ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.50 Září 2015

Dřevěná okna – Základní ustanovení

ČSN 74 6101

 

Timber windows – Basic regulations

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 74 6101 z 1990-03-01.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované dokumenty 4

3 Termíny a definice 6

4 Třídění oken 7

4.1 Třídění podle materiálů 7

4.2 Třídění podle počtu tabulí skla 7

4.3 Třídění podle uspořádání křídel 7

4.4 Třídění podle možnosti otevírání 8

4.5 Třídění podle otevíratelnosti křídel a podle směru otevírání, otáčení a posunování 8

4.6 Třídění podle členění okenního rámu 8

4.7 Třídění podle počtu křídel 8

4.8 Třídění podle stupně dokončení 9

5 Označování v technické dokumentaci 9

6 Tvary a rozměry 13

7 Součásti 13

7.1 Dřevo 13

7.2 Hliníkové součásti 13

7.3 Součásti z jiných materiálů 13

7.4 Lepidla 13

7.5 Skla 13

7.6 Zasklívací těsnění a těsnění proti povětrnosti 13

7.7 Kování s výjimkou kotvících prvků 14

7.8 Kotvicí prvky 14

7.9 Výplně 14

7.10 Ventilační zařízení 14

8 Vzhled a povrchová úprava 14

8.1 Obecně 14

8.2 Jakost a vzhled povrchové úpravy 14

9 Provedení 16

9.1 Obecně 16

9.2 Tolerance a odchylky výrobních rozměrů 17

10 Technické požadavky a zkoušení 17

10.1 Požadované vlastnosti 17

10.2 Doplňkové vlastnosti 18

11 Prohlášení o vlastnostech a označení CE 18

12 Balení, doprava a skladování 18

13 Manipulace, montáž, údržba a ošetřování 18

Příloha A (informativní) Trvanlivost a recyklace 19

A.1 Obecně 19

A.2 Součásti 19

A.3 Osazování (montáží) a údržba 20

A.4 Recyklace 20

Příloha B (informativní) Doporučení pro montáž a užívání oken 21

Bibliografie 22

Předmluva

Úvod

Tato norma uvádí základní ustanovení pro dřevěná okna a balkónové dveře s ohledem na třídění, označování, tvary a rozměry, používané součásti, vzhled, povrchovou úpravu, provedení, jakož i nakládání s hotovými výrobky. Také uvádí technické požadavky s ohledem na zkoušení a ověřování stálosti vlastností podle ČSN EN 14351-1.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě jsou doplněny požadavky na používané materiály, odkazy na terminologii a aktualizovány požadavky norem.

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Milan Helegda, Ph.D., IČ 71865586

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

1 Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování, výrobu, zkoušení, dodávání a skladování dřevěných oken, balkónových dveří, nadsvětlíků k balkónovým dveřím a pevně zasklených bočních dílů k balkónovým dveřím (dále jen okna), jejichž hlavní nosnou funkci konstrukce plní dřevo. Hlavní nosnou část u neotevíratelných oken tvoří okenní rám, u otevíratelných oken rám a nosné křídlo. Čistící křídla mohou být vyrobena i z jiných materiálů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.