ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.010.99 Červenec 2014

Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení
o produktu – Základní pravidla pro produktovou
kategorii stavebních produktů

ČSN
EN 15804+A1

73 0912

 

Sustainability of construction works – Environmental product declarations – Core rules for the product category
of construction products

Contribution des ouvrages de construction au développement durable – Déclarations environnementales sur les produits –
Règles régissant les catégories de produits de construction

Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltproduktdeklarationen – Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15804:2012+A1:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15804:2012+A1:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15804 (73 0912) z ledna 2013.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z listopadu 2013. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Proti předchozí normě dochází k úpravám v kapitole 4 a v článcích 3.8, 5.1, 6.3.2, 6.5, 7.1 (tabulka 2), 7.3.1 a k doplnění přílohy C.

Informace o citovaných dokumentech

CEN/TR 15941zavedena v TNI CEN/TR 15941 (73 0911) Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Metodologie výběru a použití generických dat

EN 15942zavedena v ČSN EN 15942 (73 0913) Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu –
Formát komunikace mezi podniky

EN 15978zavedena v ČSN EN 15978 (73 0902) Udržitelnost staveb – Posuzování environmentálních vlastností budov – Výpočtová metoda

EN ISO 14025:2010zavedena v ČSN ISO 14025:2006 (01 0925) Environmentální značky a prohlášení – Envi-
ronmentální prohlášení typu III – Zásady a postupy

EN ISO 14044:2006zavedena v ČSN EN ISO 14044:2006 (01 0944) Environmentální management – Posuzo-
vání životního cyklu – Požadavky a směrnice

ISO 15686-1dosud nezavedena

ISO 15686-2dosud nezavedena

ISO 15686-7dosud nezavedena

ISO 15686-8:2008dosud nezavedena

ISO 21930:2007zavedena v ČSN ISO 21930:2013 (73 0923) Udržitelnost ve výstavbě – Environmentální pro-
hlášení o stavebních produktech

Souvisící ČSN

ČSN EN 15242 (12 7026)Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně infiltrace

ČSN EN 15243 (12 7027)Větrání budov – Výpočet teplot v místnostech, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy

ČSN EN 15603 (73 0326)Energetická náročnost budov – Celková potřeba energie a definice energetických hodnocení

ČSN EN 15643-1 (73 0901)Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 1: Obecný rámec

ČSN EN 15643-2 (73 0901)Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 2: Rámec pro posu-
zování environmentálních vlastností

ČSN EN 15643-3 (73 0901)Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 3: Rámec pro posu-
zování sociálních vlastností

ČSN ISO 14024 (01 0924)Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I – Zásady a postupy

ČSN ISO 14040 (01 0940)Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova

ČSN P ISO 6707-1 (73 0000)Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny

ČSN ISO 15392:2012 (73 0921)Udržitelnost ve výstavbě – Obecné principy

Souvisící TNI

TNI CEN/TR 15615 (73 0310)Vysvětlení obecných vztahů mezi různými evropskými normami a směrnicí o ener-
getické náročnosti budov (EPBD) – Zastřešující dokument

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 3.18 doplněna informativní národní poznámka.

Do normy byla k článku 6.5 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, IČ 68407700,
prof. Ing. Petr Hájek, CSc., Ing. Julie Hodková

Technická normalizační komise: TNK 149 Udržitelnost staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Kolomazník

 

EVROPSKÁ NORMA EN 15804:2012+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2013

ICS 91.010.99 Nahrazuje EN 15804:2012

Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu –
Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů

Sustainability of construction works – Environmental product declarations –
Core rules for the product category of construction products 

Contribution des ouvrages de construction
au développement durable – Déclarations environnementales sur les produits – Règles
régissant les catégories de produits de construction

Nachhaltigkeit von Bauwerken –
Umweltproduktdeklarationen – Grundregeln
für die Produktkategorie Bauprodukte

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2011-11-13 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN dne 2013-09-10.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15804:2012+A1:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva 8

