ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.20                                                                                                                                  Květen 2006

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny -
Zařízení pro přístup na střechu - Lávky, plošiny
a stupně

ČSN
EN 516

74 7702

 

Prefabricated accessories for roofing - Installations for roof access - Walkways, treads and steps

Accessoires préfabriqués pour couverture - Installations pour accès du toît - Passerelles, plans de marche et escabeaux

Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen - Einrichtungen zum Betreten des Daches - Laufstege, Trittflächen und
Einzeltritte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 516:2006. Evropská norma EN 516:2006 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 516:2006. The European Standard EN 516:2006 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 516 (74 7702) z listopadu 1996.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75716
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti ČSN EN 516:1996 došlo k upřesnění kapitol 3 až 12 a doplnění přílohy ZA.

Citované normy

EN 364 zavedena v ČSN EN 364 (83 2660) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zkušební metody

EN 795 zavedena v ČSN EN 795 (83 2628) Ochrana proti pádům z výšky - Kotvicí zařízení - Požadavky a zkoušení

EN ISO 1140 zavedena v ČSN EN ISO 1140 (80 8628) Textilní lana - Polyamid - 3-, 4- a 8- pramenná lana

EN ISO 1461 zavedena v ČSN EN ISO 1461 (03 8558) Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových výrobcích - Specifikace a zkušební metody

Souvisící ČSN

ČSN 73 3610 Klampiarske práce stavebné

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21 o sbližování právních a správních předpisů členských států, týkající se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla ke kapitole 11 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: DEKTRADE, a.s., IČ 48589837, Michaela Janoušková, Ing. Viktor Zwiener

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 516
EUROPEAN STANDARD                                                                                         
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              Leden 2006

ICS 91.060.20                                                                                                     Nahrazuje EN 516:1995

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny -
Zařízení pro přístup na střechu -
Lávky, plošiny a stupně

Prefabricated accessories for roofing -
Installations for roof access -
Walkways, treads and steps

 

Accessoires préfabriqués pour couverture -
Installations pour accès du toît - Passerelles,
plans de marche et escabeaux

Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen -
Einrichtungen zum Betreten des Daches -
Laufstege, Trittflächen und Einzeltritte

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-12-07.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                       Ref. č. EN 516:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1             Předmět normy................................................................................................................................................................. 6

2             Normativní odkazy............................................................................................................................................................ 6

3             Termíny a definice............................................................................................................................................................ 6

4             Značky................................................................................................................................................................................ 6

5             Materiály............................................................................................................................................................................. 7

6             Rozměrové a konstrukční požadavky........................................................................................................................... 7

6.1          Všeobecně........................................................................................................................................................................ 7

6.2          Lávky................................................................................................................................................................................... 7

6.3          Plošiny................................................................................................................................................................................ 7

6.4          Stupně................................................................................................................................................................................ 7

7             Požadavky........................................................................................................................................................................ 10

7.1          Zkušební zatížení, třídy 1 a 2......................................................................................................................................... 10

7.2          Únavová pevnost............................................................................................................................................................ 10

7.3          Reakce na oheň a odolnost proti vnějšímu požáru................................................................................................. 11

8             Zkoušení.......................................................................................................................................................................... 11

8.1          Zkouška statické pevnosti............................................................................................................................................ 11

8.1.1       Počet zkušebních vzorků............................................................................................................................................... 11

8.1.2       Zkouška stupňů.............................................................................................................................................................. 11

8.1.3       Zkoušení kotevních bodů.............................................................................................................................................. 11

8.2          Zkoušení únavové pevnosti.......................................................................................................................................... 11

9             Hodnocení shody........................................................................................................................................................... 14

9.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 14

9.2          Počáteční zkoušení typu................................................................................................................................................ 14

9.2.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 14

9.3          Systém řízení výroby u výrobce (FPC)......................................................................................................................... 14

9.3.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 14

9.3.2       Zařízení............................................................................................................................................................................. 15

9.3.3       Vstupní materiály a složky............................................................................................................................................. 15

9.3.4       Neshoda výrobku............................................................................................................................................................ 15

9.3.5       Postup návrhu................................................................................................................................................................. 15

10           Návod pro montáž a použití.......................................................................................................................................... 15

11           Označování...................................................................................................................................................................... 15

12           Značení............................................................................................................................................................................. 16

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, které se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích
................................................................................................................................................... 17

ZA.1       Předmět a příslušné charakteristiky........................................................................................................................... 17

ZA.2       Postup prokazování shody lávek, plošin a stupňů................................................................................................... 17

ZA.2.1    Systém prokazování shody........................................................................................................................................... 17

ZA.2.2    Prohlášení o shodě....................................................................................................................................................... 18

ZA.3       Označení shody CE a značení štítkem....................................................................................................................... 18

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 20


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 516:2006) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 128 „Prvky střešního pláště“, jejíž sekretariát zajišťuje IBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2006.

Tato norma nahrazuje EN 516:1995.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro zařízení pro přístup na střechu (stavební výrobky), které jsou trvale připevněné k nosné konstrukci šikmých střech a které slouží ke stání a chůzi během kontroly, údržby a opravy zařízení na střeše.

Norma stanovuje základní rozměry, použité materiály, požadavky s ohledem na únosnost zařízení pro přístup na střechu trvale upevněných ke střešní konstrukci včetně jejich upevňovacího systému a rozsah zkoušek.

Tato norma neplatí pro žebříky trvale připevněné na šikmých střechách.-- Vynechaný text --