zatížení větrem 35

4.3.6 Odolnost proti nárazu 35

4.3.7 Odolnost proti zemětřesení 35

4.4 Požární bezpečnost 35

4.4.1 Požární odolnost 35

4.4.2 Reakce na oheň 36

4.5 Hygiena, zdraví a životní prostředí – Toxické plyny a nebezpečné látky 37

4.5.1 Uvolňování azbestu (obsah) 37

4.5.2 Uvolňování a/nebo obsah formaldehydu 37

4.5.3 Další nebezpečné látky 37

4.5.4 Náchylnost k růstu nebezpečných mikroorganismů 37

4.6 Bezpečnost při užívání 37

4.6.1 Tříštivé vlastnosti 37

4.6.2 Pevnost v ohybu 37

4.6.3 Mechanická pevnost, bezpečnost při selhání – přepážky 38

4.6.4 Elektrická bezpečnost 38

4.7 Akustika 38

4.7.1 Příprava zkušebního tělesa 38

4.7.2 Zvuková pohltivost 38

4.7.3 Zvuková izolace 38

4.7.4 Přímá oblast použití 39

4.8 Trvanlivost 39

4.8.1 Obecně 39

Strana

4.8.2 Vlhkost 39

4.8.3 Požadavky na provozní životnost 39

4.8.4 Klasifikace podmínek vystavení podhledu 39

4.8.5 Ochrana proti korozi 40

4.8.6 Ochrana proti stykové korozi 41

4.8.7 Trvanlivost neporézních PVC profilů 41

4.8.8 Trvanlivost dřevěných výrobků 41

4.9 Barva, odrazivost světla a činitel lesku dílců zavěšených podhledů 41

4.9.1 Obecně 41

4.9.2 Metoda měření barevného složení 41

4.9.3 Metoda měření odrazivosti světla 41

4.9.4 Měření a hodnota činitele lesku 41

4.10 Tepelná izolace 41

5 Nosnost dílců subsystému – Zkušební metody 41

5.1 Obecně 41

5.2 Ohybová zkouška kovových profilů subsystému 42

5.2.1 Obecně 42

5.2.2 Postup zkoušení 42

5.2.3 Posouzení výsledků 43

5.2.4 Protokol o zkoušce 43

5.3 Zkoušení kovových závěsů a připojovacích součástí 44

5.3.1 Obecně 44

5.3.2 Statická zkouška 47

5.3.3 Zkouška funkčnosti 48

5.3.4 Stanovení výsledků zkoušky (statická zkouška) 48

5.3.5 Protokol o zkoušce 48

5.4 Součintiel přijatelnosti kσ 49

6 Hodnocení shody 49

6.1 Obecně 49

6.2 Počáteční zkouška typu 49

6.3 Řízení výroby u výrobce (FPC) 50

6.3.1 Obecně 50

6.3.2 Obecné požadavky 50

6.3.3 Požadavky vztahující se k výrobku 51

6.3.4 Počáteční inspekce ve výrobním závodě a FPC 53

6.3.5 Průběžný dozor nad FPC 54

6.3.6 Postupy v případě změn 54

7 Označování, značení štítkem a balení 54

7.1 Označování a značení štítkem 54

7.2 Balení 54

8 Technická dokumentace 54

Příloha A (informativní) Pokyny pro zabudování 55

A.1 Úvod 55

Strana

A.2 Pokyny výrobce 55

A.3 Podmínky na stavbě 55

A.4 Dodání a uskladnění materiálů 56

A.5 Měření a maximální odchylky 56

A.5.1 Značka úrovně 56

A.5.2 Rovinnost 56

A.5.3 Pravoúhlost 56

A.5.4 Vyrovnání lineárních dílců 56

A.5.5 Seříznutí velikosti membránových dílců 56

A.5.6 Požárně odolné podhledy 56

A.5.7 Horní uchycení a uchycení obvodového profilu 56

A.6 Mechanická odolnost a stabilita nosných dílců 57

Příloha B (informativní) Výběr horního uchycení a uchycení obvodového profilu 58

Příloha C (informativní) Odolnost proti zatížení větrem 60

Příloha D (normativní) Odolnost proti nárazu 61

D.1 Předmět 61

D.2 Definice 61

D.3 Zkušební zařízení 61

D.3.1 Míče 61

D.3.2 Zařízení na vystřelování míčů 61

D.4 Montáž nosných prvků 62

D.5 Postup zkoušky 62

D.5.1 Obecně 62

D.5.2 Kalibrace zařízení pro vystřelování míčů 63

D.5.3 Zkoušení prvků podhledu 63

D.6 Hodnocení 63

D.7 Protokol o zkoušce 63

Příloha E (normativní) Formaldehydové třídy a související zkušební metody 64

Příloha F (normativní) Membránové dílce – Zkouška pevnosti v ohybu 66

F.1 Obecně 66

F.2 Zkušební zařízení 66

F.2.1 Obecně 66

F.2.2 Zkušební rám 66

F.2.3 Zatěžovací zařízení 67

F.2.4 Zkušební místnost/komora 67

F.2.5 Váhy 67

F.3 Zkušební podmínky 68

F.3.1 Okolní podmínky 68

F.3.2 Omezení/okrajové podmínky 68

F.4 Zkušební těleso 68

F.4.1 Velikost a charakteristiky 68

F.4.2 Počet zkušebních těles 68

F.4.3 Kondicionování 68

Strana

F.5 Postup zkoušky 68

F.5.1 Typy zatížení zkušebního tělesa 68

F.5.2 Obecně 69

F.5.3 Zkouška bez zatížení (minimální normativní požadavek) 69

F.5.4 Zkouška s přídavným zatížením 69

F.6 Protokol o zkoušce 70

F.7 Rozšířená oblast použití 70

Příloha G (normativní) Závěsný dílec – Zkouška funkčnosti 71

Příloha H (normativní) Dílec obvodového profilu – Zkouška funkčnosti, stanovení únosnosti 74

