ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.060.01; 83.140.99 Prosinec 2015

Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví – Charakteristiky, hodnocení shody a označení

ČSN
EN 13986+A1

73 2871

 

Wood-based panels for use in construction – Characteristics, evaluation of conformity and marking

Panneaux à base de bois destinés à la construction – Caractéristiques, évaluation de conformité et marquage

Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen – Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13986:2004+A1:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13986:2004+A1:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13986 (73 2871) z března 2005.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z ledna 2015. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 120 zavedena v ČSN EN 120 (49 2657) Drevné materiály – Zisťovanie obsahu formaldehydu – Extrakčný postup zvaný „perforátorová metóda“

EN 300 zavedena v ČSN EN 300 (49 2615) Desky z orientovaných plochých třísek (OSB) – Definice, klasifikace a požadavky

EN 309 zavedena v ČSN EN 309 (49 0011) Třískové desky – Definice a klasifikace

EN 310 zavedena v ČSN EN 310 (49 0147) Desky ze dřeva – Stanovení modulu pružnosti v ohybu a pevnosti v ohybu

EN 312 zavedena v ČSN EN 312 (49 2614) Třískové desky – Požadavky

EN 313-2 zavedena v ČSN EN 313-2 (49 0013) Překližované desky – Klasifikace a terminologie – Část 2: Terminologie

EN 314-1 zavedena v ČSN EN 314-1 (49 0173) Překližované desky – Kvalita lepení – Část 1: Zkušební postupy

EN 314-2 zavedena v ČSN EN 314-2 (49 0173) Překližované desky – Kvalita lepení – Část 2: Požadavky

EN 316 zavedena v ČSN EN 316 (49 0009) Vláknité desky – Definice, klasifikace a značky

EN 317 zavedena v ČSN EN 317 (49 0166) Třískové a vláknité desky – Stanovení bobtnání po uložení ve vodě

EN 319 zavedena v ČSN EN 319 (49 0151) Trieskové a vláknité dosky – Stanovenie pevnosti v ťahu kolmo na rovinu dosky

EN 321 zavedena v ČSN EN 321 (49 0149) Desky ze dřeva – Stanovení odolnosti proti vlhkosti zkouškou
cyklováním

EN 323 zavedena v ČSN EN 323 (49 0142) Dosky z dreva – Zisťovanie hustoty

EN 325 zavedena v ČSN EN 325 (49 0183) Desky ze dřeva – Stanovení rozměrů zkušebních těles

EN 326-1 zavedena v ČSN EN 326-1 (49 0184) Desky ze dřeva – Odběr vzorků, nařezávání a kontrola – Část 1: Odběr vzorků, nařezávání zkušebních těles a vyjádření výsledků zkoušky

EN 326-2 zavedena v ČSN EN 326-2+A1 (49 0184) Desky ze dřeva – Odběr vzorků, nařezávání a kontrola – Část 2: Kontrola jakosti ve výrobě

EN 335-1 nezavedena

EN 335-2 nezavedena

EN 335-3 nezavedena

EN 383 zavedena v ČSN EN 383 (73 1762) Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Stanovení pevnosti stěny otvoru a charakteristik stlačitelnosti pro kolíkové spojovací prostředky

EN 594 zavedena v ČSN EN 594 (73 2076) Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Výztužná únosnost a tuhost stěnových panelů s dřevěným rámem

EN 596 zavedena v ČSN EN 596 (73 2075) Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Zkoušení stěnových panelů na bázi dřeva měkkým rázem

EN 622-1 zavedena v ČSN EN 622-1 (49 2612) Vláknité desky – Požadavky – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 622-2 zavedena v ČSN EN 622-2 (49 2612) Vláknité desky – Požadavky – Část 2: Požadavky na tvrdé desky

EN 622-3 zavedena v ČSN EN 622-3 (49 2612) Vláknité desky – Požadavky – Část 3: Požadavky na polotvrdé desky

EN 622-4 zavedena v ČSN EN 622-4 (49 2612) Vláknité desky – Požadavky – Část 4: Požadavky na izolační desky

EN 622-5 zavedena v ČSN EN 622-5 (49 2612) Vláknité desky – Požadavky – Část 5: Požadavky na desky vyrobené suchým procesem (MDF)

EN 633 zavedena v ČSN EN 633 (49 0014) Cementotřískové desky – Definice a klasifikace

EN 634-2 zavedena v ČSN EN 634-2 (49 2630) Cementotřískové desky – Specifikace – Část 2: Požadavky pro třískové desky pojené portlandským cementem pro použití v suchém, vlhkém a venkovním prostředí

