ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.91, 91.060.20                                                                                                                     Duben 2005

Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U - Definice,
požadavky a zkoušení

ČSN
EN 607

74 7704

 

Eaves gutters and fittings made of PVC-U - Definitions, requirements and testing

Gouttières pendantes et leurs raccords en PVC-U - Définitions, exigences et méthodes d’essais

Hängedachrinnen und Zubehörteile aus PVC-U - Begriffe, Anforderungen und Prüfung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 607:2004. Evropská norma EN 607:2004 má status české
technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 607:2004. The European Standard
EN 607:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 607 (74 7704) z listopadu 1996.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72893
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Do normy byly doplněny informace o řízení výroby a použití recyklovaných materiálů. Do normy byla přidána příloha E, ve které jsou uvedeny příklady příčných profilů žlabů.

Citované normy

EN 513 zavedena v ČSN EN 513 (74 6705) Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Stanovení odolnosti při vystavení umělým povětrnostním vlivům

EN 638 zavedena v ČSN EN 638 (64 3117) Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností, nahrazena ČSN EN ISO 6259-1, zavedenou v ČSN EN ISO 6259-1 (64 3117) Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Obecná zkušební metoda

EN 681-1 zavedena v ČSN EN 681-1 (63 3002) Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž

EN 681-2 zavedena v ČSN EN 681-2 (63 3002) Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 2: Termoplastické elastomery

EN 681-3 zavedena v ČSN EN 681-3 (63 3002) Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 3: Lehčená pryž

EN 681-4 zavedena v ČSN EN 681-4 (63 3002) Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 4: Lité polyurethanové těsnící části

EN 727 zavedena v ČSN EN 727 (64 3118) Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí dle Vicata (VST)

EN 743 zavedena v ČSN EN 743 (64 3116) Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Trubky z termoplastů - Stanovení podélného smrštění

EN 763 zavedena v ČSN EN 763 (64 3119) Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Vstřikované tvarovky z termoplastů - Vizuální stanovení vlivu zahřátí

EN 922 zavedena v ČSN EN 922 (64 3125) Plastové rozvodné ochranné potrubní systémy - Trubky a tvarovky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Příprava vzorku pro stanovení viskozitního čísla a výpočet K-hodnoty

EN 1905 zavedena v ČSN EN 1905 (64 3177) Plastové potrubní systémy - Trubky, tvarovky a materiál z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení obsahu PVC na základě celkového obsahu chlóru

EN 10204:1991 zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly, nahrazena EN 10204:2004, dosud nezavedenou

EN 20105-A02 zavedena v ČSN EN 20105 (80 0119) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A02: Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu

EN ISO 527-2 zavedena v ČSN EN 527-2 (64 0604) Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty

EN ISO 1183-3 zavedena v ČSN EN ISO (64 0111) Plasty - Stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 3: Metoda plynového pyknometru

EN ISO 4892-2 zavedena v ČSN EN ISO 4892-2 (64 0152) Plasty - Metody vystavení plastů laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy

EN ISO 4892-3 zavedena v ČSN EN ISO 4892-3 (64 0152) Plasty - Metody vystavení plastů laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy

EN ISO 8256 zavedena v ČSN EN ISO 8256 (64 0627) Plasty - Stanovení rázové houževnatosti v tahu

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 472 (64 0001) Plasty - Slovník

ČSN 64 0001 Plastikářská a gumárenská terminologie


Strana 3

ČSN 64 0005 Plasty - Základní značky a jednotky používané při mechanickém zkoušení plastů

ČSN 64 0006 Plasty - Tolerance a mezní úchylky rozměrů pro tvářené výrobky z plastů

ČSN 64 0007 Plasty - Metody statistického zpracování výsledků dlouhodobých zkoušek mechanických vlastností

ČSN 64 0011 Plasty - Plastové výrobky - Technické předpisy

ČSN 64 0090 Plasty - Skladování výrobků z plastů

ČSN 64 0151 Plasty - Stanovení změn vybarvení plastů a pryží na světle xenonové výbojky

Vypracování normy

Zpracovatel: DEKTRADE, a.s., IČ 48589837, Ing. Viktor Zwiener

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 607
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Listopad 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.040.91; 91.060.20                                                                                     Nahrazuje EN 607:1995

Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U -
Definice, požadavky a zkoušení

Eaves gutters and fittings made of PVC-U -
Definitions, requirements and testing

 

Gouttières pendantes et leurs raccords en PVC-U -
Définitions, exigences et méthodes d’essais

Hängedachrinnen und Zubehörteile aus PVC-U -
Begriffe, Anforderungen und Prüfung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-07-15.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                       Ref. č. EN 607:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 8

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 8

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 9

4       Materiály.................................................................................................................................................................................. 10

4.1    Surovina.................................................................................................................................................................................. 10

4.2    Použití recyklovaného materiálu........................................................................................................................................ 10

5       Všeobecné vlastnosti profilů - vzhled................................................................................................................................ 10

6       Geometrické vlastnosti profilů............................................................................................................................................ 10

6.1    Šířka........................................................................................................................................................................................ 10

6.2    Délka....................................................................................................................................................................................... 10

7       Fyzikální a mechanické vlastnosti profilů......................................................................................................................... 10

8       Všeobecné vlastnosti tvarovek........................................................................................................................................... 11

8.1    Všeobecně............................................................................................................................................................................. 11

8.2    Vzhled...................................................................................................................................................................................... 11

8.3    Tvar a rozměry....................................................................................................................................................................... 11

9       Fyzikální vlastnosti tvarovek................................................................................................................................................ 11

10     Těsnicí kroužky okapových žlabů....................................................................................................................................... 12

11     Rozpouštědlové lepidlo....................................................................................................................................................... 12

12     Označování............................................................................................................................................................................. 12

13     Značení................................................................................................................................................................................... 13

14     Způsobilost žlabových systémů......................................................................................................................................... 13

15     Řízení výroby.......................................................................................................................................................................... 13

Příloha A (normativní) Použití recyklovaného materiálu......................................................................................................... 14

Příloha B (normativní) Rázová zkouška..................................................................................................................................... 17

Příloha C (normativní) Zkouška tvarovek změnou teploty....................................................................................................... 18

Příloha D (normativní) Zkouška vodotěsnosti.......................................................................................................................... 19

Příloha E (informativní) Plochy příčných profilů........................................................................................................................ 20

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 21


Strana 7

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 128 „Prvky střešního pláště“, jejíž sekretariát zajišťuje IBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2005.

Tento dokument nahrazuje EN 607:1995.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro okapové žlaby a tvarovky vyrobené z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) určené pro odvod dešťové vody.-- Vynechaný text --