ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.50                                                                                                                              Červenec 2002

Okna - Klasifikace mechanických
vlastností - Svislé zatížení, kroucení
a ovládací síly

ČSN
EN 13115

74 6804

 

Windows - Classification of mechanical properties - Racking, torsion and operating forces

Fenêtres - Classification des propriétés mécaniques - Charge verticale, torsion et efforts de manoeuvre

Fenster - Klassifizierung mechanischer Eigenschaften - Vertikallasten, Verwindung und Bedienkräfte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13115:2001. Evropská norma EN 13115:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13115:2001. The European Standard EN 13115:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64937
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 12046-1 dosud nezavedena

prEN 947-1 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

prEN 948-1 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

Souvisící normy

ČSN 74 6101 Dřevěná okna - Základní ustanovení

ČSN 74 6210 Kovová okna - Základní ustanovení

ČSN 74 6350 Ocelové nadsvětlíky - Základní ustanovení

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Marek Polášek, IČO: 65358970

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13115
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červenec 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.50

Okna - Klasifikace mechanických vlastností - Svislé zatížení,
kroucení a ovládací síly

Windows - Classification of mechanical properties - Racking,
torsion and operating forces

 

Fenêtres - Classification des propriétés
mécaniques - Charge verticale, torsion et efforts
de manoeuvre

Fenster - Klassifizierung mechanischer
Eigenschaften - Vertikallasten, Verwindung
und Bedienkräfte

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-05-09. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 13115:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Klasifikační kritéria.............................................................................................................................................................. 6

3.1       Ovládací síly......................................................................................................................................................................... 6

3.2       Odolnost proti svislému zatížení...................................................................................................................................... 6

3.3       Odolnost proti statickému kroucení................................................................................................................................. 6

4          Klasifikace............................................................................................................................................................................ 7

Bibliografie........................................................................................................................................................................................ 8


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 33 „Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2002.

Tato norma je částí z řady norem určených pro okna.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje způsoby klasifikace funkčnosti otevíravých oken podle jejich schopnosti přiměřeně odolávat svislému zatížení a statickému kroucení, a podle jejich ovládacích sil. Zvláštní vlastnosti jako je jejich odolnost proti násilnému vniknutí norma nezahrnuje. 1)-- Vynechaný text --