EN 636 zavedena v ČSN EN 636 (49 2419) Překližované desky – Požadavky

EN 717-1 zavedena v ČSN EN 717-1 (49 0163) Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou

EN 717-2 zavedena v ČSN EN 717-2 (49 0163) Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy

EN 789 zavedena v ČSN EN 789 (73 1780) Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Stanovení mechanických vlastností desek na bázi dřeva

EN 1058 zavedena v ČSN EN 1058 (73 1715) Desky na bázi dřeva – Určování charakteristických hodnot
mechanických vlastností a hustoty

EN 1087-1 zavedena v ČSN EN 1087-1 (49 0165) Třískové desky – Stanovení odolnosti proti vlhkosti – Část 1: Varná zkouška

EN 1156 zavedena v ČSN EN 1156 (73 2079) Desky na bázi dřeva – Stanovení součinitelů trvání zatížení
a dotvarování

EN 1195 zavedena v ČSN EN 1195 (73 2078) Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Působení nosných podlah

EN 1995-1-1 zavedena v ČSN EN 1995-1-1 (73 1701) Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

EN 12114 zavedena v ČSN EN 12114 (73 0572) Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti stavebních dílců a prvků – Laboratorní zkušební metoda

EN 12369-1 zavedena v ČSN EN 12369-1 (73 1717) Desky na bázi dřeva – Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1: OSB, třískové a vláknité desky

EN 12369-2 zavedena v ČSN EN 12369-2 (49 1717) Desky na bázi dřeva – Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí – Část 2: Překližované desky

EN 12524 nezavedena

EN 12664 zavedena v ČSN EN 12664 (73 0568) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku – Suché a vlhké výrobky o středním a nízkém tepelném odporu

EN 12775 zavedena v ČSN EN 12775 (49 0004) Desky z rostlého dřeva – Klasifikace a terminologie

EN 12871 zavedena v ČSN EN 12871 (73 1719) Desky na bázi dřeva – Technické předpisy a požadavky pro nosné desky pro použití v podlahách, stěnách a střechách

CEN/TS 12872 zavedena v ČSN P CEN/TS 12872 (49 2605) Desky na bázi dřeva – Návod k použití nosných desek na podlahy, stěny a střechy

EN 13353 zavedena v ČSN EN 13353+A1 (49 2810) Desky z rostlého dřeva (SWP) – Požadavky

CEN/TS 13354 nezavedena EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Klasifikace stavebních výrobků a konstrukce staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 14279 zavedena v ČSN EN 14279+A1 (49 2920) Vrstvené dřevo (LVL) – Definice, klasifikace a specifikace

EN 14755 zavedena v ČSN EN 14755 (49 2617) Výtlačně lisované třískové desky – Požadavky

EN 15197 zavedena v ČSN EN 15197 (49 2650) Desky na bázi dřeva – Pazdeřové desky – Specifikace

EN ISO 354 zavedena v ČSN EN ISO 354 (73 0535) Akustika – Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti

EN ISO 12572:2001 zavedena v ČSN EN ISO 12572:2002 (73 0547) Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení prostupu vodní páry

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČ 00013251, Ing. Vítězslav Gaja

Technická normalizační komise: TNK 135 Dřevo a výrobky na bázi dřeva

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Šuser

EVROPSKÁ NORMA EN 13986:2004+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Duben 2015

ICS 79.060.01; 83.140.99 Nahrazuje EN 13986:2004

Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví – Charakteristiky, hodnocení shody a označení

Wood-based panels for use in construction – Characteristics, evaluation
of conformity and marking 

Panneaux à base de bois destinés
à la construction – Caractéristiques, évaluation
de conformité et marquage

Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen – Eigenschaften, Bewertung der Konformität
und Kennzeichnung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2004-07-08 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN dne 2015-01-19.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13986:2004+A1:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny a definice 12

4 Funkční charakteristiky požadované u desek na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví 20

4.1 Desky na bázi dřeva pro vnitřní použití jako nosné prvky v suchém prostředí 20

4.2 Desky na bázi dřeva pro vnitřní použití jako nosné prvky ve vlhkém prostředí 21

4.3 Desky na bázi dřeva pro venkovní použití jako nosné prvky 22

4.4 Desky na bázi dřeva pro vnitřní použití jako nenosné prvky v suchém prostředí 23

4.5 Desky na bázi dřeva pro vnitřní použití jako nenosné prvky ve vlhkém prostředí 23

4.6 Desky na bázi dřeva pro venkovní použití jako nenosné prvky 24

4.7 Desky na bázi dřeva pro použití na nosné podlahy na polštářích, nosné střešní bednění na krokvích
a nosné stěnové bednění na rámové konstrukci 25

