ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.20                                                                                                                            Prosinec 2006

Prvky střešního pláště - Pásové plastové střešní
světlíky s podstavcem nebo bez podstavce -
Klasifikace, požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 14963

74 7717

 

Roof coverings - Continuous rooflights of plastics with or without upstands - Classification, requirements and test methods

Eléments de couverture - Lanterneaux continus en matière plastique avec et sans costière - Classification, spécifications
et méthodes d’essais

Dachdeckungen - Dachlichtbänder aus Kunststoff mit oder ohne Aufsetzkränzen - Klassifizierung, Anforderungen
und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14963:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14963:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2006
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77465


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 410 zavedena v ČSN EN 410 (70 1018) Sklo ve stavebnictví - Stanovení světelných a slunečních charakteristik zasklení

EN 596 zavedena v ČSN EN 596 (73 2075) Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Zkoušení stěnových panelů na bázi dřeva měkkým rázem

EN 673 zavedena v ČSN EN 673 (70 1024) Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Výpočtová metoda

EN 674 zavedena v ČSN EN 674 (70 1025) Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Metoda chráněné teplé desky

EN 675 zavedena v ČSN EN 675 (70 1026) Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Metoda měřidla tepelného toku

EN 1013-1 zavedena v ČSN EN 1013-1 (74 7707) Světlopropustné profilované plastové desky pro jednoplášťové střechy - Část 1: Všeobecné požadavky a zkušební metody

EN 1013-3 zavedena v ČSN EN 1013-3 (74 7707) Světlopropustné profilované plastové desky pro jednoplášťové střechy - Část 3: Specifické požadavky a zkušební metody pro desky z polyvinylchloridu

EN 1013-5 zavedena v ČSN EN 1013-5 (74 7707) Světlopropustné profilované plastové desky pro jednoplášťové střechy - Část 5: Specifické požadavky a zkušební metody pro polymethylmetakrylátové (PMMA) desky

EN 1026 zavedena v ČSN EN 1026 (74 6017) Okna a dveře - Průvzdušnost - Zkušební metoda

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-2 zavedena v ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

EN 13501-5 zavedena v ČSN EN 13501-5 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

EN ISO 140-3 zavedena v ČSN EN ISO 140-3 (73 0511) Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 3: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí

EN ISO 178 zavedena v ČSN EN ISO 178 (64 0607) Plasty - Stanovení ohybových vlastností (ISO 178:2001)

EN ISO 527-1 zavedena v ČSN EN ISO 527-1 (64 0604) Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Základní principy (ISO 527-1:1993, ZMĚNA 1:1994)

EN ISO 527-2 zavedena v ČSN EN ISO 527-2 (64 0604) Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty (ISO 527-2:1993, ZMĚNA 1:1994)

EN ISO 717-1 zavedena v ČSN EN ISO 717-1 (73 0531) Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost (ISO 717-1:1996)

EN ISO 4892-1 zavedena v ČSN EN ISO 4892-1 (64 0152) Plasty - Metody vystavení plastů laboratorním zdrojům světla - Část 1: Obecné principy (ISO 4892-1:1999)

EN ISO 4892-2 zavedena v ČSN EN ISO 4892-2 (64 0152) Plasty - Metody vystavení plastů laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy (ISO 4892-2:2006)

EN ISO 6946 zavedena v ČSN EN ISO 6946 (73 0558) Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda (ISO 6946:1996)

EN ISO 10077-2 zavedena v ČSN EN ISO 10077-2 (73 0567) Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy (ISO 10077-2:2003)

EN ISO 10211-1 zavedena v ČSN EN ISO 10211-1 (73 0551) Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Výpočet tepelných toků a povrchových teplot - Část 1: Základní metody (ISO 10211-1:1995)

EN ISO 10211-2 zavedena v ČSN EN ISO 10211-2 (73 0551) Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Výpočet tepelných toků a povrchových teplot - Část 2: Lineární tepelné mosty (ISO 10211-2:2001)


Strana 3

EN ISO 10456 zavedena v ČSN EN ISO 10456 (73 0574) Stavební materiály a výrobky - Postupy stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot (ISO 10456:1999)

EN ISO 12017:1996 zavedena v ČSN EN ISO 12017 (64 3413) Plasty - Polymethylmetakrylátové desky s dvojitou a trojitou stěnou (ISO12017:1995)

EN ISO 12567-2 zavedena v ČSN EN ISO 12567-2 (73 0579) Tepelné chování oken a dveří - Stanovení
součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Střešní okna a ostatní přečnívající okna
(ISO 12567-2:2005)

EN ISO 13468-1 zavedena v ČSN EN ISO 13468-1 (64 0283) Plasty - Stanovení celkové propustnosti světla transparentními materiály - Část 1: Jednopaprskový přístroj (ISO 13468-1:1996)

EN ISO 13468-2 zavedena v ČSN EN ISO 13468-2 (64 0283) Plasty - Stanovení celkové propustnosti světla transparentními materiály - Část 2: Dvoupaprskový přístroj (ISO 13468-2:1999)

EN ISO14125 zavedena v ČSN EN ISO14125 (64 0664) Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení ohybových vlastností (ISO 14125:1998)

