ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.30 Květen 2012

Podlahy – Společná ustanovení

ČSN 74 4505

Floors – Common Regulations

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 74 4505 z července 2008.

 

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 9

4 Technické požadavky 11

4.1 Charakteristiky viditelného povrchu 11

4.2 Stálobarevnost 11

4.3 Celková rovinnost povrchu vrstvy 11

4.4 Místní rovinnost povrchu 12

4.5 Přímost spár 13

4.6 Tloušťka vrstvy potěru 13

4.7 Rozměrová stálost 13

4.8 Mechanická odolnost a stabilita 14

4.9 Tvrdost povrchu a odolnost proti opotřebení 14

4.10 Odolnost proti kontaktnímu namáhání 15

4.11 Tepelně technické vlastnosti 15

4.12 Působení vody a vlhkosti 15

4.13 Akustické vlastnosti 16

4.14 Chemické a biologické vlastnosti 16

4.15 Požární bezpečnost 16

4.16 Elektrické a magnetické vlastnosti 16

4.17 Skluznost 17

4.18 Hygienické požadavky 17

5 Podlahy v bytové a občanské výstavbě 17

5.1 Návrh podlahy 17

5.2 Montované nosné (roznášecí) vrstvy 19

5.3 Provádění 19

6 Průmyslové podlahy 21

6.1 Návrh průmyslové podlahy 21

6.2 Provádění 22

6.3 Povrchové úpravy 23

6.4 Oprava vad 23

7 Zkoušení 24

7.1 Charakteristika viditelného povrchu 24

7.2 Stálobarevnost 24

7.3 Celková rovinnost povrchu vrstvy 24

7.4 Místní rovinnost povrchu vrstvy 24

7.5 Přímost spár 24

7.6 Tloušťka vrstvy 24

7.7 Pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu 24

7.8 Pevnost v tahu povrchových vrstev 24

7.9 Přídržnost povrchové úpravy 25

Strana

7.10 Odolnost proti dlouhodobě působícímu statickému zatížení 25

7.11 Tvrdost povrchu 25

7.12 Odolnost proti opotřebení 25

7.13 Tepelný odpor, tepelná jímavost, difúze a kondenzace 25

7.14 Vlhkost 25

7.15 Nasákavost 25

7.16 Vzduchová a kročejová neprůzvučnost 26

7.17 Činitel odrazu světla 26

7.18 Lesk plochy 26

7.19 Odolnost proti biologickým vlivům 26

7.20 Elektrické a magnetické vlastnosti 26

7.21 Reakce na oheň 26

7.22 Požární odolnost 26

7.23 Skluznost 26

7.24 Stlačitelnost 26

7.25 Mrazuvzdornost 26


Předmluva

Obecně

V některých normách, na které se tato norma odvolává, je pro napětí nebo pevnost použita jednotka N/mm2. Tato norma používá jednotku MPa vycházející ze soustavy SI. Vztah mezi jednotkami je 1 MPa = 1 N/mm2.

Změny proti předchozí normě

V porovnání s normou z roku 2008 jsou v textu některá ustanovení aktualizována s ohledem na nové poznatky a zkušenosti z užívání normy v praxi.

Obdobné mezinárodní normy

DIN 18560-1Estriche im Bauwesen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen, Prüfung und Ausführung

DIN 18560-2Estriche im Bauwesen – Teil 2: Estriche und Heizestriche auf Dämmschichten (schwimmende Estriche)

DIN 18560-3Estriche im Bauwesen – Teil 3: Verbundestriche

DIN 18560-4Estriche im Bauwesen – Teil 4: Estriche auf Trennschicht

DIN 18560-7Estriche im Bauwesen – Teil 7: Hochbeanspruchbare Estriche (Industrieestriche)

BS 4592-1Industrial type flooring, walkways and stair treads. Specification for open bar gratings

BS 4592-2Industrial type flooring, walkways and stair treads. Specification for expanded metal grating panels

BS 4592-3Industrial type flooring, walkways and stair treads. Specification for cold formed planks

BS 4592-4Industrial type flooring, walkways and stair treads. Specification for glass reinforced plastic open bar gratings

BS 4592-5Industrial type flooring, walkways and stair treads. Specification for solid plates in steel, aluminium and glass reinforced plastics

BS 8204-1Screeds, bases and in situ floorings. Concrete bases and cement sand levelling screeds to receive floorings. Code of practice

BS 8204-2Screeds, bases and in situ floorings. Concrete wearing surfaces. Code of practice

BS 8204-3Screeds, bases and in situ floorings. Polymer modified cementitious levelling screeds and wearing screeds. Code of practice.

BS 8204-4Screeds, bases and in situ floorings. Cementitious terrazo wearing surfaces. Code of practice

BS 8204-5Screeds, bases and in situ floorings. Mastic asphalt underlays and wearing surfaces. Code of practice

BS 8204-6Screeds, bases and in situ floorings. Synthetic resin floorings. Code of practice

BS 8204-7Screeds, bases and in situ floorings. Pumpable self-smoothing screeds. Code of practice

Porovnání s mezinárodní normou

Členění i technické požadavky navazují na obdobné výše citované zahraniční normy, a to zejména DIN 18560.

