ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.50                                                                                                                                   Leden 2001

Dveře - Klasifikace pevnostních požadavků

ČSN
EN 1192

74 7010

 

Doors - Classification of strength requirements

Portes - Classification des exigences de résistance mécanique

Türen - Klassifizierung der Festigkeitsanforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1192:1999. Evropská norma EN 1192:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1192:1999. The European Standard EN 1192:1999 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          60680
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 947 zavedena v ČSN EN 947 (74 7001) Dveře s otočnými křídly - Stanovení odolnosti proti svislému zatížení

EN 948 zavedena v ČSN EN 948 (74 7004) Dveře s otočnými křídly - Stanovení odolnosti proti statickému kroucení

EN 949 zavedena v ČSN EN 949 (74 6005) Okna, dveře, uzávěry a rolety, zavěšené fasády - Stanovení odolnosti proti nárazu měkkého a těžkého tělesa

EN 950 zavedena v ČSN EN 950 (74 7005) Dveřní křídla - Stanovení odolnosti proti nárazu tvrdým tělesem

Souvisící ČSN

ČSN 74 6401 Dřevěné dveře - Základní ustanovení

ČSN 74 6501 Ocelové zárubně - Základní ustanovení

ČSN 74 6550 Kovové dveře otevíravé - Základní ustanovení

Vypracování normy

Zpracovatel: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, IČO 62156489, Doc. Ing. Josef Polášek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 1192

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Listopad 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.50

Dveře - Klasifikace pevnostních požadavků

Doors - Classification of strength requirements

 

Portes - Classification des exigences
de résistance mécanique

Türen - Klassifizierung der Festigkeitsanforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-09-20.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1999CEN.  Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                                    Ref. č. EN 1192:1999 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisi CEN/TC 33 „Dveře, okna, doplňky a stavební kování“, jejíž sekretariát byl zřízen při AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tato norma je jednou z řady norem pro dveře. Určení tříd použití se vztahuje ke zkušebním metodám publikovaným v EN 947, EN 948, EN 949, EN 950.

Tato norma zahrnuje částečnou, prozatímní a předběžnou klasifikaci pro dveře, omezenou z hlediska mechanické pevnosti na odolnost proti svislému zatížení, statickému kroucení, nárazu měkkým a těžkým tělesem a nárazu tvrdým tělesem. Záměrem je stanovit normu pro kompletní klasifikační schéma, které zahrnuje všechny odpovídající vlastnosti platné pro různé druhy dveří.

Tato norma obsahuje informativní přílohu A, která dává všeobecné poučení o vztahu mezi třídami použití a kategoriemi použití.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje klasifikaci pevnosti dveřních křídel, dveřních zárubní, dveřních sestav a dveřních kompletů při svislém zatížení, statickém kroucení a odolnosti proti nárazu měkkým a těžkým tělesem a tvrdým tělesem. Třídy použití respektují běžné užívání pro řadu kategorií použití. Zvláštní požadavky, jako je odolnost proti vloupání nebo bezpečnostní požadavky ve vztahu ke skleněným výplním nejsou předmětem této normy.-- Vynechaný text --