ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.180                                                                                                                                          Září 2017

Ochranná zábradlí

ČSN 74 3305

 

Garde-corps

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 74 3305 z ledna 2008.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 4

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 4

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 5

4......... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 6

4.1...... Třídění................................................................................................................................................................................................ 6

4.2...... Měření zábradlí................................................................................................................................................................................ 7

4.3...... Měření hloubky volného prostoru................................................................................................................................................. 7

5......... Požadavky na návrh........................................................................................................................................................................ 8

5.1...... Povinnost zřídit zábradlí................................................................................................................................................................. 8

5.2...... Navrhování zatížení a zkoušení zábradlí.................................................................................................................................... 8

5.3...... Výška zábradlí.................................................................................................................................................................................. 9

5.4...... Zábradelní zarážka....................................................................................................................................................................... 13

5.5...... Zábradelní výplň............................................................................................................................................................................ 13

5.6...... Zábradelní madlo.......................................................................................................................................................................... 16

5.7...... Přemístitelná zábradlí................................................................................................................................................................... 17

5.8...... Řešení zábradlí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace........................................................................... 17

5.9...... Skleněná zábradlí a zábradelní výplně ze skla....................................................................................................................... 18

6......... Požadavky na provedení............................................................................................................................................................. 20

6.1...... Kotvicí prvky.................................................................................................................................................................................... 20

6.2...... Zábradlí na výplni otvoru.............................................................................................................................................................. 20

6.3...... Výška zábradlí................................................................................................................................................................................ 20

6.4...... Kovové svařované zábradlí......................................................................................................................................................... 20

6.5...... Kovové montované zábradlí....................................................................................................................................................... 20

6.6...... Dřevěné zábradlí........................................................................................................................................................................... 20

6.7...... Skleněné zábradlí a zábradelní výplně ze skla....................................................................................................................... 20

6.8...... Zábradlí z ostatních materiálů..................................................................................................................................................... 21

Příloha A (normativní) Měření hloubky volného prostoru.................................................................................................................. 22

Příloha B (normativní) Rázová zkouška................................................................................................................................................ 25

Příloha C (informativní) Příklady skleněných výplní odolných na zatížení rázem........................................................................ 30

Předmluva

Změny proti předchozím normám

V porovnání s původní normou dochází k rozdělení kapitol normy na požadavky na návrh a požadavky na provedení. Původní příloha C o skleněném zábradlí a skleněných zábradelních výplních se přesunula do hlavní části normy. Jsou doplněny požadavky na provedení zábradlí z různých materiálů. Nově jsou rozpracovány požadavky na zábradlí před otvíravým oknem s nízkým parapetem.

Souvisící ČSN

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN 73 5305Administrativní budovy a prostory

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vypracování normy

Zpracovatel: LOPSERVIS s. r. o., IČ 24675482, Ing. Roman Šnajdr       
ve spolupráci s Ing. Jiřím Stránským, IKATES s. r. o. a Ing. Vítem Pažourkem

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Michal Dalibor

1 Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování ochranných zábradlí v budovách a v jejich bezprostředním okolí, funkčně souvisejícím s budovou, a to včetně zábradlí přemístitelných (dále jen „zábradlí“).

Tato norma platí pro nové stavby, pro změny staveb ve smyslu zvláštních předpisů[1]) a při rekonstrukci nebo výměně zábradlí u stávajících staveb. U nemovitých kulturních památek platí tato norma, jen pokud jejím dodržením nedojde ke snížení jejich památkové hodnoty při současném dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví.

Pro zřizování a umisťování zábradlí na mostních objektech a opěrných zdech platí ČSN 73 6201 (podle této normy lze řešit zábradlí i na hradních mostech a opevnění), na pozemních komunikacích včetně chodníků platí normy ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110, na autobusových, trolejbusových a tramvajových zastávkách, přestupních uzlech a stanovištích platí norma ČSN 73 6425-1 a v hledišti sportovišť a na tribunách platí ČSN EN 13200-3.

Norma neplatí pro zábradlí komínových lávek (platí ČSN 73 4201), balustrády a madla pohyblivých schodů či chodníků (ČSN 27 0140-1) a pro zábradlí na plavidlech (ČSN EN 711) a na strojních zařízeních (ČSN EN ISO 14122-3). Norma se nevztahuje na chodníky a stezky pro chodce v parcích, přírodní nábřeží (bez opěrné zdi) a další krajinotvorné stavby.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.[1])    Zákon č. 183/2006 Sb.