ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.040 Leden 2015

Třídění dřeva podle pevnosti –
Část 1: Jehličnaté řezivo

ČSN 73 2824-1

mod DIN 4074-1:2012

Strength grading of wood –
Part 1: Coniferous sawn timber

Classement des bois suivant leur résistance –
Partie 1: Bois de sciage de conifères

Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit –
Teil 1: Nadelschnittholz

Tato norma je českou verzí německé normy DIN 4074-1:2012, která byla převzata se svolením Deutsches Institut für Normung e.V. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

This standard is the Czech version of the German Standard DIN 4074-1:2012. which was adopted by the courtesy of the Deutsches Institut für Normung e.V. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 2824-1 ze září 2011.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované dokumenty 4

3 Termíny 4

4 Označování 6

5 Znaky třídění 6

5.1 Suky 6

5.2 Odklon vláken 13

5.3 Dřeň 13

5.4 Šířka letokruhů 13

5.5 Trhliny 14

5.6 Oblina 15

5.7 Zakřivení 15

5.8 Zbarvení, hniloba 17

5.9 Tlakové dřevo 17

5.10 Poškození dřevokazným hmyzem napadajícím čerstvé dřevo 17

5.11 Další znaky třídění 17

5.12 Vlhkost dřeva 17

6 Vizuální třídění 18

6.1 Obecně 18

6.2 Vizuální třídy (S) 18

6.3 Požadavky 18

7 Vizuální třídění podporované přístroji 21

7.1 Obecně 21

7.2 Třída 21

7.3 Požadavky 22

Předmluva

Tato norma ČSN 73 2824-1 je modifikovaným překladem německé normy DIN 4074-1:2012.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě ČSN 73 2824-1 ze září 2011 došlo k těmto změnám:

Tato norma ČSN 73 2824-1 je zpracovaná jako modifikovaná norma mod DIN 4074-1:2012 na rozdíl od
ČSN 73 2824-1 ze září 2011, která byla značena jako identická idt DIN 4074-1:2008.

Modifikace se týká kapitoly 4 Označování, kde je pro označení vizuálně tříděného dřeva použita tato norma ČSN 73 2824-1 namísto uvedení normy DIN 4074. V 6.3.1 jsou upřesněna kritéria třídění platné v ČR.

Modifikace se týká též některých citovaných dokumentů, které nejsou uvedeny jako normy DIN, ale jako odpovídající původní ČSN nebo ČSN EN. Normy DIN, k nimž není k dispozici odpovídající česká nebo evropská norma, jsou citovány v originálním znění. Platnost těchto norem se vztahuje na technická ustanovení a nikoli např. na související právní předpisy.

Jako hlavní rozdíl proti vydání DIN 4074-1:2008 byla v DIN 4074-1:2012 zrušena poznámka a v tabulce 2. Dosavadní poznámky b a c v tabulce 2 se změnily na a a b. Tím se vytvořily předpoklady pro použití aktuálního vydání DIN 4074-1:2012 s evropskými normami a zahrnutí této normy do evropské normy EN 1912. To doposud nebylo možné, protože chyběl průkaz, k jakým evropským třídám pevnosti mohou být přiřazeny třídy S 7 a S 10, změněné poznámkou a.

Z formálního hlediska byly upřesněny některé termíny nebo formulace.

Informativní údaje z DIN 4074-1:2012

Norma DIN 4074-1:2012 byla vypracována pracovním výborem NA 042-01-07 AA Konstrukční dřevo, jakost v normalizačním výboru Dřevařský průmysl a nábytek (NHM) v DIN.

DIN 4074 Třídění dřeva podle pevnosti se skládá z těchto částí:

Změny

Proti DIN 4074-1:2008-12 došlo k těmto změnám:

Byla zrušena poznámka a v tabulce 2.

Dřívější vydání

DIN 4074:1939-03

DIN 4074-1:1958-12, 1989-09, 2003-06, 2008-12

Poukazuje se na možnost, že určitý text tohoto dokumentu se může týkat patentových práv. DIN (a/nebo DKE) nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Souvisící ČSN

ČSN EN 12246 (49 1711)Jakostní třídy dřeva na palety a obaly

ČSN EN 1995-2 (73 6212)Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 2: Mosty

Upozornění na poznámky k přejímané normě

Do normy byly v kapitole 2, kapitole 4, v článcích 6.3.1 a 7.1 doplněny poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Bohumil Koželouh, CSc., KODR, IČ 13088092, Ing. Bohumil Koželouh, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 34 Dřevěné konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ilona Bařinová

1Předmět normy

Tato norma platí pro jehličnaté řezivo určené pro stavební konstrukční prvky, které se dimenzují podle únosnosti.

Norma stanovuje znaky třídění a třídy jako předpoklad pro stanovení a používání návrhových hodnot pro posuzování podle mezních stavů únosnosti a použitelnosti např. podle ČSN EN 1995-1-1 nebo ČSN 73 1702. Lze třídit podle dvou postupů:

Tato norma vyhovuje minimálním požadavkům ČSN EN 14081-1+A1.

Pro určité oblasti použití dřeva platí pro třídění podle pevnosti speciální normy: DIN 68362 a ČSN EN 131-2+A1 pro dřevěné žebříky a DIN 15147 pro prosté palety.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.