EN ISO 14683 zavedena v ČSN EN ISO 14683 (73 0561) Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla - Zjednodušené postupy a orientační hodnoty (ISO 14683:1999)

ISO 10526 dosud nezavedena

ISO 10527 dosud nezavedena

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k obrázku 1 a k článkům 6.3.3 a ZA.1 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: DEKTRADE, a.s., IČ 48589837, Ing. Jana Koláčková, Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                   EN 14963
EUROPEAN STANDARD                                                                                          
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                               Říjen 2006

ICS 91.060.20

Prvky střešního pláště - Pásové plastové střešní světlíky s podstavcem
nebo bez podstavce - Klasifikace, požadavky a zkušební metody

Roof coverings - Continuous rooflights of plastics with or without upstands -
Classification, requirements and test methods

 

Eléments de couverture - Lanterneaux continus
en matière plastique avec et sans costière -
Classification, spécifications et méthodes d’essais

Dachdeckungen - Dachlichtbänder aus Kunststoff mit oder ohne Aufsetzkränzen - Klassifizierung, Anforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-09-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14963:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 8

2    Citované normativní dokumenty............................................................................................................................................ 13

3    Termíny a definice................................................................................................................................................................... 15

4    Značky........................................................................................................................................................................................ 16

5    Požadavky.................................................................................................................................................................................. 16

6    Zkoušení.................................................................................................................................................................................... 21

7    Hodnocení shody..................................................................................................................................................................... 33

8    Označování................................................................................................................................................................................ 35

9    Značení...................................................................................................................................................................................... 35

Příloha A (informativní) Zásady bezpečnosti, pro montáž, použití a údržbu....................................................................... 36

Příloha B (normativní) Alternativní zkušební metoda pro stanovení světelné propustnosti............................................ 37

Příloha C (informativní) Informace týkající se světelné propustnosti................................................................................... 39

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, které se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích
............................................................................................................................................................ 42

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 51


Strana 7

Předmluva

Tato evropská norma (EN 14963:2006) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 128 „Prvky střešního pláště“, jejíž sekretariát zajišťuje IBN/BIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2007.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky na pásové střešní světlíky z plastů (např. GF-UP, PC, PMMA, PVC) s nebo bez nosných profilů pro použití s podstavci z např. GF-UP, PVC, oceli, hliníku, dřeva nebo betonu pro montáž do střech. Tyto střešní světlíky se používají za účelem osvětlení vnitřního prostoru denním světlem a větrání vnitřního prostoru otevíracím zařízením.

Norma platí pro pásové střešní světlíky bez podstavce a pro pásové střešní světlíky, u kterých jediný výrobce poskytuje všechny součásti střešního světlíku s podstavcem, které jsou dodány najednou. Tato evropská norma platí pro výrobky, které se dodávají jako pásové střešní světlíky s nebo bez podstavce a střešní světlíky pro použití s podstavcem, u kterých je podstavec specifikován, ale není součástí dodávky.

Tato norma platí pro pásové světlíky, které se osazují ve sklonu d nejvýše 10° od vodorovné roviny a v půdoryse nejvýše 10° od spádnice (viz obrázek 1):

a)  s nosnými profily:

      symetrické, sedlové, obloukové (viz obrázek 2) nebo pultové (viz obrázek 3);

      pravoúhlého půdorysu, zhotovené s nosnými profily paralelními s rozpětím;

b)  bez nosných profilů:

      symetrické, sedlové nebo obloukové s úhlem a nejvýše 45° (měřený od vodorovné osy v místě připevnění, viz obrázek 4);

      pravoúhlého půdorysu, zhotovené s rozpětím (šířkou) menší nebo rovnou 2,5 m.

Tato evropská norma platí pro pásové světlíky, včetně obloukových světlíků, s plastovými prosvětlovacími deskami pravoúhlého půdorysu pokládanými na střechu s nejmenší vzdáleností b/3 (b = účinné rozpětí střešních světlíků odpovídající světlému průřezu). Podstavec může být samonosný nebo nesamonosný.

Návrh podstavce není součástí této evropské normy. Podstavce mohou být prefabrikované nebo zhotovené na místě. Prefabrikované podstavce se považují za součást pásového střešního světlíku. Tato evropská norma se nevztahuje na podstavce vyrobené na místě.

Tato norma nezahrnuje výpočty s ohledem na konstrukci, požadavky návrhu a technologii montáže.

Zvláštní funkce jako např. odvod kouře a tepla v případě požáru a/nebo přístup na střechu nejsou předmětem této normy.

POZNÁMKA 1 Pásové střešní světlíky, na které se nevztahuje tato evropská norma, jsou zahrnuty v Evropských technických schváleních na základě EOTA ETA-Guidelline 010 „Samonosné prosvětlovací střešní sestavy“. Pro bodové střešní světlíky platí EN 1873.

POZNÁMKA 2 Pokyny pro bezpečnost, montáž, použití a údržbu pásových střešních světlíků jsou uvedeny v příloze A.


Strana 9

 

řez
obloukové uspořádání

půdorys

Legenda

 

1    spoj

 

be  konstrukční šířka

 

l     rozpětí

 

d     sklon od vodorovné roviny

 -- Vynechaný text --