Souvisící ČSN

ČSN EN 1264 (soubor) (06 0315)Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy

ČSN EN 14342 (49 2109) Dřevěné podlahoviny – Charakteristiky, posuzování shody a označení

ČSN EN 13226 (49 2130) Dřevěné podlahoviny – Parketové vlysy s perem a/nebo drážkou

ČSN EN 13488 (49 2132) Dřevěné podlahoviny – Mozaikové parkety

ČSN EN 13227 (49 2133) Dřevěné podlahoviny – Lamparkety z rostlého dřeva

ČSN EN 13228 (49 2134) Dřevěné podlahoviny – Prvky krycích podlah včetně parketových bloků, s obvodovým spojem, z rostlého dřeva

ČSN EN 13489 (49 2136) Dřevěné podlahoviny – Vícevrstvé parketové dílce

ČSN EN 13629 (49 2137) Dřevěné podlahoviny – Spojované dílce z rostlého listnatého dřeva

ČSN CEN/TS 13810-2 (49 2139) Desky na bázi dřeva – Plovoucí podlahy – Část 2: Metody zkoušení

ČSN P CEN/TS 12872 (49 2605) Desky na bázi dřeva – Návod k použití nosných desek na podlahy, stěny a střechy

ČSN EN 12058 (72 1871) Výrobky z přírodního kamene – Podlahové a schodišťové desky – Požadavky

ČSN EN 13454-1 (72 2485) Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého – Část 1: Definice a požadavky

ČSN EN 1344 (72 2615) Cihelné dlažební prvky – Technické požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13748 (soubor) (72 3209) Teracové dlaždice

ČSN EN 14411 (72 5109) Keramické obkladové prvky – Definice, klasifikace, charakteristiky a označování

ČSN 72 5191 Keramické obkladové prvky – Stanovení protiskluznosti

ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě – Kontrola přesnosti – Část 3: Pozemní stavební objekty

ČSN EN 1366-6 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy

ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb

ČSN EN 12871 (73 1719) Desky na bázi dřeva – Technické předpisy a požadavky pro nosné desky pro použití v podlahách, stěnách a střechách

ČSN EN 1195 (73 2078) Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Působení nosných podlah

ČSN 73 3251 Navrhování konstrukcí z kamene

ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti povrchu podlah – Stanovení součinitele smykového tření

ČSN EN 13213 (74 4508) Dutinové podlahy

ČSN EN 12825 (74 4509) Zdvojené podlahy

ČSN 74 6930 Podlahové rošty ocelové – Společná ustanovení

ČSN EN 649 (91 7850) Pružné podlahové krytiny – Homogenní a heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny – Specifikace

ČSN EN 650 (91 7851) Pružné podlahové krytiny – Polyvinylchloridové podlahové krytiny s podkladem z juty nebo z polyesterového rouna nebo s vrstvou polyesterového rouna s polyvinylchloridovým podkladem – Specifikace

ČSN EN 651 (91 7852) Pružné podlahové krytiny – Polyvinylchloridové podlahové krytiny s vrstvou z pěnového materiálu – Specifikace

ČSN EN 652 (91 7853) Pružné podlahové krytiny – Polyvinylchloridové podlahové krytiny s podkladem na bázi korku – Specifikace

ČSN EN 653 (91 7854) Pružné podlahové krytiny – Lehčené polyvinylchloridové podlahové krytiny – Specifikace

ČSN EN 654 (91 7855) Pružné podlahové krytiny – Polotuhé polyvinylchloridové dlaždice – Specifikace

ČSN EN 655 (91 7856) Pružné podlahové krytiny – Dlaždice z aglomerované korkové směsi s polyvinylchloridovou nášlapnou vrstvou – Specifikace

ČSN EN 688 (91 7864) Pružné podlahové krytiny – Specifikace pro korkové linoleum

ČSN EN 14041 (91 7883) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny – Podstatné vlastnosti

ČSN P CEN/TS 14472 (soubor) (91 7886) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny – Projekt, příprava a instalace

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyhláška č. 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

Vypracování normy

Zpracovatel: Betonconsult s.r.o., IČ 27366774, Ing. Petr Tůma, Ph.D. a doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Kolomazník

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky pro navrhování, provádění a zkoušení podlah ve vnitřním i vnějším prostředí staveb. Norma rozlišuje dva druhy podlah: podlahy v bytové a občanské výstavbě a průmyslové podlahy. Rozdělení podlah je podle jejich zatížení (viz 3.2).

Tato norma se nevztahuje na nemovité kulturní památky a na objekty pro ustájení zvířat. Norma nezohledňuje specifické požadavky sportovních činností na podlahy.

Konec náhledu – text dále pokračuje v placené verzi ČSN.