Úvod 9

1 Předmět normy 10

2 Citované dokumenty 10

3 Termíny a definice 11

4 Zkratky 16

5 Obecné aspekty 16

5.1 Cíl základních PCR 16

5.2 Typy EPD s ohledem na pokryté fáze
životního cyklu 17

5.3 Porovnatelnost EPD stavebních produktů 20

5.4 Doplňující informace 21

5.5 Vlastnictví a odpovědnost za EPD 21

5.6 Formáty komunikace 21

6 Pravidla produktové kategorie pro LCA 21

6.1 Produktová kategorie 21

6.2 Zahrnuté fáze životního cyklu a jim odpovídající
informační moduly 21

6.2.1 Obecně 21

6.2.2 A1 – A3, Výrobní fáze, informační moduly 22

6.2.3 A4 – A5, Fáze výstavby,
informační moduly 22

6.2.4 B1 – B5, Fáze užívání, informační moduly
týkající se konstrukce budovy 22

6.2.5 B6 – B7, Fáze užívání, informační moduly
týkající se provozu budovy 22

6.2.6 C1 – C4, Fáze konce životního cyklu,
informační moduly 23

6.2.7 D, Přínosy a náklady za hranicí systému,
informační modul 23

6.3 Výpočtová pravidla pro LCA 23

6.3.1 Funkční jednotka 23

6.3.2 Deklarovaná jednotka 24

6.3.3 Referenční životnost (RSL) 25

6.3.4 Hranice systému 25

6.3.5 Kritéria pro nezahrnutí vstupů a výstupů 33

6.3.6 Výběr dat 34

6.3.7 Požadavky na kvalitu dat 35

6.3.8 Vývoj scénářů na úrovni produktu 36

6.3.9 Jednotky 36

6.4 Inventarizační analýza 37

6.4.1 Sběr dat 37

6.4.2 Výpočtové postupy 37

6.4.3 Alokace vstupních toků a výstupních emisí 37

 

Foreword 8

Introduction 9

1 Scope 10

2 Normative references 10

3 Terms and definitions 11

4 Abbrevations 16

5 General aspects 16

5.1 Objective of the Core PCR 16

5.2 Types of EPD with respect to life cycle stages
covered 17

5.3 Comparability of EPD for construction products 20

5.4 Additional information 21

5.5 Ownership, responsibility and liability for the EPD 21

5.6 Communication formats 21

6 Product Category Rules for LCA 21

6.1 Product category 21

6.2 Life cycle stages and their information modules
to be included 21

6.2.1 General 21

6.2.2 A1-A3, Product stage, information modules 22

6.2.3 A4-A5, Construction process stage, information
modules 22

6.2.4 B1-B5, Use stage, information modules related
to the building fabric 22

6.2.5 B6-B7, use stage, information modules related
to the operation of the building 22

6.2.6 C1-C4, End-of-life stage, information modules 23

6.2.7 D, Benefits and loads beyond the system
boundary, information module 23

6.3 Calculation rules for the LCA 23

6.3.1 Functional unit 23

6.3.2 Declared unit 24

6.3.3 Reference service life (RSL) 25

6.3.4 System boundaries 25

6.3.5 Criteria for the exclusion of inputs and outputs 33

6.3.6 Selection of data 34

6.3.7 Data quality requirements 35

6.3.8 Developing product level scenarios 36

6.3.9 Units 36

6.4 Inventory analysis 37

6.4.1 Collecting data 37

6.4.2 Calculation procedures 37

6.4.3 Allocation of input flows and output emissions 37

 

Strana

 

Page

6.5 Posuzování dopadů 40

7 Obsah EPD 40

7.1 Prohlášení o obecných informacích 40

7.2 Prohlášení o environmentálních parametrech
odvozených z LCA 42

7.2.1 Obecně 42

7.2.2 Pravidla pro deklarování informací z LCA
v jednotlivých modulech 42

7.2.3 Parametry popisující environmentální dopady 43

7.2.4 Parametry popisující spotřebu zdrojů 44

7.2.5 Další environmentální informace popisující
různé kategorie odpadu a výstupní toky 45

7.3 Scénáře a doplňující technické informace 46

7.3.1 Obecně 46

7.3.2 Fáze výstavby 47

7.3.3 B1 – B7 fáze užívání 48

7.3.4 Konec životního cyklu 52

7.4 Doplňující informace o uvolňování
nebezpečných látek do vnitřního ovzduší,
půdy a vody v průběhu fáze užívání 53

7.4.1 Vnitřní ovzduší 53

7.4.2 Půda a voda 54

7.5 Agregace informačních modulů 54

8 Zpráva o projektu 54

8.1 Obecně 54

8.2 Prvky zprávy o projektu související s LCA 54

8.3 Dokumentace doplňujících informací 56

8.4 Dostupnost dat pro ověřování 57

9 Ověřování a platnost EPD 57

Příloha A (normativní) Požadavky a návod týkající se
referenční životnosti 58

Příloha B (informativní) Odpad 63

B.1 Stav, kdy odpad přestává být odpadem 63

B.2 Vlastnosti nebezpečného odpadu pro tabulku 5 64

!Příloha C (normativní)" Charakterizační faktory
pro GWP, ODP, AP, EP, POCP a ADP 65

