PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.140; 91.010.01 Únor 2014

Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM)

ČSN P
ISO/TS 12911

73 0121

Framework for building information modelling (BIM) guidance

Cadre pour les directives de modélisation des données du bâtiment

Tato předběžná norma přejímá anglickou verzi technické specifikace ISO/TS 12911:2012. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard implements the English version of the Technical Specification ISO/TS 12911:2012. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato mezinárodní norma se týká metodiky BIM (Building Information Modelling). BIM se zabývá tvorbou a využitím digitálního modelu stavby a předáváním informací mezi všemi účastníky.

V této normě je uveden rámec (návrh) obsahu dokumentu obsahujícího požadavky na BIM. Takový dokument pomáhá uživatelům dosáhnout předpokládaných výsledků při použití metodiky pro BIM a může být zpracován na různé úrovni – státní, firemní, nebo přímo jen pro určitý projekt.

Norma obsahuje doporučení pro stanovení obsahu včetně určení práv a odpovědností účastníků stavebního procesu a popisuje vztah k jiným mezinárodním normám. První příloha je normativní, další dvě přílohy slouží jako příklady výsledných dokumentů.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci ISO/TS 12911:2012 vydanou v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 1, a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odbor technické normalizace.

Převzetí TS do národních norem členů ISO/IEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 6707-1zavedena v ČSN P ISO 6707-1 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny

ISO 29481-1:2010zavedena v ČSN ISO 29481-1:2013 (73 0122) Informační modelování staveb – Manuál pro předávání informací – Část 1: Metodika a formát

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9000 (01 0300)Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

ČSN ISO 10303-108 (97 4101)Automatizované průmyslové systémy a integrace – Prezentace dat o výrobku a jejich výměna – Část 108: Integrované zdroje aplikace: Parametrizace a omezení pro explicitní geometrické modely výrobků

ČSN ISO 15926 (soubor) (97 4103)Automatizované průmyslové systémy a integrace – Integrace dat životního cyklu výrobního procesu včetně zařízení na zpracování ropy a plynu

ČSN EN 82045 (soubor) (01 3740)Správa dokumentů

ČSN EN ISO 11073-10201 (98 0014)Zdravotnická informatika – Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče – Část 10201: Informační model domény

ČSN EN 61508 (soubor) (18 0301)Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností

ČSN ISO 12006-2 (73 0101)Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 2: Rámec pro klasifikaci informací

ČSN ISO 12006-3 (73 0101)Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 3: Rámec pro objektově orientované informace

ČSN ISO 22263 (73 0102)Organizace informací o stavbách – Rámec pro správu informací o projektu

ČSN ISO 16354 (73 0111)Obecné zásady pro znalostní a objektové knihovny

ČSN ISO 29481-1 (73 0122)Informační modelování staveb – Manuál pro předávání informací – Část 1: Metodika a formát

ČSN ISO 29481-2 (73 0122)Informační modelování staveb – Manuál pro předávání informací – Část 2: Rámec pro vzájemnou spolupráci

Vypracování normy

Zpracovatel: Walinger s.r.o., IČ 44795360, Ing. Štěpánka Tomanová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Kolomazník

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.