ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.20 Únor 2009

Střešní krytiny z plechu – Podmínky pro samonosné krytiny z měděného nebo zinkového plechu

ČSN
EN 506

74 7714

 

Roofing products from metal sheet – Specification for self-supporting products of copper or zinc sheet

Produits de couverture en tôle métallique – Spécification pour les plaques de couverture en tôle de cuivre ou de zinc

Dachdeckungsprodukte aus Metallblech – Festlegungen für selbsttragende Bedachungselemente aus Kupfer- oder Zinkblech

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 506:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 506:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 506 (74 771) z prosince 2001.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Do schématu na obrázku 1 byla doplněna EN 14782, která je nadřazená celému souboru norem pro samonosné krytiny. Byla změněna mezní úchylka u výšky střešní taškové tabule. V příloze B byly vypuštěny některé předpisy pro zkušební metody osamělým břemenem. Byla zrušena příloha C týkající se národních odchylek typu A. V bibliografii byly doplněny předpisy.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 988 zavedena v ČSN EN 988 (42 1570) Zinek a slitiny zinku – Specifikace pro válcované ploché výrobky pro stavebnictví

EN 1172 zavedena v ČSN EN 1172 (42 1511) Měď a slitiny mědi – Plechy a pásy pro stavebnictví

Souvisící ČSN

ČSN EN 1993-1-3 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-3: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily

ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

ČSN EN 14782 (74 7720) Samonosné plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady – Specifikace výrobku a požadavky

ČSN EN ISO 9001 (010321) Systémy managementu jakosti – Požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: DEK a.s., IČO 276 36 801, Bc. Ondřej Hec, Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

EVROPSKÁ NORMA EN 506
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červenec 2008

ICS 91.060.20 Nahrazuje EN 506:2000

Střešní krytiny z plechu –
Podmínky pro samonosné krytiny z měděného nebo zinkového plechu

Roofing products from metal sheet –
Specification for self-supporting products of copper or zinc sheet 

Produits de couverture en tôle métallique – Spécification pour les plaques de couverture en tôle de cuivre ou de zinc

Dachdeckungsprodukte aus Metallblech – Festlegungen für selbsttragende Bedachungselemente aus Kupfer- oder Zinkblech

Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-05-30.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 506:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice, značky a zkratky 7

3.1 Všeobecně 7

3.2 Materiály 7

3.3 Profily 8

3.4 Geometrie výrobku 10

3.5 Značky a zkratky 12

4 Požadavky 12

4.1 Všeobecně 12

4.2 Materiály 12

4.2.1 Měď 12

4.2.2 Organické povlaky nebo chemické úpravy an slitině zinek-měď-titan 12

4.2.3 Mezní úchylky materiálu 13

4.3 Výrobky 13

4.3.1 Mechanická únosnost 13

4.3.2 Výpočet 13

4.3.3 Rozměry 13

4.3.4 Mezní úchylky rozměrů profilovaných plechů 13

4.3.5 Požární bezpečnost 13

5 Zkušební metody 13

5.1 Materiálové vlastnosti 13

5.2 Konstrukční vlastnosti 14

6 Označování výrobků 14

7 Značení, opatřování štítkem a balení 14

7.1 Značení a opatrování štítkem 14

7.2 Balení a zvláštní ujednání 14

7.3 Doprava, skladování a manipulace 14

Příloha A (normativní) Mezní úchylky rozměrů 15

Příloha B (informativní) Zkušební metody pro osamělá břemena 29

Bibliografie 30

Předmluva

Tento dokument (ČSN EN 506:2008) připravila Technická komise CEN/TC 128 „Střešní skládané krytiny a výrobky pro obklady stěn“, jejíž sekretariát byl zřízen u NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2009.

Pozor, některé části této normy mohou podléhat patentovým právům. CEN [a/nebo CENELEC] nenese zodpovědnost za rozpoznání některých nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 506:2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharsko, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Obrázek 1 znázorňuje postavení této normy v systému norem CEN, které platí pro kovové výrobky pro střešní krytinu. 

 

 

 

 

Kovové výrobky pro střešní krytinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samonosné výrobky

 

 

 

Celoplošně podepřené výrobky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 14782

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měď / Zinek
EN 506

 

Ocel
EN 508-1

 

Hliník
EN 508-2

 

Korozivzdorná ocel
EN 508-3

 

Obrázek 1 – Systém norem

Provedení výrobků, pro které platí tato norma, je stanoveno na základě výpočtů a několika druhů zkoušek.

Provedení střešní krytiny sestavené z výrobků uvedených v této normě závisí nejen na vlastnostech výrobků stanovených touto normou, ale také na návrhu, konstrukci a provedení střechy jako celku ve vztahu k prostředí a k podmínkám použití.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na výrobky pro samonosnou skládanou krytinu střech vyrobenou z měděného plechu nebo plechu ze slitiny zinek-měď-titan, a která je nebo není opatřena dodatečným organickým povlakem.

Norma stanovuje obecné charakteristiky, definice, značení výrobků společně s požadavky na materiály, ze kterých mohou být výrobky vyrobeny. Je určena buď výrobcům, aby si zajistili, že jejich výrobky budou splňovat požadavky normy, nebo odběratelům, aby si ověřili splnění svých požadavků na výrobky před opuštěním výrobny. Norma dále stanovuje požadavky na výrobky, aby vyhovovaly obvyklým podmínkám použití.

Norma platí pro všechny skládané samonosné krytiny vyrobené z profilovaných plechů kromě profilovaných střešních taškových tabulí s plochou menší než 1 m2 a vyrobených lisováním. Profilované střešní plechy jsou navrženy pro zamezení pronikání větru, deště a sněhu do stavby a pro přenesení z toho plynoucího zatížení, včetně občasného zatížení při údržbě, do nosné konstrukce.

Norma neobsahuje ustanovení týkající se podpůrné konstrukce, návrhu systému střechy, provedení spojů a oplechování.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.