ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.50; 77.150.01; 91.060.10; 91.060.20 Listopad 2013

Celoplošně podepřené plechové výrobky
pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady – Specifikace výrobku a požadavky

ČSN
EN 14783

74 7721

 

Fully supported metal sheet and strip for roofing, external cladding and internal lining – Product specification
and requirements

Tôles et bandes métalliques totalement supportées pour couverture, bardages extérieur et intérieur – Spécification
de produit et exigences

Vollflächig unterstützte Dachdeckungs- und Wandbekleidungselemente für die Innen- und Außenanwendung
aus Metallblech – Produktspezifikation und Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14783:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14783:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14783 (74 7721) z prosince 2006.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti ČSN EN 14783 z prosince 2006 byla změněna kapitola 3, článek 5.3 a příloha ZA.

Informace o citovaných dokumentech

CEN/TS 1187 zavedena v ČSN P CEN/TS 1187 (73 0867) Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru

EN 501:1994 zavedena v ČSN EN 501:1996 (74 7701) Střešní výrobky pro plechové krytiny – Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny ze zinkového plechu

EN 502:2013 zavedena v ČSN EN 502:2013 (74 7710) Střešní výrobky pro plechové krytiny – Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z korozivzdorného ocelového plechu

EN 504:1999 zavedena v ČSN EN 504:2000 (74 7711) Střešní výrobky pro plechové krytiny – Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z měděného plechu

EN 505:2013 zavedena v ČSN EN 505:2013 (74 7712) Střešní výrobky pro plechové krytiny – Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z ocelového plechu

EN 507:1999 zavedena v ČSN EN 507:2000 (74 7713) Střešní výrobky pro plechové krytiny – Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z hliníkového plechu

EN 1427 zavedena v ČSN EN 1427 (65 7060) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení bodu měknutí – Metoda kroužek a kulička

EN 10088-1 zavedena v ČSN EN 10088-1 (42 0927) Korozivzdorné oceli – Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

EN 12588:2006 zavedena v ČSN EN 12588:2007 (42 1351) Olovo a slitiny olova – Válcované plechy z olova pro stavebnictví

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-5 zavedena v ČSN EN 13501-5+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

EN 13823 zavedena v ČSN EN 13823 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

EN ISO 6270-1 zavedena v ČSN EN ISO 6270-1 (67 3108) Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti vlhkosti – Část 1: Kontinuální kondenzace

EN ISO 6988 zavedena v ČSN ISO 6988 (03 8130) Kovové a jiné anorganické povlaky – Zkouška oxidem siřičitým s povšechnou kondenzací vlhkosti

EN ISO 9227 zavedena v ČSN EN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou

EN ISO 11925-2 zavedena v ČSN EN ISO 11925-2 (73 0884) Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene (ISO 11925-2:2002)

Souvisící ČSN

ČSN EN 10346 (42 0110) Kontinuálně žárově ponorem povlakované ocelové ploché výrobky – Technické dodací podmínky

ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

ČSN EN 13238 (73 0859) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů

ČSN EN 13162 ed. 2 (72 7201) Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace)

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky (ISO 9001)

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN ATELIER DEK, DEK a. s., IČ 276 368 01, Ing. Zdeněk Plecháč

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček


EVROPSKÁ NORMA EN 14783
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2013

ICS 77.140.50; 77.150.01; 91.060.10; 91.060.20 Nahrazuje EN 14783:2006

Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady – Specifikace výrobku a požadavky

Fully supported metal sheet and strip for roofing, external cladding and internal lining – Product specification and requirements 

Tôles et bandes métalliques totalement supportées pour couverture, bardages extérieur et intérieur – Spécification de produit et exigences

Vollflächig unterstützte Dachdeckungs-
und Wandbekleidungselemente für die Innen-
und Außenanwendung aus Metallblech – Produktspezifikation und Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-02-24.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14783:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Obsah

