ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.040 Leden 2015

Navrhování objektů na poddolovaném území

ČSN 73 0039

 

Design of constructions on the mining subsidence areas

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0039 z 1989-10-11.

 

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 5

2 Citované dokumenty 5

3 Názvosloví a značky 6

3.1 Termíny a definice 6

3.1.1 Základní pojmy 6

3.1.2 Názvosloví poklesové kotliny 7

3.2 Značky 10

4 Obecně 13

4.1 Zajištění objektu proti účinkům poddolování 13

4.2 Báňské podmínky 14

4.3 Geotechnický průzkum 15

4.4 Staveniště na poddolovaném území 16

5 Zásady navrhování stavebních objektů na poddolovaném území 17

5.1 Zásady navrhování, stanovení zatížení a jejich účinků 17

5.2 Základní požadavky na konstrukce 22

5.3 Rektifikace 27

5.4 Strojně technologická vybavení 27

5.5 Zajištění existujících stavebních objektů 28

6 Požadavky na různé druhy objektů 28

6.1 Objekty zděné a panelové 28

6.2 Skeletové objekty 29

6.3 Halové objekty a jeřábové dráhy 30

6.4 Věžové objekty 31

6.5 Mostní objekty a objekty mostům podobné 32

6.6 Pozemní komunikace 35

6.6.1 Silnice a dálnice 35

6.6.2 Místní a účelové komunikace 35

6.6.3 Společná ustanovení pro pozemní komunikace 36

6.7 Celostátní dráhy, regionální dráhy a vlečky 36

6.7.2 Prostorová úprava a provozní podmínky 36

6.7.3 Geometrická poloha koleje 36

6.7.4 Železniční svršek 37

6.7.5 Železniční spodek 37

6.8 Stoky a stokové sítě 37

6.8.1 Obecně 37

6.8.2 Opatření proti nepříznivým vlivům změn sklonu stok 38

6.8.3 Opatření proti porušování trubního materiálu a potrubí 39

6.9 Tlaková potrubí 40

6.9.1 Obecně 40

6.9.2 Vodovody 42

6.9.3 Plynovody 43

Strana

6.9.4 Ostatní tlaková potrubí 44

6.10 Hydrotechnické stavby 44

6.11 Stožárová a kabelová vedení 45

6.11.1 Stožárová vedení 45

6.11.2 Kabelová vedení 46

6.12 Podzemní objekty 46

6.13 Povrchové objekty těžebních organizací 47

Příloha A (normativní) Posouzení základových konstrukcí na vodorovná přetvoření a zakřivení terénu 48

A.1 Posouzení základových konstrukcí na účinky vodorovných poměrných přetvoření terénu 48

A.2 Posouzení základových konstrukcí na účinky zakřivení terénu 57

Příloha B (normativní) Návrh rektifikace 59

B.1 Obecně 59

B.2 Směrný obsah návrhu rektifikace 59

Příloha C (normativní) Celostátní dráhy a vlečky 61

C.1 Obecně 61

C.2 Železniční svršek 61

C.3 Železniční spodek 61

C.4 Energetická drážní zařízení – trakční vedení 62

C.5 Osvětlení a nadzemní kabelová vedení 62

C.6 Zařízení sdělovací a zabezpečovací techniky 62

C.7 Podzemní kabelová vedení 63

C.8 Návěstidla 63

C.9 Přestavníky 63

C.10 Traťové a staniční zabezpečovací zařízení 63

Bibliografie 64

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma je technickou revizí ČSN 73 0039 z 1989-10-11. Ustanovení normy byla dána do souladu s evropskými normami pro navrhování Eurokódy, dalšími platnými normami a zákonnými předpisy. Vybrané pokyny příloh pro stoky a tlaková potrubí se převedly do kapitoly 6.

Souvisící ČSN

ČSN 13 0108 Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy

ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

ČSN 73 6244 Přechody mostů pozemních komunikací

ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního rozchodu

ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN EN 14161 (45 0024) Naftový a plynárenský průmysl – Potrubní přepravní systémy

ČSN EN 15001-1 (38 6420) Zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití –
Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 62/1988 Sb., České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 415/1991 Sb., o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška ČBÚ 434/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodár-
ném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 242/1993 Sb., a o změně některých dalších předpisů

Vyhláška č. 659/2004 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebez-
pečím důlních otřesů, ve znění pozdějších předpisů

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT v Praze, IČ 68407700, Kloknerův ústav, doc. Ing. Jana Marková, Ph.D., prof. Ing. Milan Holický, DrSc., ve spolupráci s Fakultou stavební, prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc., Ing. Karel Mikeš, Ph.D. (6.1 až 6.5 a pří-
loha B), doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. (6.6), Ing. Martin Lidmila, Ph.D. (6.7 a příloha C), se Sweco Hydroprojekt, a.s., Ing. Richard Schejbal (6.8, 6.9, 6.10), s VŠB TU Ostrava, Fakultou stavební, prof. Ing. Radim Čajka, CSc. (příloha A), a ve spolupráci s Arcadis CZ, a.s., Ing. Vítězslav Herle

Technická normalizační komise: TNK 38 Spolehlivost stavebních konstrukcí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ilona Bařinová

1 Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování nových objektů, obnov staveb existujících objektů a pro hodnocení existujících objektů na poddolovaném území.

POZNÁMKA Pro hodnocení existujících konstrukcí viz ČSN ISO 13822 a ČSN 73 0038.

Tato norma se nevztahuje na objekty situované v dosahu účinků:

V těchto případech se dovoluje využití požadavků této normy jen na základě odborného posouzení.

Tato norma obsahuje 6 kapitol a přílohy A až C.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.