5 Stanovení funkčních charakteristik 26

5.1 Pevnost v ohybu 26

5.2 Tuhost za ohybu (modul pružnosti) 26

5.3 Kvalita lepení 26

5.4 Rozlupčivost (pevnost v tahu) 26

5.5 Trvanlivost (bobtnání) 26

5.6 Trvanlivost (odolnost proti vlhkosti) 26

5.6.1 OSB 26

5.6.2 Třísková deska 26

5.6.3 Cementotřísková deska 26

5.6.4 Vláknitá deska 27

5.6.5 Překližovaná deska, LVL a desky z rostlého dřeva 27

5.7 Únik formaldehydu 27

5.8 Reakce na oheň 27

5.9 Propustnost vodní páry 29

5.10 Vzduchová neprůzvučnost 30

5.11 Zvuková pohltivost 30

5.12 Tepelná vodivost 30

5.13 Pevnost a tuhost pro nosné účely 31

5.14 Odolnost proti nárazu pro nosné účely 31

5.14.1 Nosné podlahy na polštářích 31

5.14.2 Střešní bednění na krokvích 31

5.15 Pevnost a tuhost při bodovém zatížení pro nosné účely 31

5.15.1 Nosné podlahy na polštářích 31

5.15.2 Střešní bednění na krokvích 31

5.15.3 Výztužná únosnost (stěnové bednění na rámové konstrukci) 31

5.16 Mechanická trvanlivost 31

5.17 Biologická trvanlivost 31

5.18 Obsah pentachlorfenolu 32

5.19 Pevnost stěny otvoru 32

5.20 Průvzdušnost 32

Strana

6 Posuzování a ověřování stálosti vlastností 32

6.1 Obecně 32

6.2 Zkoušení typu 32

6.2.1 Obecně 32

6.2.2 Zkušební vzorky, zkoušení a kritéria shody 33

6.2.3 Protokoly o zkoušce 34

6.2.4 Sdílené výsledky jiné strany 34

6.2.5 Kaskádové určení typu výrobku 34

6.3 Řízení výroby (FPC) 35

6.3.1 Obecně 35

6.3.2 Požadavky 35

6.3.3 Specifické požadavky na výrobek 38

6.3.4 Počáteční inspekce provozovny a systému řízení výroby 39

6.3.5 Průběžný dohled nad řízením výroby 39

6.3.6 Postup pro změny 39

6.3.7 Jednorázové výrobky, předvýrobní výrobky (např. prototypy) a výrobky vyráběné ve velmi malém množství 40

7 Označení 40

Příloha A (normativní) Technické třídy pro desky na bázi dřeva 42

Příloha B (normativní) Formaldehydové třídy 46

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nařízení EU o stavebních výrobcích 48

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 48

ZA.2 Postupy pro posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) desek na bázi dřeva 51

ZA.2.1 Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 51

ZA.2.2 Prohlášení o vlastnostech 54

ZA.2.2.1 Obecně 54

ZA.2.2.2 Obsah 54

ZA.3 Označení CE a značení štítkem 55

ZA.3.1 Označení CE 55

ZA.3.2 Značení štítkem 57

Bibliografie 62

Předmluva

Tento dokument (EN 13986:2004+A1:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 112 Desky na bázi dřeva, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument zahrnuje změnu A1, schválenou CEN dne 2015-01-19.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu M/113 uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a změněn dne 14. května 2003 Výborem pro stavebnictví a podporuje splnění základních požadavků nařízení EU.

Vztah k !nařízení (EU) č. 305/2011" je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tento dokument nahrazuje !EN 13986:2004".

!Odstraněný text"

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento norma definuje desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví a stanovuje příslušné charakteristiky a odpo-
vídající zkušební metody pro stanovení těchto charakteristik pro surové, opláštěné, dýhované nebo lakované desky na bázi dřeva:

Stanovuje hodnocení shody a požadavky na označování těchto výrobků.

Tato norma platí pro desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví ve formě desek z rostlého dřeva, vrstveného dřeva (LVL)), překližovaných desek, desek z orientovaných plochých třísek (OSB), třískových desek pojených syntetickými pojivy a cementem, vláknitých desek vyrobených mokrým procesem (tvrdé, polotvrdé, izolační) a suchým procesem (MDF). Mohou obsahovat chemické přísady pro zlepšení požární odolnosti a odolnosti proti biologickým škůdcům, např. houbám a hmyzu.

Tato norma není určena pro použití na desky na bázi dřeva pro použití mimo stavebnictví.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.