ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.220; 97.145 Listopad 2014

Pevné kovové žebříky pro stavby

ČSN 74 3282

 

Fixed metal ladders for use in construction works

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 74 3282 z února 2013.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované dokumenty 4

3 Termíny a definice 5

4 Požadavky 7

4.1 Obecně 7

4.2 Materiály 7

5 Konstrukční a bezpečnostní požadavky 8

5.1 Provozní žebříky 8

5.2 Požární žebříky 20

5.3 Únikové žebříky 24

6 Navrhování, výroba, montáž a zkoušení 24

6.1 Pokyny pro navrhování 24

6.2 Výroba a montáž 25

6.3 Zkoušení žebříků 25

Příloha A (informativní) Doporučená konstrukční řešení – příklady 26

Předmluva

Změny proti předchozím normám

V porovnání s předchozím vydáním této normy bylo provedeno zpřesnění podmínek pro volbu ochranného zařízení proti pádu, sjednocení názvu pro bezpečnostní koš, formální úprava obrázků a zrušení platnosti této normy pro žebříky na volně stojících komínech, šikmých střechách a bazénech.

Souvisící ČSN

ČSN EN 1090-1+A1 (73 2601) Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců

ČSN EN 12951 (74 7750) Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Trvale připevněné střešní žebříky – Specifikace výrobku a zkušební metody

ČSN EN 13084 (73 4220) (soubor) Volně stojící komíny

ČSN EN 13451-2 (94 0915) Vybavení plaveckých bazénů – Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro žebříky, žebříková schodiště a madla

ČSN EN 13586+A1 (27 0137) Jeřáby – Přístupy

ČSN EN 14396 (13 6353) Žebříky pevně zabudované v šachtách

ČSN 69 0830 Obslužné konstrukce svislých nádob

ČSN 73 4110 Vysoké komíny zděné

ČSN 73 5130 Jeřábové dráhy

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

ČSN 75 0748 Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací

Souvisící právní předpisy

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: EXCON, a. s., IČ 00506729, Ing. Pavel Háša

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ilona Bařinová

1Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování, výrobu a montáž pevných kovových žebříků (dále jen žebříků), které jsou trvalou součástí staveb. Zahrnuje problematiku žebříků provozních, požárních a žebříků únikových.

Norma neplatí pro pevné žebříky, které jsou součástí strojního zařízení, pro žebříky v podzemních šachtách, pro pevné žebříky v objektech vodovodů a kanalizací, pro žebříky na volně stojících komínech, pro žebříky v plaveckých bazénech, pro pevné žebříky na šikmých střechách a pro žebříková schodiště.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.