ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.30                                                                                                                               Červen 2007

Odolnost proti skluznosti povrchu podlah -
Stanovení součinitele smykového tření

ČSN 74 4507

 

Slip resistance of floor surface - Determination of friction coefficient

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 74 4507 z 1981-04-14.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78601


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 4

3          Definice................................................................................................................................................................................. 4

4          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 5

5          Podmínky zkoušky............................................................................................................................................................... 5

6          Zkušební zařízení a pomůcky............................................................................................................................................ 5

7          Odběr a příprava zkušebních těles.................................................................................................................................. 7

8          Postup zkoušky.................................................................................................................................................................... 8

9          Výpočet výsledků z naměřených hodnot......................................................................................................................... 9

10        Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 9


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozím normám

V porovnání s předcházející normou byly do normy zařazeny aktuální informace pro zkušební soubor standardů, vypuštěny odkazy na zrušené normy a doplněny odkazy na nové normy. Dále byla provedena celková úprava a zpřesnění textu normy včetně úpravy některých normových hodnot a podmínek zkoušky.

Obdobné mezinárodní normy

DIN 51131:2006 Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft - Verfahren zur Messung des Gleitreibungskoeffizienten

(Zkoušení povrchů podlah - Stanovení odolnosti proti skluznosti - Měření koeficientu tření)

Porovnání s mezinárodními normami

Princip zkoušení uvedený v ČSN 74 4507, tj. rovinné měření, je obdobný jako v DIN 51131:1999.

Souvisící ČSN

ČSN 62 1405 Pryž. Stanovení hustoty

ČSN ISO 291 (64 0204) Plasty - Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení

ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení

ČSN EN ISO 2420 (79 3806) Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení zdánlivé hustoty

ČSN EN 649 (91 7850) Pružné podlahové krytiny - Homogenní a heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace

ČSN EN 655 (91 7856) Pružné podlahové krytiny - Dlaždice s podkladem ze slisovaného korku s polyvinylchloridovou nášlapnou vrstvou - Specifikace

ČSN EN 13893 (91 7882) Pružné, laminátové a textilní podlahové krytiny - Měření dynamického koeficientu tření na suchém povrchu podlah

ČSN EN 14041 (91 7883) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Podstatné vlastnosti

Souvisící právní předpisy

Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a.s., IČ 47910381, Ing. Marie Ordeltová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma platí pro stanovení odolnosti proti skluznosti povrchů podlah laboratorním způsobem. Jedná se o rovinné zkoušení, kde zkoušený povrch je při měření v horizontální poloze a stanovuje se součinitel smykového tření. Účelem stanovení odolnosti proti skluznosti povrchu podlahy je zjištění vhodnosti povrchu podlahy pro bezpečný pohyb osob.

Norma se nevyužívá pro zkoušení pružných, laminátových a textilních podlahových krytin za sucha.-- Vynechaný text --