H.1 Obecně 74

H.2 Základní zkouška obvodových profilů 74

H.2.1 Zkušební zabudování 74

H.2.2 Uchycení obvodových profilů 75

H.2.3 Zkušební zatížení 75

H.2.4 Počet zkoušek 75

H.2.5 Aplikace zatížení 75

H.2.6 Tloušťka obvodového profilu 76

H.2.7 Alternativní zkoušení 76

H.2.8 Protokol o zkoušce 77

Příloha I (normativní) Zkouška reakce na oheň – Montáž a připevnění 78

I.1 Rozměry zkušebního tělesa podle EN 13823 78

I.2 Membránové podhledové dílce 78

I.2.1 Montáž a upevnění podle EN 13823 78

I.2.2 Pravidla konečného použití 82

I.3 Dílce subsystému 83

I.3.1 Obecně 83

I.3.2 Montáž a upevnění podle EN 13823 83

I.3.3 Pravidla konečného použití 85

I.4 Požadavky na reakci na oheň malých výrobků a dílců 85

I.4.1 Zásady 85

I.4.2 Malé dílce sestavy 85

I.4.3 Malé součásti 86

I.4.4 Dílce sestavy v lineárním spoji 86

I.4.5 Vložené součásti 86

I.4.6 Ustanovení prohlášení o vlastnostech 86

Příloha J (normativní) Mechanická pevnost, bezpečnost při selhání – přepážky 87

J.1 Obecně 87

J.2 Zkušební zařízení 87

J.2.1 Zatěžovací svorky 87

J.2.2 Klimatizační komora 87

J.2.3 Zatěžovací zařízení 87

J.3 Zkušební těleso 87

J.4 Počet zkušebních těles 87

Strana

J.5 Kondicionování 87

J.6 Zkušební uspořádání (viz obrázek J.1) 88

J.7 Postup zkoušky 88

J.8 Kritéria užitných vlastností, posouzení, hodnocení a vyjádření výsledku zkoušky 89

J.9 Protokol o zkoušce 89

Příloha K (informativní) Vlastnosti reakce na oheň – Klasifikace bez dalšího zkoušení (CWFT) 90

Příloha L (informativní) Pokyny pro výběr systému prokazování shody 91

Příloha M (informativní) Významné technické změny mezi touto evropskou normou a předchozím vydáním 93

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají základních požadavků nebo jiných
ustanovení směrnic EU 94

ZA.1 Předmět a příslušné články 94

ZA.2 Postup prokazování shody 98

ZA.2.1 Systémy prokazování shody 98

ZA.2.2 ES certifikát shody a ES prohlášení o shodě 103

ZA.3 Označení CE 104

ZA.3.1 Obecně 104

ZA.3.2 Příklady označení CE pro výrobky zavěšených podhledů podle EN 13964 105

ZA.3.3 Příklad označení CE výrobků podle EN 13964 a zároveň také podle dalších harmonizovaných technických
specifikací 111

Bibliografie 113

Předmluva

Tento dokument (EN 13964:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 277 Zavěšené podhledy, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. 

Tento dokument nahrazuje EN 13964:2004.

Porovnání změn v tomto dokumentu a předchozí verze je uvedeno v příloze M.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Schéma 1 znázorňuje vztah mezi touto evropskou normou vypracovanou CEN/TC 277 Zavěšené podhledy a dalšími evropskými normami vypracovanými CEN/TC 241 Výrobky ze sádry a CEN/TC 112 Panely na bázi dřeva.

[image]

Schéma 1

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro membrány, jednotlivé dílce subsystémů, sestavy subsystémů a sestavy zavěšených podhledů určené pro uvedení na trh. Platí pro zavěšené podhledy dodávané jako kompletní sestava, subsystémy uváděné na trh jako sestavy, jednotlivé dílce (výrobky) těchto subsystémů a membránové dílce. Zahrnuje zkušební metody a metody prokazování stejně jako ustanovení pro hodnocení shody a pro označování výrobků podle požadavků této evropské normy.

Pokud neexistuje jiná evropská norma, specifikuje tato evropská norma rozměry, tolerance a případně požadavky na užitné vlastnosti běžně dostupných podhledových subsystémů a membránových dílců.

Tato evropská norma zahrnuje následující charakteristiky:

Tato evropská norma zahrnuje také následující požadavky:

Tato evropská norma se nevztahuje na následující:

POZNÁMKA 1 Tyto normy byly vypracovány v CEN/TC 241 na základě mandátu M/106 „Výrobky ze sádry“ a v CEN/TC 112 na základě mandátu M/113 „Panely na bázi dřeva“.

Tato evropská norma také uvádí určité specifikace pro zabudovaný systém zavěšeného stropního pohledu (viz poznámka 2).

POZNÁMKA 2 Existují pro to dva důvody:

– jednotlivé součásti a sestavy musí splňovat určité požadavky, aby zabudovaný systém byl schopen plnit požadavky, a

– pro usnadnění je vhodné uvádět v jednom dokumentu požadavky na dílec/sestavu a požadavky na zabudovaný systém spolu s jejich vzájemnou vazbou.

Tato evropská norma uvádí informace pro různé strany odpovědné za návrh, výrobu a specifikaci/výběr zavěšených podhledů použitých v interiérech budov a v inženýrských stavbách.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.