ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20 Červen 2014

Stavba vozovek – Cementobetonové kryty –
Část 1: Provádění a kontrola shody

ČSN 73 6123-1

 

Road building – Concrete pavements – Part 1: Construction and conformity assessment

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6123-1 (73 6123) z května 2006.

 

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 5

2 Citované dokumenty 5

3 Termíny a definice; značky a označování 6

4 Užití ve vozovce 7

5 Požadavky na dokumentaci a konstrukční zásady 8

5.1 Údaje v dokumentaci 8

5.2 Požadavky na podklad 8

5.2.1 Obecně 8

5.2.2 Šířka podkladu 8

5.3 Konstrukční zásady cementobetonového krytu 8

5.3.1 Zásady pro dvouvrstvovou technologii 8

5.3.2 Rozměry desek 8

5.3.3 Tloušťka desky 9

5.3.4 Tvar desky 9

5.3.5 Krytí výztuže 9

5.3.6 Spáry 9

5.3.7 Kluzné trny a kotvy (kotevní tyče) 10

5.3.8 Výztuž 11

6 Materiály 12

6.1 Druh cementu 12

6.2 Kamenivo 12

6.3 Čerstvý beton 14

6.3.1 Obsah vzduchu 14

6.3.2 Obsah cementu 14

6.3.3 Obsah částic menších než 0,25 mm v betonu cementobetonových krytů 15

6.3.4 Obsah chloridů 15

6.3.5 Obor zrnitosti směsi kameniva 15

6.4 Ztvrdlý beton 15

6.4.1 Odolnost proti zmrazování/rozmrazování a rozmrazovacím prostředkům 15

6.4.2 Mechanická pevnost 15

6.5 Základní požadavky na ostatní materiály pro cementobetonové kryty 16

6.5.1 Kluzné trny 16

6.5.2 Kotevní tyče (kotvy) 16

6.5.3 Geotextilie 16

7 Stavební práce 16

7.1 Úprava podkladu 16

7.2 Výroba betonu 17

7.2.1 Dodávka a skladování materiálů 17

7.2.2 Míchání 17

7.3 Doprava 17

7.3.1 Obecně 17

Strana

7.3.2 Staveništní doprava 17

7.4 Klimatické podmínky pokládky 18

7.4.1 Obecně 18

7.4.2 Pokládka za nízkých teplot 18

7.4.3 Pokládka za vysokých teplot 18

7.5 Provoz finišeru 18

7.5.1 Pevné bočnice 18

7.5.2 Posuvné bočnice 19

7.6 Rozprostírání 19

7.7 Zhutňování 19

7.7.1 Zhutňování betonu s povrchem s obnaženým kamenivem 19

7.8 Vkládání trnů a kotev 19

7.9 Ošetřování a ochrana povrchu 20

7.10 Úprava povrchu 20

7.10.1 Obecně 20

7.10.2 Odstraňování povrchové malty 20

7.11 Řezání a těsnění spár 20

8 Požadované vlastnosti cementobetonového krytu 21

8.1 Funkční požadavky na cementobetonové kryty 21

8.2 Rovnost 22

8.3 Protismykové vlastnosti, hloubka makrotextury povrchu vozovky 23

8.4 Odchylky od projektových výšek 23

8.5 Odchylky příčného sklonu 23

9 Kontrola shody 23

9.1 Druhy zkoušek 23

9.2 Zkoušky pro prokázání shody materiálů 23

Příloha A (normativní) Zkoušky typu (ITT – průkazní zkoušky) – návrh složení betonu 28

Příloha B (normativní) Zkušební úseky pro schválení typu (TAIT) 29

Příloha C (normativní) Požadavky na recyklované kamenivo 30

Bibliografie 32

Předmluva

Norma stanovuje požadavky na přípravu, provádění a prokazování shody cementobetonových krytů. Norma navazuje na platné ČSN EN pro cementobetonové kryty, materiály a výrobky, související s výstavbou cementobetonových krytů.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí ČSN 73 6123-1 jsou do aktualizovaného znění zapracována upřesnění na stavební materiály a hotový cementobetonový kryt, která byla dříve uvedena v národních přílohách k ČSN EN 13877-1 až 3. Dále jsou v této revidované ČSN 73 6123-1 aktualizovány některé požadavky na provádění a kontrolu. Nově jsou zařazeny požadavky na technologii cementobetonových krytů s povrchem z obnaženého kameniva (vymývaný resp. kartáčovaný povrch).

Souvisící ČSN

ČSN EN 13863-1 (73 6181)Cementobetonové kryty – Část 1: Zkušební metoda pro stanovení tloušťky cementobetonového krytu měřením na místě

ČSN EN 13863-2 (73 6181) Cementobetonové kryty – Část 2: Zkušební metoda pro stanovení spojení mezi dvěma vrstvami

ČSN EN 13863-3 (73 6181)Cementobetonové kryty – Část 3: Zkušební metody pro stanovení tloušťky cementobetonového krytu na vývrtech

ČSN EN 13863-4 (73 6181)Cementobetonové kryty – Část 4: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti opotřebení při používání pneumatik s hroty

ČSN EN 14188-1 (73 6151)Zálivky a vložky do spár – Část 1: Specifikace pro zálivky za horka

ČSN EN 14188-2 (73 6151)Zálivky a vložky do spár – Část 2: Specifikace pro zálivky za studena

ČSN EN 14188-4 (73 6151)Zálivky a vložky do spár – Část 4: Specifikace pro adhezní nátěry pro zálivky spár

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a. s. IČ 45272387, ve spolupráci s Ing. Marií Birnbaumovou – Ředitelství silnic a dálnic ČR a Ing. Jaroslavou Škarkovou – Dálniční stavby Praha a. s.

Technická normalizační komise: TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

1Předmět normy

Tato norma platí pro přípravu, provádění a prokazování shody cementobetonových krytů pozemních komunikací (včetně nemotoristických komunikací a dopravních ploch), letištních drah a ploch, skladovacích ploch; obecně všech cementobetonových krytů zatěžovaných dopravou, pokládaných mechanizovaným způsobem, zejména finišery. Je možné ji použít i pro jiné technologie, např. cementobetonový kryt ze superplastifikovaného betonu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.