ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.20; 97.145                                                                                                                         Duben 2005

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny -
Trvale připevněné střešní žebříky - Specifikace
výrobku a zkušební metody

ČSN
EN 12951

74 7750

 

Prefabricated accessories for roofing - Permanently fixed roof ladders - Product specification and test methods

Accessoires préfabriqués pour couverture - Echelles de couvreur solidement fixées - Spécifications des produits
et méthodes d’essais

Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen - Fest installierte Dachleitern - Produktanforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12951:2004. Evropská norma EN 12951:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12951:2004. The European Standard EN 12951:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72892
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 364 zavedena v ČSN EN 364 (83 2660) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zkušební metody

ISO 1140:1990 dosud nezavedena

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21 o sbližování právních a správních předpisů členských států, týkající se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE v platném znění

Směrnice Rady 89/686/EHS z 1989-12-21 o sbližování právní předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

Směrnice Rady 93/95/EHS z 1993-10-29, kterou se mění Směrnice Rady 89/686/EHS z 1989-12-21 o sbližování právní předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

Směrnice Rady 96/58/EHS z 1996-09-03, kterou se mění Směrnice Rady 89/686/EHS z 1989-12-21 o sbližování právní předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

Vypracování normy

Zpracovatel: DEKTRADE, a.s., IČ 48589837, Ing. Viktor Zwiener, Tomáš Bílek

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 12951
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Listopad 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 97.140

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny -
Trvale připevněné střešní žebříky -
Specifikace výrobku a zkušební metody

Prefabricated accessories for roofing -
Permanently fixed roof ladders -
Product specification and test methods

 

Accessoires préfabriqués pour couverture -
Echelles de couvreur solidement fixées -
Spécifications des produits et méthodes d’essais

Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen -
Fest installierte Dachleitern -
Produktanforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-03-18.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 12051:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny, definice, značky a zkratky................................................................................................................................... 7

4          Materiály................................................................................................................................................................................ 8

5          Rozměrové a konstrukční požadavky.............................................................................................................................. 8

5.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

5.2       Rozměry................................................................................................................................................................................ 8

5.3       Konstrukce........................................................................................................................................................................... 8

5.3.1    Všeobecné konstrukční požadavky.................................................................................................................................. 8

5.3.2    Doplňující konstrukční požadavky pro střešní žebříky typu TA.................................................................................... 9

6          Požadavky na provedení.................................................................................................................................................... 9

6.1       Statická pevnost.................................................................................................................................................................. 9

6.2       Odolnost proti kroucení...................................................................................................................................................... 9

6.3       Dynamická pevnost............................................................................................................................................................ 9

6.4       Požární bezpečnost............................................................................................................................................................ 9

7          Zkoušení............................................................................................................................................................................... 9

7.1       Zkouška statické pevnosti (viz obrázek 4)...................................................................................................................... 9

7.1.1    Počet vzorků......................................................................................................................................................................... 9

7.1.2    Zkouška stupňů a příčlí.................................................................................................................................................... 10

7.1.3    Zkouška bočnic.................................................................................................................................................................. 10

7.1.4    Zkouška podpor a upevňovacího systému................................................................................................................... 10

7.2       Zkouška kroucení stupňů a příčlí................................................................................................................................... 10

7.3       Zkouška dynamické pevnosti.......................................................................................................................................... 10

8          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 11

8.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

8.2       Zkoušky typu....................................................................................................................................................................... 11

8.2.1    Počáteční zkoušky typu..................................................................................................................................................... 11

8.2.2    Další zkoušení typu........................................................................................................................................................... 12

8.3       Systém řízení výroby u výrobce........................................................................................................................................ 12

8.3.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

8.3.2    Zařízení................................................................................................................................................................................ 12

8.3.3    Vstupní materiály a složky................................................................................................................................................ 12

8.3.4    Neshoda výrobku............................................................................................................................................................... 12

8.3.5    Postup návrhu.................................................................................................................................................................... 12

8.3.6    Zkoušení a hodnocení výrobků....................................................................................................................................... 12

9          Návod pro montáž a údržbu............................................................................................................................................. 12

10        Označení výrobku............................................................................................................................................................... 13

11        Označování......................................................................................................................................................................... 13

12        Obrázky................................................................................................................................................................................ 13


Strana 5

           Strana

Příloha ZA (informativní)............................................................................................................................................................... 18

ZA.1    Předmět a příslušné charakteristiky.............................................................................................................................. 18

ZA.2    Postup prokazování shody trvale připevněných střešních žebříků........................................................................... 18

ZA.2.1 Systém prokazování shody.............................................................................................................................................. 18

ZA.2.2 ES prohlášení o shodě.................................................................................................................................................... 19

ZA.3    Označení shody CE a značení štítkem.......................................................................................................................... 19

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 20


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma (EN 12951:2004) byla vypracována technickou komise CEN/TC 128 „Prvky střešního pláště“, jejíž sekretariát zajišťuje IBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2005.

Tato norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

      Příloha ZA (informativní):        Ustanovení této evropské normy, které se týkají ustanovení směrnice EU
                                           o stavebních výrobcích.

V této normě nejsou zohledněny směrnice EU „Osobní ochranné prostředky“ (89/686/EHS, 93/95/EHS a 96/58/EHS).

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro kovové střešní žebříky, které jsou trvale připevněné k nosným konstrukcím šikmých střech a které slouží pro provádění kontroly, údržby a opravy zařízení, umístěných nad rovinou střechy.

Tato norma stanovuje základní rozměry, použitelné materiály, požadavky s ohledem na únosnost, a rozsah zkoušek.

Předmětem normy nejsou lávky, samostatné nášlapné plochy, samostatné schody nebo střešní žebříky, které nejsou trvale připevněné a požární únikové žebříky.-- Vynechaný text --