ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.10                                                                                                                                       Září 2004

Lehké obvodové pláště - Norma výrobku

ČSN
EN 13830

74 7209

 

Curtain walling - Product standard

Façades rideaux - Norme de produit

Vorhangfassaden - Produktnorm

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13830:2003. Evropská norma EN 13830:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13830:2003. The European Standard EN 13830:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13830 (74 7209) z května 2004.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70800
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13830:2003 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13830 (74 7209) z května 2004 převzala EN 13830:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 12152 zavedena v ČSN EN 12152 (74 7208) Lehké obvodové pláště - Průvzdušnost - Funkční požadavky a klasifikace

EN 12153 zavedena v ČSN EN 12153 (74 7204) Lehké obvodové pláště - Průvzdušnost - Zkušební metoda

EN 12154 zavedena v ČSN EN 12154 (74 7201) Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Funkční požadavky a klasifikace

EN 12155 zavedena v ČSN EN 12155 (74 7203) Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Laboratorní zkouška při statickém tlaku

EN 12179 zavedena v ČSN EN 12179 (74 7202) Lehké obvodové pláště - Odolnost proti zatížení větrem -
Zkušební metoda

EN 12600 zavedena v ČSN EN 12600 (70 0588) Sklo ve stavebnictví - Kyvadlová zkouška - Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo

EN 13116 zavedena v ČSN EN 13116 (74 7206) Lehké obvodové pláště - Odolnost proti zatížení větrem - Funkční požadavky

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-2 zavedena v ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

EN ISO 140-3 zavedena v ČSN EN ISO 140-3 (73 0511) Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 3: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí (ISO 140-3:1995)

EN ISO 717-1 zavedena v ČSN EN ISO 717-1 (73 0531) Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

EN 1991-1-1 zavedena v ČSN EN 1991-1-1 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

prEN 13119 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

prEN 13947 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

prEN 14019 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

Souvisící normy

ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků - Požadavky

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění

Rozhodnutí komise 96/580/ES z 1996-06-24 o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o lehké obvodové pláště


Strana 3

Rozhodnutí komise 96/603/ES z 1996-10-04, kterým se stanoví seznam výrobků patřících do tříd A „Bez příspěvku k požáru“ stanovených v rozhodnutí 94/611/ES, kterým se provádí článek 20 směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje doporučené minimální třídy a úrovně v ČR pro některé vlastnosti.

Vypracování normy

Zpracovatel: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, IČO 62156489, Doc. Ing. Josef Polášek, Ph.D. a Ing. Milan Helegda, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 13830
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Září 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.10

Lehké obvodové pláště - Norma výrobku

Curtain walling - Product standard

 

Façades rideaux - Norme de produit

Vorhangfassaden - Produktnorm

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-07-24.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 13830:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

Úvod................................................................................................................................................................................................... 8

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 9

4          Požadavky........................................................................................................................................................................... 10

5          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 11

6          Klasifikace a funkční vlastnosti....................................................................................................................................... 13

7          Označování a značení štítkem......................................................................................................................................... 14

Příloha A (normativní)  Zkouška pospojování.......................................................................................................................... 15

Příloha B (informativní)  Údržba.................................................................................................................................................. 16

Příloha C (informativní)  Zkoušky vodotěsnosti na místě....................................................................................................... 17

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích...................................................................................................................................................... 18

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 23

Národní příloha NA (informativní)  Třídy a úrovně podle vhodnosti použití v ČR................................................................ 24


Strana 7

Předmluva

Tento dokument EN 13830:2003 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 33 „Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště“ jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2005.

Tato norma nenahrazuje žádnou existující evropskou normu.

Tato norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění zvláštních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Příloha A je normativní. Přílohy B a C jsou informativní.

Tento dokument zahrnuje bibliografii.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 8

Úvod

Tato evropská norma určuje hlavní technické vlastnosti lehkých obvodových plášťů a zahrnuje systematickou strukturu funkčních vlastností a zkušebních kritérií k zajištění shody příslušných požadavků směrnice o stavebních výrobcích a zajištění vhodných zásad pro technickou specifikaci výrobku.

Pro účely této normy jsou lehké obvodové pláště definovány jako vnější svislý uzávěr stavby vyrobený hlavně z kovových, dřevěných nebo plastových prvků.

Lehké obvodové pláště zahrnují mnoho rozdílných typů konstrukcí, ale všeobecně obsahují jeden z následujících: roštová konstrukce, panelová konstrukce, parapetní konstrukce.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje vlastnosti lehkých obvodových plášťů a poskytuje technické informace o proměnlivých funkčních vlastnostech, které se používají v Evropě, a zkušebních kritériích a sledu zkoušení, jemuž je výrobek podroben v případě prokazování shody. Odkaz je uveden v jiných evropských normách vztažených na funkční vlastnosti a zkoušení lehkých obvodových plášťů, a kde je to vhodné, je uvedeno upozornění na evropské normy, které se vztahují k výrobkům začleněným do lehkého obvodového pláště.

Tato norma platí pro lehké obvodové pláště v rozsahu od svislé polohy až do 15° od svislice k povrchu stavby. To může zahrnovat prvky šikmého zasklení na lehkém obvodovém plášti.

Lehký obvodový plášť není výrobek, který může být zcela kompletován ve výrobním závodě, ale je sestavou součástí a/nebo prefabrikovaných jednotek, které se stávají konečným výrobkem, až jsou sestaveny společně na jednom místě.

Tato norma je použitelná na kompletní lehký obvodový plášť, včetně oplechování, uzávěrů a krycích prvků.-- Vynechaný text --