Bibliografie 83

 

6.5 Impact assessment 40

7 Content of the EPD 40

7.1 Declaration of general information 40

7.2 Declaration of environmental parameters
derived from LCA 42

7.2.1 General 42

7.2.2 Rules for declaring LCA information
per module 42

7.2.3 Parameters describing environmental impacts 43

7.2.4 Parameters describing resource use 44

7.2.5 Other environmental information describing
different waste categories and output flows 45

7.3 Scenarios and additional technical information 46

7.3.1 General 46

7.3.2 Construction process stage 47

7.3.3 B1-B7 use stage 48

7.3.4 End-of-life 52

7.4 Additional information on release of dangerous
substances to indoor air, soil and water during
the use stage 53

7.4.1 Indoor air 53

7.4.2 Soil and water 54

7.5 Aggregation of information modules 54

8 Project report 54

8.1 General 54

8.2 LCA-related elements of the project report 54

8.3 Documentation on additional information 56

8.4 Data availability for verification 57

9 Verification and validity of an EPD 57

Annex A (normative) Requirements and guidance
on the reference service life 58

Annex B (informative) Waste 63

B.1 End-of-waste 63

B.2 Properties of hazardous waste for Table 5 64

!Annex C (normative)" Characterisation factors
for GWP, ODP, AP, EP, POCP and ADP 65

  

Předmluva

 

Foreword

Tento dokument (EN 15804:2012+A1:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 350 Udržitelnost staveb, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

 

This document (EN 15804:2012+A1:2013) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 350 “Sustain-
ability of construction works”, the secretariat of which is held by AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2014 dát status národní normy, a to buď vydáním identic-
kého textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2014.

 

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by May 2014, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by May 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held respon-
sible for identifying any or all such patent rights.

Tento dokument nahrazuje EN 15804:2012.

 

This document supersedes EN 15804:2012.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2013-09-10.

 

This document includes Amendment 1 approved by CEN on 2013-09-10.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

 

The start and finish of text introduced or altered by amendment is indicated in the text by tags !".

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

 

Úvod

 

Introduction

Tato evropská norma poskytuje základní pravidla pro-
duktové kategorie pro všechny stavební výrobky a služby. Poskytuje strukturu, která zajistí, že budou všechna environmentální prohlášení o produktu (EPD) pro sta-
vební výrobky, stavební služby a stavební procesy získá-
vána, ověřována a prezentována harmonizovaným způ-
sobem.

 

This European standard provides core product category rules for all construction products and services. It provides a structure to ensure that all Environmental Product Declarations (EPD) of construction products, construction services and construction processes are derived, verified and presented in a harmonised way.

EPD sděluje ověřitelné, přesné a nezavádějící envi-
ronmentální informace o produktech a jejich použití, čímž podporuje vědecky podložený, spravedlivý výběr a stimuluje potenciál pro tržně orientované neustálé environmentální zlepšování.

 

An EPD communicates verifiable, accurate, non-misleading environmental information for products and their applications, thereby supporting scientifically based, fair choices and stimulating the potential for market-driven continuous environmental improvement.

Normalizační proces proběhl v souladu s EN ISO 14025. Všechny společné otázky jsou horizontálně pokryty pro všechny druhy produktů tak, aby se minimalizovaly vertikální odchylky (specifické pro dané odvětví).

 

The standardisation process has taken place in accordance with EN ISO 14025. All common issues are covered horizontally for all product types in order to minimise vertical (branch specific) deviations.

Informace z EPD jsou prezentovány v informačních modulech, které umožňují snadnou organizaci a pre-
zentaci souborů dat v průběhu celého životního cyklu produktu. Tento přístup vyžaduje, aby byla podkladová data konzistentní, reprodukovatelná a porovnatelná.

 

EPD information is expressed in information modules, which allow easy organisation and expression of data packages throughout the life cycle of the product. The approach requires that the underlying data should be consistent, reproducible and comparable.

 

EPD je vyjadřováno ve formě umožňující agregaci (dopl-
ňování) dat za účelem poskytnutí kompletních informací pro budovy. Tato norma se nezabývá agregací na úrovni budovy, ani nepopisuje pravidla pro použití EPD při posuzování budov.

