ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.20                                                                                                                                 Leden 2007

Pevné podklady pro skládané střešní krytiny -
Definice a charakteristiky

ČSN
EN 14964

74 7718

 

Rigid underlays for discontinuous roofing - Definitions and characteristics

Ecrans rigides de sous-toiture pour pose en discontinu - Définitions et caractéristiques

Unterdeckplatten für Dachdeckungen - Definitionen und Eigenschaften

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14964:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14964:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77514


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 300 zavedena v ČSN EN 300 (49 2615) Desky z orientovaných plochých třísek (OSB) - Definice, klasifikace a požadavky

EN 312 zavedena v ČSN EN 312 (49 2614) Třískové desky - Požadavky

EN 324-1 zavedena v ČSN EN 324-1 (49 0182) Desky ze dřeva - Stanovení rozměrů desek - Část 1: Stanovení tloušťky, šířky a délky

EN 324-2 zavedena v ČSN EN 324-2 (49 0182) Desky ze dřeva - Stanovení rozměrů desek - Část 2: Stanovení pravoúhlosti a přímosti boků

EN 534:2006 zavedena v ČSN EN 534 (74 7708) Asfaltové vlnité desky - Specifikace výrobku a zkušební metody

EN 622-2 zavedena v ČSN EN 622-2 (49 2612) Vláknité desky - Požadavky - Část 2: Požadavky na tvrdé desky

EN 622-3 zavedena v ČSN EN 622-3 (49 2612) Vláknité desky - Požadavky - Část 3: Požadavky na polotvrdé desky

EN 622-4 zavedena v ČSN EN 622-4 (49 2612) Vláknité desky - Požadavky - Část 4: Požadavky na izolační desky

EN 622-5 zavedena v ČSN EN 622-5 (49 2612) Vláknité desky - Požadavky - Část 5: Požadavky na desky vyrobené suchým procesem (MDF)

EN 636 zavedena v ČSN EN 636 (49 2419) Překližované desky - Požadavky

EN 12467:2004 zavedena v ČSN EN 12467 (72 3403) Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody

EN 12524:2000 zavedena v ČSN EN 12524 (73 0576) Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti - Tabulkové návrhové hodnoty

EN 12664 zavedena v ČSN EN 12664 (73 0568) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Suché a vlhké výrobky o středním a nízkém tepelném odporu

EN 13501-1:2002 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13986:2004 zavedena v ČSN EN 13986 (73 2871) Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví - Charakteristiky, hodnocení shody a označení

EN 14279 zavedena v ČSN EN 14279 (49 2920) Vrstvené dřevo (LVL) - Definice, klasifikace a specifikace

EN ISO 140-3 zavedena v ČSN EN ISO 140-3 (73 0511) Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 3: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí (ISO 140-3:1995)

EN ISO 717-1 zavedena v ČSN EN ISO 717-1 (73 0531) Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost (ISO 717-1:1996)

EN ISO 12572 zavedena v ČSN EN ISO 12572 (73 0547) Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení prostupu vodní páry (ISO 12752:2001)

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21 o sbližování právních a správních předpisů členských států, týkající se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.


Strana 3

Vypracování normy

Zpracovatel: DEKTRADE, a.s., IČ 48589837, Ing. Pavel Štajnrt, Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 14964
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              Říjen 2006

ICS 91.060.20

Pevné podklady pro skládané střešní krytiny - Definice a charakteristiky

Rigid underlays for discontinuous roofing - Definitions and characteristics

 

Ecrans rigides de sous-toiture pour pose
en discontinu - Définitions et caractéristiques

Unterdeckplatten für Dachdeckungen -
Definitionen und Eigenschaften

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-08-28.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14964:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

Úvod................................................................................................................................................................................................... 8

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 9

2    Citované normativní dokumenty............................................................................................................................................. 9

3    Termíny a definice................................................................................................................................................................... 10

4    Charakteristiky výrobku a zkušební metody........................................................................................................................ 11

5    Hodnocení shody..................................................................................................................................................................... 14

6    Označování, značení štítkem a balení.................................................................................................................................. 15

Příloha A (normativní) Pravidla pro řízení výroby u výrobce.................................................................................................... 16

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, které se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích
............................................................................................................................................................ 17

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 23


Strana 7

Předmluva

Tuto evropskou normu (EN 14964:2006) připravila Technická komise CEN/TC 128 „Prvky střešního pláště“, jejíž sekretariát byl zřízen u IBN/BIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2008.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato evropská norma je specifikací výrobku pro pevné podklady definované v kapitole 3 této evropské normy, které se používají při zastřešení budov.

Druhy podkladů specifikované v této evropské normě jsou chápány jako stavební výrobky podle kapitoly 1 Směrnice o stavebních výrobcích.

Všeobecné normy pro zkušební metody, které se vztahují k této specifikaci výrobku, spadají pod CEN/TC 128, pokud není v této normě uvedeno jinak.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 8

Úvod

Kapitola 2 Směrnice EU o stavebních výrobcích požaduje, aby stavební výrobky byly vhodné pro určené použití, tj. tyto výrobky musí mít vlastnosti, které umožní zabudování výrobků uvedených v kapitole 3 Směrnice EU o stavebních výrobcích.

Harmonizované charakteristiky specifikované touto evropskou normou vycházejí z mandátu M/122 „Střešní krytiny, střešní okna a střešní světlíky a doplňkové výrobky“. Norma obsahuje rovněž nepovinné charakteristiky. Příloha ZA uvádí, které charakteristiky jsou podle této evropské normy harmonizovány.

Zkušební metody podle této evropské normy se vztahují k použití pevných podkladů při provádění střech.


Strana 9

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje technické požadavky pro průmyslově vyráběné desky (dřevěné desky, ploché vláknocementové desky, asfaltové vlnité desky nebo desky z jakéhokoliv jiného materiálu, který může být charakterizován jako jeden z těchto materiálů), které jsou používány jako podklad u konstrukce šikmých střech pro skládanou krytinou (např. tašky, břidlice). Tato evropská norma rovněž stanovuje kontrolní a zkušební metody, stejně jako kritéria hodnocení shody.

Tato evropská norma neplatí pro pevné podklady, které slouží ke ztužení nebo mají nosnou funkci.-- Vynechaný text --