ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 65.040.01 Březen 2014

Požární bezpečnost staveb –
Objekty pro zemědělskou výrobu

ČSN 73 0842

 

Fire protection of buildings – Buildings for agricultural production

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 73 0842 z dubna 1996.

 

Obsah

Strana

1 Předmět normy 4

2 Citované dokumenty 4

3 Termíny a definice 5

4 Obecně 7

4.1 Požární úseky 7

4.2 Základní charakteristiky objektů 9

5 Ekonomické a požární riziko 9

5.1 Ekonomické riziko 9

5.2 Požární riziko 9

6 Stupeň požární bezpečnosti 9

7 Stavební konstrukce 10

8 Únikové cesty 11

8.1 Druhy a použití únikových cest 11

8.2 Únikové cesty u otevřených technologických zařízení 11

8.3 Evakuační cesty pro zvířata 11

9 Odstupy 13

10 Bezpečnostní vzdálenosti 14

11 Technická a technologická zařízení 14

12 Zařízení pro protipožární zásah 14

12.1 Otevřená technologická zařízení 14

12.2 Zásobování požární vodou 15

12.3 Přenosné hasicí přístroje 15

13 Požární bezpečnost osamoceně stojících objektů 16

14 Změny staveb 16

Příloha A (normativní) Skupiny provozů v zemědělské výrobě 17

Příloha B (normativní) Hodnoty nahodilého požárního zatížení a ekvivalentní doby trvání požáru 20

Příloha C (normativní) Bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy 21

Příloha D (normativní) Bioplynová stanice 22

Bibliografie 24

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti ČSN 73 0842 z dubna 1996 dochází k úpravám s vazbou na stávající realizaci zemědělských výrobků a také ve vztahu na novelizované požární normy (např. ČSN 73 0802, ČSN 73 0804). Doplněna je nová Příloha D – Bioplynové stanice.

Souvisící ČSN

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – Sklady

ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a. s. Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, IČ 60193174, ve spolupráci s Ing. Vladimírem Reichelem, DrSc. a Ing. Petrem Boháčem

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

1 Předmět normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových objektů, jejich částí a prostorů určených pro zemědělskou výrobu (dále jen zemědělských objektů) a pro projektování změn staveb stávajících objektů) a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy.

Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části objektů, přičemž změnou stavby (např. výměnou konstrukcí nebo zařízení) nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek.

Při projektování zemědělských objektů, pro které platí samostatné technické normy nebo jiné předpisy obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné normy nebo předpisy na ni odvolávají.

Tato norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti zemědělských objektů v návaznosti na ČSN 73 0804, která platí i pro uvedené objekty, pokud nejsou zpřesněna nebo nahrazena specifickými ustanoveními v této normě.

Norma neplatí pro:

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.