ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.50                                                                                                                               Listopad 2003

Okna - Náraz měkkým a těžkým
tělesem - Zkušební metoda,
bezpečnostní požadavky a klasifikace

ČSN
EN 13049

74 6805

 

Windows - Soft and heavy body impact - Test method, safety requirements and classification

Fenêtres - Choc de corps mou et lourd - Méthode d’essai, prescriptions de sécurité et classification

Fenster - Belastung mit einem weichen, schweren Stoßkörper - Prüfverfahren, Sicherheitsanforderungen
und Klassifizierung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13049:2003. Evropská norma EN 13049:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13049:2003. The European Standard EN 13049:2003 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68785
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ENV 1630 zavedena v ČSN P ENV 1630 (74 6004) Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o násilné vniknutí

EN 12600 zavedena v ČSN EN 12600 (70 0588) Sklo ve stavebnictví - Kyvadlová zkouška - Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo1

prEN 12519 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

Vypracování normy

Zpracovatel: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, IČO 62156489, Doc. Ing. Josef Polášek, Ph.D. a Ing. Milan Helegda, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová

_______________

1     Připravuje se.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 13049
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Duben 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.50

Okna - Náraz měkkým a těžkým tělesem - Zkušební metoda, bezpečnostní
požadavky a klasifikace

Windows - Soft and heavy body impact - Test method, safety requirements
and classification

 

Fenêtres - Choc de corps mou et lourd - Méthode

d’essai, prescriptions de sécurité et classification

Fenster - Belastung mit einem weichen, schweren

Stoßkörper - Prüfverfahren,

Sicherheitsanforderungen und Klassifizierung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-01-17.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN 13049:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 6

4    Zkušební zařízení....................................................................................................................................................................... 6

5    Zkušební vzorek......................................................................................................................................................................... 6

6    Zkušební postup........................................................................................................................................................................ 6

7    Protokol o zkoušce.................................................................................................................................................................... 7

8    Bezpečnostní požadavky a klasifikace.................................................................................................................................. 7


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 13049:2003) byl vypracován technickou komisi CEN/TC 33 „Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2003.

Tato evropská norma je jednou z řady norem pro okna.

Tato evropská norma nenahrazuje žádnou evropskou normu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje zkušební metodu, bezpečnostní požadavky a klasifikaci pro stanovení vlivu nárazu měkkého a těžkého tělesa na okno. Všechna přídavná pohyblivá okenní křídla nebo pevná zasklení, která mohou být osazena uvnitř na hlavní okenní křídla, musí být zkoušena stejně.

Zkouška platí pro všechny výplně z jakýchkoli materiálů, včetně skla. Norma není určena ke stanovení pevnosti skla, pokud je použito jako výplň. Je určena k posouzení chování mezi všemi součástmi okna, zejména však s ohledem na bezpečnost při použití.

Zkouška byla koncipována tak, aby byla vhodná pro všechny typy oken, provedení a materiálů.-- Vynechaný text --