ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.20; 77.150.30                                                                                                                  Listopad 2000

Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z měděného plechu

ČSN
EN 504

74 7711

 

Roofing products from metal sheet - Specification for fully supported roofing products of copper sheet

Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les produits de couverture en tôle de cuivre totalement supportés

Dachdeckungsprodukte aus Metallblech - Festlegungen für vollflächig unterstützte Bedachungselemente aus Kupferblech

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 504:1999. Evropská norma EN 504:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 504:1999. The European Standard

EN 504:1999 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

(c) Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                         60217
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1172 zavedena v ČSN EN 1172 (42 1511) Měď a slitiny mědi - Plechy a pásy pro stavebnictví

EN 10204 + A1:1995 zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

Vypracování normy

Zpracovatel: DEKTRADE, spol. s r.o., IČO 48589837, Viktor Zwiener

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 504

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Listopad 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.20

Střešní výrobky pro plechové krytiny

Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z měděného plechu

Roofing products from metal sheet

Specification for fully supported roofing products of copper sheet

 

Produits de couverture en tôle métallique Spécification pour les produits de couverture
en tôle de cuivre totalement supportés

Dachdeckungsprodukte aus Metallblech Festlegungen für vollflächig unterstützte Bedachungselemente aus Kupferblech

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-09-16.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

)c( 1999 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                                          Ref. č. EN 504:1999 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

                                                                                                                                                                                                    Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod .................................................................................................................................................................................................. 6

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 7

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 7

3       Definice, značky a zkratky...................................................................................................................................................... 7

3.1    Termíny a definice................................................................................................................................................................. 7

3.2    Značky a zkratky..................................................................................................................................................................... 7

4       Požadavky................................................................................................................................................................................ 8

4.1    Všeobecně.............................................................................................................................................................................. 8

4.2    Materiály................................................................................................................................................................................... 8

4.3    Výrobky...................................................................................................................................................................................... 8

5       Odběr vzorků a zkušební metody....................................................................................................................................... 10

5.1    Ploché výrobky....................................................................................................................................................................... 10

5.2    Tvarované (prefabrikované) výrobky.................................................................................................................................. 10

6       Označování výrobků.............................................................................................................................................................. 11

7       Značení, opatřování štítkem a balení................................................................................................................................ 11

7.1    Značení a opatřování štítkem............................................................................................................................................. 11

7.2    Balení a zvláštní ujednání................................................................................................................................................... 11

7.3    Doprava, skladování a manipulace................................................................................................................................... 11

Příloha A (informativní) Fyzikální vlastnosti............................................................................................................................... 12

Příloha A (informativní) A-odchylky............................................................................................................................................. 13

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 14


Strana 5

Předmluva

Tuto evropskou normu připravila Technická komise CEN/TC 128 "Prvky střešního pláště", jejíž sekretariát byl zřízen u IBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2000.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisi a Evropským sdružením volného obchodu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Přílohy A a B jsou informativní.


Strana 6

Úvod

Obrázek 1 znázorňuje postavení této normy v systému norem CEN, které platí pro kovové výrobky pro střešní krytinu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovové výrobky

pro střešní krytinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samonosné výrobky

 

 

 

Celoplošně podepřené výrobky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinek

EN 501

 

Korozivzdorná ocel

prEN 502

 

Olovo

prEN 503

 

Měď

prEN 504

 

Ocel

prEN 505

 

Hliník

prEN 507

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkazy s

ohledem na:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiály

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabezpečování jakosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 - Systém norem

Provedení výrobků, pro které platí tato norma, je stanoveno na základě několika druhů zkoušek.

Provedení střešní krytiny sestavené z výrobků uvedených v této normě závisí nejen na vlastnostech výrobků stanovených touto normou, ale také na návrhu, konstrukci a provedení střechy jako celku ve vztahu k prostředí a k podmínkám použití.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na výrobky pro krytiny šikmých střech, které jsou zhotoveny z měděného plechu.

Norma stanovuje obecné charakteristiky, definice, značení výrobků společně s požadavky na materiály, ze kterých mohou být výrobky vyrobeny. Je určena buď výrobcům, aby si zajistili, že jejich výrobky budou splňovat požadavky normy, nebo odběratelům, aby si ověřili splnění svých požadavků na výrobky před opuštěním výrobny. Norma dále stanovuje požadavky na výrobky, aby vyhovovaly normálním podmínkám použití. Výrobky mohou být prefabrikované nebo částečně tvarované stejně jako pásy, svitky a plechy pro zpracování na staveništi (například krytina se stojatou drážkou).

Norma platí pro všechny skládané celoplošně podepřené krytiny vyrobené z měděných plechů. Norma neobsahuje ustanovení týkající se způsobu upevňování, podepření, návrhu systému střechy, provedení spojů a oplechování.

POZNÁMKA Tato norma se zabývá částečně plochými výrobky, částečně tvarovanými (prefabrikovanými) výrobky. Požadavky na prefabrikované samonosné výrobky jsou uvedeny v prEN 506.-- Vynechaný text --