 

The EPD is expressed in a form that allows aggre-
gation (addition) to provide complete information for buildings. This standard does not deal with aggregation at the building level nor does this standard describe the rules for applying EPD in a building assessment.

Tato norma se zabývá omezeným počtem předem stanovených kvantifikovatelných parametrů. Budoucími revizemi mohou být začleněny další předem stano-
vené parametry.

 

The standard deals with a limited number of quan-
tifiable predetermined parameters. Future revisions may incurporate additional predetermined parameters.

Tato evropská norma poskytuje prostředek pro zpra-
cování environmentálních prohlášení typu III o staveb-
ních produktech a je součástí souboru norem, které jsou určeny k posuzování udržitelnosti staveb.

 

This European Standard provides the means for deve-
loping a Type III environmental declaration of con-
struction products and is part of a suite of standards that are intended to assess the sustainability of construction works.

Tento soubor norem zahrnuje:

 

This suite of standards includes:

 • EN 15643-1Udržitelnost staveb – Posuzování udr-
  žitelnosti budov – Část 1: Obecný rámec;

 

  EN 15643-1Sustainability of construction works –
  Sustainability assessment of buildings – Part 1: General framework;

  EN 15643-2Udržitelnost staveb – Posuzování udr-
  žitelnosti budov – Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností;

 

  EN 15643-2Sustainability of construction works –
  Assessment of buildings – Part 2: Framework for the assessment of environmental performance;

  EN 15978Udržitelnost staveb – Posuzování envi-
  ronmentálních vlastností budov – Výpočtová metoda;

 

  EN 15978Sustainability of construction works – Assessment of environmental performance of build-
  ings – Calculation method;

  CEN/TR 15941Udržitelnost staveb – Environmen-
  tální prohlášení o produktu – Metodologie výběru a použití generických dat;

 

  CEN/TR 15941Sustainability of construction works –
  Environmental product declarations – Methodology for selection and use of generic data;

 
 • EN 15942Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Formát komunikace mezi podniky.

 

  EN 15942Sustainability of construction works –
  Environmental product declarations – Communication formats: business to business.

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tato evropská norma poskytuje základní pravidla pro-
duktové kategorie (PCR) pro environmentální prohlášení typu III pro jakýkoliv stavební výrobek a stavební službu.

 

This European standard provides core product category rules (PCR) for Type III environmental declarations for any construction product and construction service.

POZNÁMKA Posuzování sociálních a ekonomických vlast-
ností na úrovni produktu není touto normou pokryto.

 

NOTE The assessment of social and economic perform-
ances at product level is not covered by this standard.

Základní PCR:

 

The core PCR:

 • stanovují parametry, které mají být deklarovány, a způsob, jakým jsou shrnuty a uvedeny ve zprávě,

   

  defines the parameters to be declared and the way in which they are collated and reported,

  popisují, které fáze životního cyklu produktu jsou v EPD brány v úvahu, a které procesy se mají zahrnout v jednotlivých fázích životního cyklu,

 

  describes which stages of a product’s life cycle are considered in the EPD and which processes are to be included in the life cycle stages,

  stanovují pravidla pro vývoj scénářů,

 

  defines rules for the development of scenarios,

  zahrnují pravidla pro výpočet inventarizace životního cyklu (LCI) a pro posuzování dopadů životního cyklu (LCIA), které jsou základem pro EPD, včetně spe-
  cifikace kvality dat, která se použijí,

 

  includes the rules for calculating the Life Cycle Inventory and the Life Cycle Impact Assessment underlying the EPD, including the specification of the data quality to be applied,

  zahrnují pravidla pro uvádění předem stanovených environmentálních informací a informací týkajících se zdraví, které nejsou součástí LCA výrobku, staveb-
  ního procesu ani stavební služby, pokud je to nutné,

 

  includes the rules for reporting predetermined, environmental and health information, that is not covered by LCA for a product, construction process and construction service where necessary,

 
 • stanovují podmínky, za kterých mohou být stavební produkty porovnávány na základě informací poskyt-
  nutých v EPD.

 

  defines the conditions under which construction products can be compared based on the information provided by EPD.

Pro EPD stavebních služeb platí stejné požadavky jako pro EPD stavebních výrobků.

 

For the EPD of construction services the same rules and requirements apply as for the EPD of construction products.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.