Strana

Předmluva 8

1 Předmět normy 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny a definice 10

4 Požadavky 10

4.1 Materiály 10

4.2 Jmenovitá tloušťka 10

4.3 Vodotěsnost 10

4.4 Změny rozměrů 11

4.5 Mezní úchylky rozměrů 11

4.6 Propustnost vodní páry a vzduchu 11

4.7 Uvolňování nebezpečných látek 11

4.8 Trvanlivost 11

4.9 Chování při vnějším požáru 11

4.10 Reakce na oheň 11

5 Zkušební metody, způsob hodnocení a odběru vzorků 11

5.1 Chování střešních krytin při vnějším požáru 11

5.1.1 Výrobky splňující požadavky na chování při vnějším požáru bez nutnosti zkoušení 11

5.1.2 Výrobky klasifikované bez nutnosti dalšího zkoušení (CWFT) 12

5.1.3 Ostatní výrobky 12

5.2 Reakce na oheň 12

5.2.1 Výrobky, splňující požadavky rekce na oheň třídy A1 bez nutnosti zkoušení 12

5.2.2 Ostatní výrobky 12

5.3 Uvolňování nebezpečných látek 12

6 Hodnocení shody 12

6.1 Obecně 12

6.2 Počáteční zkoušení typu 13

6.2.1 Obecně 13

6.2.2 Odběr vzorků pro počáteční zkoušení typu 15

6.3 Řízení výroby u výrobce (FPC) 15

6.3.1 Obecně 15

6.3.2 Obecné požadavky 16

7 Označování 17

8 Značení výrobku 17

Příloha A (normativní) Ocelový plech s vícevrstvým povlakem 18

A.1 Obecně 18

A.2 Základní materiál 18

A.3 Specifické požadavky 18

A.3.1 Nejmenší jmenovitá tloušťka 18

A.3.2 Specifikace povlaků obsahujících asfalt 18

A.3.3 Trvanlivost 18

A.4 Vady 18

Strana

Příloha B (normativní) Podmínky zkoušky při zkoušení rekce na oheň 19

B.1 Obecně 19

B.2 Podmínky pro montáž a upevnění zkušebních těles pro zkoušku SBI 19

B.2.1 Obecně 19

B.2.2 Obecné ustanovení 19

B.2.3 Zajištění přesahu u svislého spoje 20

B.2.4 Normové sestavení – Ocelový koutový profil 21

B.2.5 Alternativní sestavení – Koutové profily a těsnění 21

B.3 Uspořádání pro zkoušku reakce na oheň podle EN ISO 11925-2 21

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, které se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních výrobcích 22

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 22

ZA.2 Postup(y) prokazování shody výrobků 23

ZA.2.1 Systémy prokazování shody 23

ZA.2.2 ES prohlášení o shodě 25

ZA.3 Označení CE 26

Bibliografie 29

Předmluva

Tento dokument (EN 14783:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 128 Střešní skládané krytiny a výrobky pro obklady stěn, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Tento dokument nahrazuje EN 14783:2006.

Proti předchozímu vydání byla změněna: kapitola 3, článek 5.3 a příloha ZA.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje terminologii, požadavky a zkušební metody pro ze svitků a tabulí vyrobené střešní krytiny a vnitřní a vnější obklady stěn určené pro celoplošné podepření. Norma neplatí pro výrobky vyráběné na stavbě.

Tato norma platí pro celoplošně podepřené výrobky z hliníku, mědi, olova, oceli, korozivzdorné oceli a zinku s povlakem nebo bez něj. Povlak může být kovový, organický, anorganický nebo vícevrstvý (viz příloha A).

Tato norma obsahuje také pravidla pro označování, značení štítkem a hodnocení shody.

Tato norma neobsahuje požadavky na akustické nebo tepelně izolační vlastnosti.

Tato norma neobsahuje rozměrové nebo konstrukční požadavky vzhledem k pracovním postupům, montážní technice nebo provedení instalovaných výrobků.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.